Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bolsas de traballo e Listaxes de reserva

E.g., 02/10/2023
E.g., 02/10/2023

Lista de reserva para nomeamentos interinos prazas operarios de obras

12/04/2023

Con data de 12/04/2023 se aprobou a lista de reserva para nomeamentos interinos para prazas de operarios de obras, dita lista estará vixente ata que se realice outro proceso selectivo para prazas de operarios de obras e en todo caso por 3 anos.

Lista de reserva nomeamentos interinos traballador/a social

15/03/2023

Mediante Resolución da concellaría delegada en funcións de persoal de data 06/06/2023 se aprobou a lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de traballador/a social.

Mediante Resolución da Concellería delegada en funcións de persoal de data 06/06/2023 se iniciou o chamamento da primeira aspirantes, co ofrecemento dun nomeamento interino ata a cobertura en propiedade dunha praza de traballador social, a persoa dispón de dous días hábiles para aceptar ou rexeitar o nomeamento. Prazo que remata o vindeiro xoves día 08/06/2023.

LISTA DE RESERVA PARA NOMEAMENTOS INTERINOS PRAZAS AUXILIAR ARQUIVO E BIBLIOTECA

10/02/2023

Con data de 04/09/2023 se publicou anuncio da resolución de ofrecemento de nomeamento interino dun auxiliar de arquivo e biblioteca a tempo parcial, asemade se remitiu correo electrónico a cada un dos aspirantes que integran a lista de reserva. Os aspirantes dispoñen de 2 días hábiles (ata o mércores día 06/09/2023) para aceptar ou rexeitar o ofrecemento.

Proceso selección para formación lista de reserva auxiliares administrativos

17/10/2022

17/08/2023  Resolución proposta de nomeamento e requirimento documentación para nomeamentos auxiliar administrativo utilizando lista reserva. 

-  Requírese a documentación ás dúas persoas candidatas propostas  para que presenten a documentación indicada na resolución por rexistro no prazo máximo de 24 horas hábiles dende a publicación desta proposta no taboleiro de anuncios da sede electrónica (http://concellotui.sedelectronica.gal) do Concello de Tui e, de forma complementaria, na súa páxina web, www.tui.gal; perdendo o seu dereito a ser nomeadas de non facelo.

PROCESO SELECTIVO AMPLIACIÓN E UNIFICACIÓN LISTA RESERVA OBOE

11/10/2022

Hoxe reuniuse o tribunal de selección do proceso para ampliación de lista de reserva para contratacións temporais de profesores de óboe, polo que se publican as puntuacións provisionais. A aspirante dispón de 3 días hábiles para a presentación de alegacións. Se non se presentasen alegacións as puntuacións provisionais serán definitivas.

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade clarinete

12/09/2022

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 12/09/2022 se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal  en interinidade a tempo parcial (11 horas) ata a cobertura da praza por persoal laboral fixo ( a mesma atopase dentro da oferta de estabilización do emprego temporal).

A aspirante requirida dispon do prazo de dous días hábiles para presentar a aceptación da contratación

AMPLIACIÓN LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS PROFESORES PIANO

25/02/2022

Dado que co último chamamento a lista resulta insuficiente por renuncia ao chamamento de todos os aspirantes, se inicia novo proceso para unha segunda ampliación da lista de reserva, unha rematada a mesma se unificarán os aspirantes das dúas listas de xeito que os aspirantes desta lista manteñan a posición actual, de xeito que os aspirantes que pasaron o final da lista estará o final da lista unificada.

 

Proceso selectivo formación lista reserva contratacións laborais temporais profesor de violin

31/08/2021

Rematadas as probas selectivas do proceso para a formación dunha lista de reserva para contratacions temporais de profesor de violin, publicanse as puntuacións outorgadas polo tribunal, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións as puntuacións provisionais, rematado o prazo sen presentarse alegacións as mesmas serán consideradas definitivas en caso de alegacións as mesmas serán resoltas polo tribunal.

Proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria

6/08/2021

Mediante Resolución da Alcaldía de data 25/08/2023 se ofrecen ao 4º e 5º da lista de reserva o seguinte:

1Contratación como persoal laboral temporal por circunstancias da produción dun operario de limpeza viaria, ata o
31/12/2023, e coas seguintes características:
Salario: grupo AP
Complemento destino: nivel 14
Complemento específico mensual: 574,94€
Xornada de luns a sábado.

Os aspirantes dispoñen de 2 días hábiles para aceptar ou renunciar o ofrecemento. (prazo que remata o vindeiro martes día 29/08/2023)

Páxinas