Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bolsas

E.g., 22/09/2023
E.g., 22/09/2023

Resolución definitiva da concesión de bolsas a deportistas tudenses 2022

28/12/2022

Resolución definitiva da concesión de bolsas a deportistas tudenses 2022

Listaxe definitivo de solicitudes admitidas e excluídas das bolsas a deportistas tudenses 2022

16/12/2022

Listaxe definitivo de solicitudes admitidas e excluídas das bolsas a deportistas tudenses 2022

Listaxe provisional de admitidos e excluidos das bolsas a deportistas tudenses 2022

13/12/2022

Listaxe provisional de admitidos e excluidos das bolsas a deportistas tudenses 2022

Modelo solicitude BECAS DEPORTISTAS 2022

17/11/2022

Modelo solicitude BECAS DEPORTISTAS

Bases Reguladoras Concesión Becas a Deportistas Tudenses 2022

17/11/2022

Bases Reguladoras Concesión Becas a Deportistas Tudenses 2022

Declaracións responsable Solicitude Bolsa ensinanzas musicais 2021/22

20/10/2022

Declaracións responsable Solicitude Bolsa ensinanzas musicais 2021/22

Bases completas convocatoria bolsas ensinanzas musicas 2021-22

18/10/2022

Bases completas convocatoria bolsas ensinanzas musicas 2021-22

Extracto das bases da convocatoria das bolsas de estudo para ensinanzas musicais

18/10/2022

Extracto das bases da convocatoria das bolsas de estudo para ensinanzas musicais publicado no BOPPO número 199 do martes, 18 de outubro de 2022

Solicitude Bolsa ensinanzas musicais 2021/22

18/10/2022

Modelo de solicitude das bolsas para ensinanzas musicais curso 2021/22

Bases reguladoras para a concesión de becas a deportistas tudenses 2021

22/10/2021

Bases reguladoras para a concesión de becas a deportistas tudenses 2021, poublicadas no BOPPO número 204 do venres, 22 de outubro de 2021

Extracto das bases das Bolsas de estudo para ensinanzas musicais do curso 2020-2021 no Conservatorio/escola música de Tui

19/08/2021

Bases e extracto das bases da convocatoria das Bolsas de estudo para ensinanzas musicais do curso 2020-2021 no Conservatorio/escola música de Tui

Extracto publicado no BOPPO nº 158 do mércores, 18 de agosto de 2021. 

 

REQUISITOS DOS/AS SOLICITANTES:
1.- Estar matriculados/as ou ter fillos/as matriculados/as no Conservatorio de Grao Profesional e/ou na Escola de Música Municipal.
2.- Estar empadroado/a en Tui, tanto a persoa solicitante como no caso de menores ó pai/nai ou titor/a legal se os tivera, así como os nenos/as para os/as que se solicita a beca, con anterioridade á data de publicación destas bases.
3.- Que a familia non supere os ingresos brutos estipulados

4.- Non ser beneficiario/a doutras entidades ou organismos públicos ou privados de axudas por este concepto; e non superar o límite de axudas establecido.
5.- Ter o curso completo aprobado (referido ao período lectivo 2019-2020), agás para os que inicien os estudios neste período lectivo, os cales deberán estar matriculados na totalidade de materias correspondentes ao primeiro ano.
6.- Comunicar a solicitude ou obtención de subvencións axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera administración ou ente público, nacional e /ou internacional
7.- De incumprir algún destes requisitos arquivarase o expediente sen máis trámite.

 

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día da publicación desta convocatoria no taboleiro de anuncios desta Casa Consistorial, e do Conservatorio Municipal así como na súa páxina web (www.tui.gal) e (http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/)

Bases Reguladoras para a concesión de axudas municipais de material escolar e comedor Curso 2020-2021

14/09/2020

Bases Reguladoras para a concesión de axudas municiapis de material escolar e comedor para alomnos/as de centros docentes públicos e privados concertados de educación infantil (2ª etapa) educación primaria e secundaria do Concello de Tui -Curso 2020-2021-” e anexos.

Prazo de presentación de solicitudes é de 20 días hábiles contados dende o martes, 15 de setembro. 

 

Páxinas