Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas

E.g., 30/11/2021
E.g., 30/11/2021

Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas á Rehabilitación de Edificios e Vivendas no Ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Hº de Tui

15/10/2021

Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas á Rehabilitación de Edificios e Vivendas no Ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui Publicada no BOPPO número 199 do venres, 15 de outubro de 2021

Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas á Rehabilitación de Edificios e Vivendas no Ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Hº de Tui

15/10/2021

Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas á Rehabilitación de Edificios e Vivendas no Ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui Publicada no BOPPO número 199 do venres, 15 de outubro de 2021

Ordenanza fiscal ocupacion solo, subsolo e voo

1/01/2021

Ordenanza da taxa por ocupación con tendidos, tubaxes e galerías para as conducións de enerxia eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, caixas de amarre, de distribución ou de rexistro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para a venda automática e outros semellantes que se establezan sobre vías públicas ou outros terreos de dominio público local ou voen sobre os mesmos.

Esta ordenanza reguladora entrou en vigor el 01/01/1999.

O anexo á mesma publicouse en BOPPO Nº 42 do 28 de febreiro de 2008.

Corrección erros bases axudas Paramos

12/09/2019

Corrección de erros nas Bases Reguladoras de axudas para reparación de danos en vivendas da denominada “Zona Cero”, situada no Barrio da Torre, parroquia de Paramos, afectadas  pola explosión de material pirotécnico do 23 de maio de 2018. Publicada no BOPPO do xoves, 12 de setembro de 2019.

Ordenanza fiscal - Imposto sobre bens inmobles (IBI)

27/12/2018

Imposto sobre bens inmobles (IBI)

Publicada no BOPPO 247 do xoves, 27 de decembro de 2018 

Xestión delegada no O.R.A.L.

Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras do Concello de Tui

5/11/2018

O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística,se obtivese ou non a devandita licenza, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición da licenza ou actividade de control corresponda o concello da imposición. A ordenanza apareceu publicada no BOP o luns, 5 de novembro de 2018

Modificación bases reguladoras da concesión de prestacións de carácter económico para situacións de emerxencia social para os damnificados pola explosión de Paramos.

22/10/2018

Modificación bases reguladoras da concesión de prestacións de carácter económico para situacións de emerxencia social para os damnificados pola explosión de Paramos. Outubro 2018.

Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas á Rehabilitación de Edificios, Vivendas e Urbanización no ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui

2/03/2018

Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas á Rehabilitación de Edificios, Vivendas e Urbanización no ámbito da Área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui. Publicada no BOP o venres, 2 de marzo de 2018. 

Ordenanza Municipal de Protección Contra a Contaminación Acústica no Concello de Tui

13/12/2017

Ordenanza Municipal de Protección Contra a Contaminación Acústica no Concello de Tui publicada no Bop nº 237 de 13 de decembro de 2017.

 

Ordenanza reguladora de subvencións ARI 8º fase

22/03/2017

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións de carácter economico para situacións de emerxencia social

27/01/2017

BOPPO - Venres, 27 de xaneiro de 2017 - Nº 19

ORDENANZA REGULADORA DO FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL E A ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL DE TUI

26/12/2016

Ordenanza Reguladora do Funcionamento do Servizo do Conservatorio Profesional e a Escola de Música Municipal de Tui

BOPPO Nº 245 26 de decembro de 2016

 

Páxinas