Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bandos

E.g., 04/02/2023
E.g., 04/02/2023

Bando reunión veciñanza Antero Rubín

29/06/2022

ASUNTO: PROXECTO HUMANIZACIÓN EN RÚA ANTERO RUBÍN

D. ENRIQUE CABALEIRO GONZÁLEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE TUI,

FAI SABER:
Que ante a próxima execución das obras contidas no proxecto de HUMANIZACIÓN EN RÚA ANTERO RUBÍN, por medio da presente e co fin de informar ós veciños da citada rúa e afectados polas citadas obras, se lles convoca a unha reunión o vindeiro día 4 DE XULLO DE 2022, ás 20,30 HORAS nas instalacións da UNED (rúa Antero Rubín nº 3).

Bando Fogueiras de San Xoán 2022

26/05/2022

BANDO
ENRIQUE CABALEIRO GONZÁLEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE TUI,

FAI SABER QUE:

Con motivo da celebración da festividade de San Xoán, e por medio do presente Bando, este Concello lembra á veciñanza as normas para a realización das tradicionais cacharelas de San Xoán.
As normas e condicións de seguridade para a realización das cacharelas son as seguintes:

1) Presentación no rexistro xeral do Concello, antes do próximo día 15/06/2022 ás 13,30 horas, ou na súa sede electrónica https://concellotui.sedelectronica.gal, especificando os seguintes datos:Nome e apelidos e DNI do solicitante.Enderezo.Compromiso de dispor no acto dun teléfono móbil en pleno funcionamento, con indicación na solicitude do seu número.Copia do D.N.I. dos responsables.Plano de situación con indicación e lugar.Memoria descritiva onde se definan as actuacións a desenvolverse así como o aforo máximo previsto.

2) Deberán situarse en zonas idóneas para estes fins. Non poderán realizarse en terreos que teñan natureza forestal, ou que estean preto deles ou de vexetación susceptible de propagar o lume (Art. 36 da Lei 3/2007, de 9 de abril), nin baixo o arboredo de parques e xardíns.

3) Presentación de póliza de seguro de responsabilidade civil nos termos da normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia (Disposición transitoria terceira da lei 10/2017 de 27 de decembro).

4) A distancia das fogueiras ás casas, árbores e demais obxectos será de 20 metros como mínimo. O diámetro máximo de zona de combustión da fogueira será de 4 metros de ancho cunha altura máxima de 2 metros. Non deberán situarse coches ou outros vehículos de tracción mecánica a menos da distancia mínima sinalada, nin por suposto, depósitos de combustible ou almacéns de substancias especialmente inflamables. Porase especial coidado de non situalas preto dunha zona forestal, nin baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, e ter conta de que nos arredores non haxan produtos inflamables.

5) No suposto de que a fogueira se faga sobre terreos de uso público lousados, asfaltados ou pintadas, os/as organizadores/as encargaranse de protexer o pavimento e pintura cunha capa de area de 10 cm. en toda a superficie da fogueira.

6) Teranse a man mangueiras, extintores ou cando menos, auga con capacidade para uns 20 caldeiros, e os correspondentes caldeiros.

7) Prohíbese a queima de pneumáticos, plásticos, aceites ou calquera outra substancia que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (sprays) aínda que estean baleiros. Tamén prohíbese facer fogueiras nas praias e preto de elementos que constitúen o patrimonio histórico, aos efectos de evitar calquera tipo de dano.

8) O fogo deberá ser pequeno nun primeiro momento botarase a leña progresivamente e nunca superarán unha dimensión tal que impida sufocalos coa suficiente rapidez cós medios precisados no apartado sétimo.

9) Disporase dunha pequena caixa de primeiros auxilios especialmente equipada para queimaduras.

10) Deberá de terse a debida precaución de non situarse no lado oposto ao vento.

11) As fogueiras quedarán completamente enterradas ou apagadas unha vez rematadas as celebracións.

12) A hora límite para rematar a celebración é as 04:00 horas da madrugada, de acordo co horario establecido no Decreto da Xunta de Galicia, para a celebración de festas e romaría populares. Haberán de cumprirse as normativas sectoriais de ruído, lumes, horarios, etc.

