Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube
 • MIMBM lista e valoración provisional do tribunal do proceso selectivo de Condutor e proba - maio 2020

  19/05/2020

  Lista e valoración provisional do tribunal do proceso selectivo de Condutor para a MIMBM e proba - maio 2020

 • Bando Terrazas COVID 19

  25/05/2020

  Bando Terrazas ao aire libre dos establecementos de hostelería e restauración.

  O goberno da Nación, ao amparo do disposto no artigo 4, apartados b) e d), da Lei Orgánica 4/1981, de 1 de xuño, dos Estados de Alarma, Excepción e Sitio, declarou, mediante o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o estado de alarma en todo o territorio nacional co fin de afrontar a crise sanitaria provocada polo COVID-19.

  O artigo 4.2.d) do citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para o exercicio das funcións previstas no mesmo e baixo a superior dirección do Presidente do Goberno, o Ministro de Sanidade terá a condición de autoridade competente delegada, tanto na súa propia área de responsabilidade como nas demais áreas que non recaian no ámbito específico de competencias dos demais Ministros designados como autoridade competente delegada aos efectos deste real decreto. 

  O Ministerio de Sanidade ditou o pasado día 9 de maio de 2020, a Orde SND/399/2020, de 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición de cara a una nova normalidade. 
  Faise saber que a citada Orde, nos seus artigos 15 e 16 establece o seguinte: 
  -  “Artículo 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración.

  1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
  2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza.
  3. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.

  Artículo 16. Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en terrazas. En la prestación del servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:

  a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

  b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

  c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

  d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.

  e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.

  f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

  g) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5.”

  Así mesmo, lémbrase a todos/as os titulares de establecementos de hostelaría e restauración que:

  • Deberá respectarse a distancia de seguridade interpersoal de acordo co establecido na citada Orde SND/399/2020, de 9 de maio.
  • A ocupación de dominio público con mesas e cadeiras está suxeita a licenza municipal.
  • Para elo deberá solicitar ante este concello a devandita licenza municipal para a instalación de terraza na vía pública segundo recolle o artigo 42 ter da lei 9/2013 de emprendemento e competitividade de Galicia modificada pola lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.
  • En caso de incumprimento do sinalado e de non regularizarse dita situación, procederá iniciar expediente sancionador segundo o recollido nos artigos 51 e seguintes da lei 9/2013 de emprendemento e competitividade de Galicia. 

  Todo o cal se fai público para xeral coñecemento e debido cumprimento. 
  O Sr. Alcalde, Enrique Cabaleiro González, en Tui. 

 • Convocatoria sesion nº 4/2020 de pleno ordinario do xoves, 28 de maio de 2020

  26/05/2020

  Convocatoria sesion nº 4/2020 de pleno ordinario do xoves, 28 de maio de 2020

   

 • Bando Censo Electoral 12 de xullo de 2020

  22/05/2020

  Comunícase que dende o día 25 de maio ata o 1 de xuño, ambos os dous incluídos, os electores poderán consultar os seus datos de inscrición no censo electoral. A consulta realizarase por medios informáticos, previa identificación do interesado. Teléfono de consulta  986 60 36 25 en horario de 9:00h a 14:00 h.

 • Acta da realización da proba práctica, a entrevista e a puntuación total dos candidatos en relación ao procedemento de selección do condutor para a Mancomunidade.

  29/05/2020

  Acta da realización da proba práctica, a entrevista e a puntuación total dos candidatos en relación ao procedemento de selección do condutor para a Mancomunidade. 

 • Extracto das bases de Reactiva Tui

  13/06/2020

  Extracto do acordo Pleno en sesión ordinaria de 28 de maio de 2020, pola que se aproban as "Bases reguladoras do programa municipal de axudas extraordinarias de Emerxencia "Reactiva Tui", dirixidas ao mantemento do tecido empresarial municipal"

 • Bando Fogueiras de San Xoan 2020

  18/06/2020

  Bando Fogueiras de San Xoan 2020

  ENRIQUE CABALEIRO GONZÁLEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE TUI,
  FAI SABER QUE:

  Tendo en conta a normativa autonómica publicada no DOGA 115 de 13 de xuño de 2020 que literalmente d,i no seu punto Cuarto:
  Restablecemento de determinadas actividades suspendidas.

  … Sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, a Administración autonómica poderá permitir o restablecemento, a partir do 1 de xullo, das actividades que se indican a continuación, nas condicións que previamente ela estableza: 

  c) As festas, verbenas e outos eventos populares, así como as atraccións e feiras.

  QUEDAN PROHIBIDAS ATA O DÍA 1 DE XULLO AS CACHARELAS/SARDIÑADAS

  Que considerando que a celebración do tradicional acto das cacharelas/sardiñadas de San Xoán e de San Pedro, englóbanse dentro deste apartado c), a concesión de autorización expresas para este tipo de eventos deberán se concedidas pola Xunta de Galicia por ser autoridade competente, a tenor da Resolución publicada no DOGA de 13 de xuño, debido ás causas de excepcionalidade derivadas da crise sanitaria do COVID-19.

  Faise constar tamén que só se poderán celebrar cacharelas/sardiñadas en terreos de propiedade privada promovidas exclusivamente por particulares, previa solicitude ante o Concello, adoptándose para elo tódalas medidas de prevención e seguridade impostas pola lei, así como as medidas de prevención, contención e coordinación do COVID-19.
   

 • Convocatoria sesión nº 6/2020 de pleno extraordinario do martes, 21 de xullo de 2020

  20/07/2020

  Convocatoria de sesión nº 6/2020 de pleno extraordinario do martes, 21 de xullo de 2020   

 • Convocatoria sesión nº 7/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xullo de 2020

  30/07/2020

  Convocatoria sesión nº 7/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xullo de 2020   

 • Bando Limpeza de fincas previo aprobación Plan de Prevencións e e Defensa contra os Incendios Forestais no Concello de Tui

  1/09/2020

  D. ENRIQUE CABALEIRO GONZÁLEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE TUI,
  FAI SABER:

  Que ante a próxima aprobación do Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais no Concello de Tui, quixera facer chegar ós propietarios de fincas, leiras ou montes afectados pola franxa de protección de 50 metros, a recomendación de que procedan a súa limpeza ou corta de árbores, en concreto piñeiro galego ( Pinus pinaster), piñeiro silvestre (Pinus sylvestris), piñeiro de Monterrey (Pinus radiata), piñeiro de Oregón (Pseudotsuga menziesii), mimosa (Acacia dealbata), acacia negra (Acacia melanoxylum), eucalipto (Eucalyptus spp), brecina (Calluna vulgaris), carqueixa (Chamaespartium tridentatum), xesta(Cytisus spp), breixo (Erica spp), queiruga (Genista spp), fento (Pteridium aquilinum), silva (Rubus spp) e toxo (Ulex europaeus),

  Por medio da presente solicítase a colaboración de tódolos propietarios destas fincas, co fin de garantir a seguridade e previr incendios forestais no noso termino municipal, indicando a maiores, que unha vez aprobado o citado Plan, enviaranse as notificacións das ordes de limpeza ou cota de árbores en dita franxa contando con só 15 días para levar a cabo as labores de limpeza ou cota.

  Se algún propietario quere saber si a súa finca, leira ou monte se atopa nesa franxa pode dirixirse o correo medioambiente@tui.gal aportando a súa referencia catastral e se lle responderá na maior brevidade posible.

 • Convocatoria sesión nº 8/2020 de pleno ordinario do xoves, 24 de setembro de 2020

  24/09/2020

  A corporación municipal de Tui celebra pleno de carácter ordinario, a sesión nº8/2020, o xoves 24 de setembro, ás 20 h. 

  A orde do día é a seguinte: 

  A) Parte resolutiva:

  1º.- Aprobación, se procede, de borrador das actas das sesións anteriores extraordinaria nº 6 de 21/07/2020 e ordinaria nº 7 de 30/07/2020.

  2º.- Expediente 764/2020. Aprobación Conta Xeral correspondente ao exercicio 2019 (Expediente 764/2020). Proposta da Concelleira Delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns de data 09/09/2020.

