Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bolsas de traballo e Listaxes de reserva

E.g., 04/02/2023
E.g., 04/02/2023

Segunda ampliación lista de reserva para contratacións temporais profesores de piano

27/10/2022

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 14/11/2022 se iniciou o chamamento a todos os integrantes da lista de reserva para contratacións temporais de profesores de piano, aos que non se lle ofreceu anteriormente a contratacion, para contratato de substitución vinculado a baixa de paternidade de Don Jacobo González Álvarez, os integrantes da lista de reserva dispoñen de 2 días hábiles para aceptar ou rexeitar o ofrecemento de contratación (prazo que remata o vindeiro día 16/11/2022).

Proceso selección para formación lista de reserva auxiliares administrativos

17/10/2022

O Concello de Tui, publicou hoxe (17.10.2022) no BOPPO anuncio de inicio de prazo de presentación de instancias para o proceso de selección para formación  de lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de auxiliar administrativo

O prazo de presentación de instancias (de 10 días hábiles) é dende o martes día 18/10/2022 ata o luns 31/10/2022, ambos incluídos.

PROCESO SELECTIVO AMPLIACIÓN E UNIFICACIÓN LISTA RESERVA OBOE

11/10/2022

Hoxe reuniuse o tribunal de selección do proceso para ampliación de lista de reserva para contratacións temporais de profesores de óboe, polo que se publican as puntuacións provisionais. A aspirante dispón de 3 días hábiles para a presentación de alegacións. Se non se presentasen alegacións as puntuacións provisionais serán definitivas.

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade clarinete

12/09/2022

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 12/09/2022 se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal  en interinidade a tempo parcial (11 horas) ata a cobertura da praza por persoal laboral fixo ( a mesma atopase dentro da oferta de estabilización do emprego temporal).

A aspirante requirida dispon do prazo de dous días hábiles para presentar a aceptación da contratación

AMPLIACIÓN LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACIÓNS TEMPORAIS PROFESORES PIANO

25/02/2022

Dado que co último chamamento a lista resulta insuficiente por renuncia ao chamamento de todos os aspirantes, se inicia novo proceso para unha segunda ampliación da lista de reserva, unha rematada a mesma se unificarán os aspirantes das dúas listas de xeito que os aspirantes desta lista manteñan a posición actual, de xeito que os aspirantes que pasaron o final da lista estará o final da lista unificada.

 

Proceso selectivo formación lista reserva contratacións laborais temporais profesor de violin

31/08/2021

Rematadas as probas selectivas do proceso para a formación dunha lista de reserva para contratacions temporais de profesor de violin, publicanse as puntuacións outorgadas polo tribunal, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións as puntuacións provisionais, rematado o prazo sen presentarse alegacións as mesmas serán consideradas definitivas en caso de alegacións as mesmas serán resoltas polo tribunal.

Proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria

6/08/2021

Con data  12/04/2022 celebrouse o segundo exercicio, a proba de galego e a valoración de méritos do proceso selectivo para a formación da lista de reserva de operarios de limpeza.

Os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións as puntuacións provisionais.

Lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de Técnico de Xestión, grupo A-2

4/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 02/08/2021 se alterou a orde da lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos (ata 20/01/2024) o  ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

Páxinas