13) A organización terá que acatar as normas ou instrucións que poidan ditar a Policía Local ou outras Forzas ou Corpos de Seguridade, Protección civil ou Bombeiros.

14) Ó remate da fogueira, e antes de abandonar o lugar desta, os/as responsables da organización coidaran que as cinzas queden totalmente apagadas, e procederán á limpeza inmediata do espazo autorizado.

15) Queda prohibida a tirada de fogos de artificio sen a preceptiva autorización.

16) En todos os casos, os/as solicitantes serán responsables directos dos danos que puideran ocasionar a terceiros.

17) De existir algún contratempo darase inmediata conta aos Servizos de Urxencias (Protección Civil de Tui 619 455 936 e a Policía Local, telf.: 986 603677

18) En caso de ter problemas deben chamar ao 085 (Bombeiros) ou 112 (Emerxencias) (chamada gratuíta).

Mándao e asínao o Sr. Alcalde, en Tui.
Documento asinado dixitalmente á marxe

Bando Reunión Malvas domingo 6 de marzo de 2022

2/03/2022

O río Furnia é a xoia dos ríos galegos, a súa auga pura e cristalina, libre de contaminación, así o certifica. Baña as ribeiras das parroquias de Malvas e Pexegueiro do noso municipio e está ao alcance da man no Baixo Miño.

Por esta razón, este equipo de Goberno está realizando o traballo previo para redactar un proxecto que permita executar unha senda que transcorra pola ribeira do Furnia ao seu paso por Malvas e Pexegueiro, poñendo así en valor esa zona e toda a súa riqueza patrimonial.

Para isto, convocamos a unha reunión á veciñanza de Malvas que sexa propietaria dalgunha parcela lindante coa marxe esquerda do Río Furnia no tramo correspondente ao seu paso por Malvas, co fin de falar sobre o asunto e sobre as afeccións das parcelas.

Data: 6 de marzo 2022

Hora: 10:00 h

Lugar: Antiga escola de Malvas

Debido á importancia desta reunión para o futuro das parroquias de Malvas e Pexegueiro e en especial para os titulares das parcelas lindeiras coa marxe esquerda do Río Furnia, esperamos contar coa súa presenza.

Na reunión adoptaranse todas as medidas de prevención e contención da Covid-19 (uso de máscara en todo momento).

Bandos Reunións informativas nas parroquias

8/11/2021

O equipo de goberno de Tui vai manter reunións nas distintas parroquias entre o 8 e o 23 de novembro co obxectivo de coñecer as necesidades de cada parroquia directamente dos veciños e veciñas. As persoas que acudan a xuntanza poderán formular as súas preguntas e rogos tanto ao alcalde, Enrique Cabaleiro, coma aos concelleiros que conforman o equipo de goberno.

 • Luns 8 de novembro ás 20 h na Casa Cultural de Rebordáns
 • Martes 9 de novembro ás 20 h no Local do Sindicato de Malvas
 • Mércores, 10 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Randufe
 • Xoves, 11 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Baldráns
 • Venres, 12 de novembro, ás 20.15 h na Casa Cultural de Areas
 • Luns, 15 de novembro, ás 20.30 h na Casa Cultural de Guillarei
 • Martes, 16 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Paramos
 • Mércores, 17 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Ribadelouro
 • Venres, 19 de novembro, ás 20 h , na Macoca en Pazos de Reis -. APRAZADA
 • Luns, 22 de novembro, ás 20 h , na Casa Cultural de Pexegueiro
 • Martes, 23 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Caldelas
 • Mércores, 24 de novembro, ás 20 h , na Macoca en Pazos de Reis

Bando suspensión mercado dos xoves - 27012021

27/01/2021

Bando suspensión mercado dos xoves - 27012021

Bando Todos os Santos 2020

26/10/2020

Con motivo da proximidade da celebración da festividade de Tódolos Santos na que se suele producir unha asistencia masiva de persoas ó Cemiterio Municipal durante o día 1 de novembro e días previos, e ante o risco de aglomeracións e contacto estreito de asistentes, que inciden na posibilidade de contaxios derivados da pandemia actual da COVID-19, é preciso establecer diversas medidas e recomendacións a fin de garantir a seguridade das persoas, a prevención e a contención de dita enfermidade e así cumprir coa normativa sanitaria actual.

