Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos selectivos funcionarios interinos e laboral temporal

E.g., 10/12/2023
E.g., 10/12/2023

PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO "SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO"

13/11/2023

O tribunal do proceso de selección para a contratación do director,titor,docentes e auxiliar administrativo para o desenvolvemento do Obradoiro "Senda río Miño: Areeiros-Penedo", reuniuse o día 30/11/2023 para a resolución das alegacións presentadas. Unha vez resoltas as mesmas se publican as puntuacións definitivas e a proposición de candidatos definitiva.

 

A vista da proposición definitiva do tribunal, mediante Resolución da Alcaldía de data 01/12/2023, se require aos aspirantes para que no prazo de dous días hábiles presenten a documentación necesaria para contratar. Prazo que remata o vindeiro martes día 05/12/2023.

PROCESO SELECCIÓN ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO

13/11/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 05/12/2023,  se require a primeira aspirante da lista de reserva que presente a documentación necesaria para contratala, se ben a mesma queda condicionada o informe do  Servizo Galego de Emprego, respecto das condicións para formalizar contrato formativo e do recoñecemento médico, respecto das condicións  físicas.

O prazo para presentar a documentación remata o xoves día 07/12/2023

Proceso selectivo para nomeamento interino de operario de mantemento a tempo completo para as piscinas municipais e formación de lista de reserva

27/06/2023

No día de hoxe leváronse a cabo as probas selectivas do do  proceso de selección para o nomeamento interino dun operario de mantemento a tempo completo para as piscinas municipais e formación de lista de reserva, o tribunal publica as puntuacións provisionais de ditas probas, o aspirante dispón de 1 día hábil para presentar alegacións, transcorrido este prazo as puntuacións consideraránse provisionais (o prazo remata o mércores día 12/07/2023).

 

 

Proceso selectivo nomeamento interino operario servizos diversos e mantemento para as piscinas municipais a tempo parcial e formación lista de reserva

27/06/2023

No día de hoxe leváronse a cabo as probas selectivas do do  proceso de selección para nomeamento interino dun operario de servizos diversos e mantemento a tempo parcial para as piscinas municipais e formación de lista de reserva, o tribunal publica as puntuacións provisionais de ditas probas, os aspirantes dispoñen de 1 día hábil para presentar alegacións, transcorrido este prazo as puntuacións consideraránse provisionais (o prazo remata o mércores día 12/07/2023).

Proceso selectivo contratación peóns horticultura Plan prestación servicios municipais 2023

26/05/2023

Realizadas as probas selectivas para a contratación de 10 persoas coma peóns de horticultura e xardinería para o Plan de prestación de servizos municipais 2023, o pasado martes día 30/05/2023 o tribunal publicou as puntuacións do proceso de selección.

Mediante Resolución da Concellaría de persoal en funcións de data 02/06/2023 se require os aspirantes para que presenten a documentación necesaria para a súa contratación., polo prazo de 2 días hábiles

Proceso selectivo enxeñeiro técnico forestal APROL RURAL 2023

16/05/2023

Realizado o primeiro exame o martes día 23/05/2023 se publican as puntuacións provisionais, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións, prazo que finaliza o luns día 29/05/2023.

 

Proceso selección oficial segunda carpinteiro e oficial segunda fontaneiro Plan Concellos 2023

3/03/2023

Mediante Resolución da data 17/03/2023 se contratou a un oficial segunda carpinteiro e un oficial segunda fontaneiro dentro do Progama de activación do emprego na Deputación (Plan Concellos 2023), todo elo de acordo coas bases reguladoras do Plan Concellos para a activación do emprego da Deputación de Pontevedra 2023 (BOPPO 208 de 31/10/2022) 

 

Proceso selectivo 14 peóns horticultura Plan Concellos 2023

3/03/2023

Con data 20/03/2023 reuniuse o tribunal de selección para a contratación de 14 peóns de horticultura e xardineria dentro do Plan Concellos 2023, para a resolución de alegacións, puntuacións definitivas e proposición definitiva de candidatos.

Proceso de selección 1 auxiliar administrativo Plan Concellos 2023

3/03/2023

Finalizado o prazo de alegacións sen que se presentase algunha, as puntuacións provisionais consideránse definitivas, o día 22/03/2023 o tribunal realizou o sorteo para solventar o desempate entre as dúas candidatas con mais puntuación, e propuxo a candidata a contratar.

Mediante resolución da Concellería delegada de persoal de data 24/03/2023 se aceptou a proposta do tribunal e se requiriu a documentación necesaria para contratar, a aspirante dispón de 3 días hábiles para presentar a mesma (prazo que finaliza o martes día 28/03/2023)

Proceso selectivo docente modulos FCOO03 sensibilización e FCOXXX24 igualdade

2/02/2023

Mediante Resolución da Concellaría delegada de persoal de data 17/02/2023, se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de selección dun docente para a impartición dos contidos formativos “FCOO03 Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero ” e “FCOXXX24 Formación para a igualdade” como módulos transversais para cada un dos certificados de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería” e “HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, asemade se concede un prazo de 1 día hábil para a presentación de alegacións. Prazo que remata o 20/02/2023.

Proceso selección docente modulo FCOXXX26 prevención riscos

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición módulo para a impartición dos contidos formativos “FCOXXX26 Básico de prevención de riscos laborais” como módulo transversal do certificado de profesionalidade “MAMS0108 Instalación de elementos de carpintería””,  Mediante Resolución da concellaría delegada de persoal de data 03/02/2023, se rectificou o importe da taxa a aboar polos dereitos de exame, dado que a que figuraba nas  bases orixinarias era erronea.

O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Proceso selectivo docente modulo MF1057_ inglés profesional para o turismo

2/02/2023

O Concello de Tui, abre proceso selectivo para nomeamento interino dun docente para a impartición módulo MF1057_2 inglés profesional para o turismo do certificado de profesionalidade
“HOTG0208 Venda de produtos e servizos turísticos”, O prazo para a presentación de instancias será dende o venres día 03/02/2023 ata o xoves día 09/02/2023.

Páxinas