A tal efecto se informa ás veciñas e veciños e visitantes en xeral, a adopción das seguintes medidas de protocolo a ter en conta:

 • Quedan suspendido o oficio relixioso que se realizaba no cemiterio municipal o día 1 de novembro.
 • O Concello de Tui recomenda ás persoas de risco que eviten acudir ó cemiterio os días e horas nos que sexa previsible que haxa mais afluencia de persoas, recalcando que aquelas persoas que teñan síntomas compatibles coa COVID-19 non poderán ir ó cemiterio.
 • Recoméndase que as visitas se fagan entre os días 28 de outubro ó 2 de novembro e non se concentren, a ser posible, no día 1 de novembro e que as mesmas se fagan de forma escalonada ao longo de todo o día.
 • No interior do cemiterio terase que respectar en todo momento a distancia de seguridade de 1,5 metros e evitar o contacto persoal.
 • O aforo establecido, de conformidade coa normativa actual, é de 100 persoas e os grupos terán que ser, como máximo de 4 persoas do mesmo grupo familiar e que vivan xuntas, sendo obrigatorio en todo momento o uso da máscara.
 • Estableceranse sistemas de control e vixilancia por parte da policía local e outro persoal municipal así como o valado e sinalización para facilitar os accesos e evitar as aglomeracións o día 1 de novembro.
 • Haberá xeles hidroalcohólicos á entrada do cemiterio, sendo obrigatorio o seu uso.
 • Para evitar o uso compartido de obxectos comúns entre as persoas usuarios do cemiterio, non estarán dispoñibles este tipo de obxectos, tales como escaleiras, caldeiros, regadeiras, etc. En caso de ser necesario cada persoa deberá levar os seus.
 • A duración das visitas deberá ser o máis breve posible e en ningún caso, deberá ser superior a 30 minutos.
 • Apélase a responsabilidade de tódolos asistentes ó cemiterio nestes días para que sexan conscientes da necesidade de cumprir estritamente todas as medidas sanitarias precisas para evitar aglomeracións e previr deste xeito os contaxios e propagación da COVID-19

Bando Limpeza de fincas previo aprobación Plan de Prevencións e e Defensa contra os Incendios Forestais no Concello de Tui

1/09/2020

D. ENRIQUE CABALEIRO GONZÁLEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE TUI,
FAI SABER:

Que ante a próxima aprobación do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais no Concello de Tui, quixera facer chegar ós propietarios de fincas, leiras ou montes afectados pola franxa de protección de 50 metros, a recomendación de que procedan a súa limpeza ou corta de árbores, en concreto piñeiro galego ( Pinus pinaster), piñeiro silvestre (Pinus sylvestris), piñeiro de Monterrey (Pinus radiata), piñeiro de Oregón (Pseudotsuga menziesii), mimosa (Acacia dealbata), acacia negra (Acacia melanoxylum), eucalipto (Eucalyptus spp), brecina (Calluna vulgaris), carqueixa (Chamaespartium tridentatum), xesta(Cytisus spp), breixo (Erica spp), queiruga (Genista spp), fento (Pteridium aquilinum), silva (Rubus spp) e toxo (Ulex europaeus),

Por medio da presente solicítase a colaboración de tódolos propietarios destas fincas, co fin de garantir a seguridade e previr incendios forestais no noso termino municipal, indicando a maiores, que unha vez aprobado o citado Plan, enviaranse as notificacións das ordes de limpeza ou cota de árbores en dita franxa contando con só 15 días para levar a cabo as labores de limpeza ou cota.

Se algún propietario quere saber si a súa finca, leira ou monte se atopa nesa franxa pode dirixirse o correo medioambiente@tui.gal aportando a súa referencia catastral e se lle responderá na maior brevidade posible.

Bando Fogueiras de San Xoan 2020

18/06/2020

Bando Fogueiras de San Xoan 2020

ENRIQUE CABALEIRO GONZÁLEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE TUI,
FAI SABER QUE:

Tendo en conta a normativa autonómica publicada no DOGA 115 de 13 de xuño de 2020 que literalmente d,i no seu punto Cuarto:
Restablecemento de determinadas actividades suspendidas.

… Sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, a Administración autonómica poderá permitir o restablecemento, a partir do 1 de xullo, das actividades que se indican a continuación, nas condicións que previamente ela estableza: 

c) As festas, verbenas e outos eventos populares, así como as atraccións e feiras.

QUEDAN PROHIBIDAS ATA O DÍA 1 DE XULLO AS CACHARELAS/SARDIÑADAS

Que considerando que a celebración do tradicional acto das cacharelas/sardiñadas de San Xoán e de San Pedro, englóbanse dentro deste apartado c), a concesión de autorización expresas para este tipo de eventos deberán se concedidas pola Xunta de Galicia por ser autoridade competente, a tenor da Resolución publicada no DOGA de 13 de xuño, debido ás causas de excepcionalidade derivadas da crise sanitaria do COVID-19.

Faise constar tamén que só se poderán celebrar cacharelas/sardiñadas en terreos de propiedade privada promovidas exclusivamente por particulares, previa solicitude ante o Concello, adoptándose para elo tódalas medidas de prevención e seguridade impostas pola lei, así como as medidas de prevención, contención e coordinación do COVID-19.
 

Bando Terrazas COVID 19

25/05/2020

Bando Terrazas ao aire libre dos establecementos de hostelería e restauración.

O goberno da Nación, ao amparo do disposto no artigo 4, apartados b) e d), da Lei Orgánica 4/1981, de 1 de xuño, dos Estados de Alarma, Excepción e Sitio, declarou, mediante o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o estado de alarma en todo o territorio nacional co fin de afrontar a crise sanitaria provocada polo COVID-19.

O artigo 4.2.d) do citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para o exercicio das funcións previstas no mesmo e baixo a superior dirección do Presidente do Goberno, o Ministro de Sanidade terá a condición de autoridade competente delegada, tanto na súa propia área de responsabilidade como nas demais áreas que non recaian no ámbito específico de competencias dos demais Ministros designados como autoridade competente delegada aos efectos deste real decreto. 

O Ministerio de Sanidade ditou o pasado día 9 de maio de 2020, a Orde SND/399/2020, de 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición de cara a una nova normalidade. 
Faise saber que a citada Orde, nos seus artigos 15 e 16 establece o seguinte: 
-  “Artículo 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración.

 1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
 2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza.
 3. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.

Artículo 16. Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas. En la prestación del servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:

a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.

f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

g) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5.”

Así mesmo, lémbrase a todos/as os titulares de establecementos de hostelaría e restauración que:

 • Deberá respectarse a distancia de seguridade interpersoal de acordo co establecido na citada Orde SND/399/2020, de 9 de maio.
 • A ocupación de dominio público con mesas e cadeiras está suxeita a licenza municipal.
 • Para elo deberá solicitar ante este concello a devandita licenza municipal para a instalación de terraza na vía pública segundo recolle o artigo 42 ter da lei 9/2013 de emprendemento e competitividade de Galicia modificada pola lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
 • En caso de incumprimento do sinalado e de non regularizarse dita situación, procederá iniciar expediente sancionador segundo o recollido nos artigos 51 e seguintes da lei 9/2013 de emprendemento e competitividade de Galicia. 

Todo o cal se fai público para xeral coñecemento e debido cumprimento. 
O Sr. Alcalde, Enrique Cabaleiro González, en Tui. 

Bando Censo Electoral 12 de xullo de 2020

22/05/2020

Comunícase que dende o día 25 de maio ata o 1 de xuño, ambos os dous incluídos, os electores poderán consultar os seus datos de inscrición no censo electoral. A consulta realizarase por medios informáticos, previa identificación do interesado. Teléfono de consulta  986 60 36 25 en horario de 9:00h a 14:00 h.

Bando exposición do Censo Electoral para as elección ao Parlamento de Galicia do 5/04/2020

13/02/2020

Bando exposición do Censo Electoral para as elección ao Parlamento de Galicia do 5/04/2020

Bando cambios de sentido da circulación en San Bartolomeu

17/01/2020

Bando da alcaldía do cambios de sentido da circulación na zona San Bartolomeu que se aplicará a partir do 1 de febreiro de 2020.

Páxinas