  3º.- Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1693/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de crédito extraordinario nº 6/2020 (modificación de créditos 28/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais e anulación de partidas de gasto corrente.

  4º.- Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1695/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de suplemento de crédito nº 2/2020 (modificación de créditos 29/2020) financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais e anulacións de partidas de gasto corrente.

  5º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1706/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de suplemento de crédito nº 3/2020 (modificación de créditos 30/2020) financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.

  6º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1708/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de crédito extraordinario nº 7/2020 (modificación de créditos 31/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.

  7º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1720/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos nº 2/2020.

  8º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1583/2020., Bonificación ou exención tributaria.

  9º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1584/2020. Bonificación ou exención tributaria.

  10º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1585/2020., Bonificación ou exención tributaria.

  11º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1586/2020. Bonificación ou exención tributaria.

  12º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1587/2020. Bonificación ou exención tributaria.

  13º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1588/2020. Bonificación ou exención tributaria.

  14º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1608/2020. Bonificación ou exención tributaria.

  15º.- Ditame comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á proposta de Alcaldía, de data 03/08/2020, relativa a encomendar a xestión del servizo de "retirada de vehículos ao final da súa vida útil ou fóra de uso" á Deputación Provincial. Expediente 1398/2020. Convenios (Aprobación, Modificación ou Extinción).

  16º.- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á proposta da Alcaldía, de data 12/08/2020, de aprobación de licitación expediente de contratación da subministración de enerxía eléctrica no Concello de Tui. Expediente 826/2020.

  17º.- Expediente 1732/2020. Dictame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 17 de setembro de 2020 relativa a “Proposta de Alcaldía de data 15 de setembro de 2020 relativo á reversión do inmoble da praza da Inmaculada, edificio do Palacio de Xustiza.

  18º.- Expediente 1732/2020. Dictame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 17 de setembro de 2020 relativo a “Proposta de Alcaldía de data 15 de setembro de 2020 relativa á reversión do inmoble da rúa Calvo Sotelo, 16 destinado a Xulgado nº 3.

  19º.- Ditame comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á moción do BNG relativa á sinalización nas parroquias de data 16/09/2020.

  20º.- Mocións de urxencia.

  B) Actividade de control:

  21.- Dación de conta de escrito con rexistro de entrada de 14/09/2020 nº 5789, de composición Grupo Municipal Ciudadanos e designación de portavoz e compoñentes de dito de grupo que o representen nas comisións informativas.

  22º.- Dación de conta de resolucións da nº 815 do 24/07/2020 á nº 1032 DE 17/09/2020

  C) Rogos e preguntas:

  23º.- Rogos e preguntas.

 • Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

  22/10/2020

  Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

  ORDE DO DÍA

  A) Parte resolutiva:

  1º.- Expediente 1884/2020. PROPOSTA DE ALCALDÍA PARA FESTIVOS LOCAIS 2021.

  2º.- Expediente 826/2020. Contratacións. Proposta de Alcaldía de 16/10/2020 sobre rectificación de erro en Anexo II PCAP CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA, DO “SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA NO CONCELLO DE TUI. CONTRATO SUXEITO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

  3º.- Expediente 1839/2020. RENOVACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA.

 • Bando Todos os Santos 2020

  26/10/2020

  Con motivo da proximidade da celebración da festividade de Tódolos Santos na que se suele producir unha asistencia masiva de persoas ó Cemiterio Municipal durante o día 1 de novembro e días previos, e ante o risco de aglomeracións e contacto estreito de asistentes, que inciden na posibilidade de contaxios derivados da pandemia actual da COVID-19, é preciso establecer diversas medidas e recomendacións a fin de garantir a seguridade das persoas, a prevención e a contención de dita enfermidade e así cumprir coa normativa sanitaria actual.

  A tal efecto se informa ás veciñas e veciños e visitantes en xeral, a adopción das seguintes medidas de protocolo a ter en conta:

  • Quedan suspendido o oficio relixioso que se realizaba no cemiterio municipal o día 1 de novembro.
  • O Concello de Tui recomenda ás persoas de risco que eviten acudir ó cemiterio os días e horas nos que sexa previsible que haxa mais afluencia de persoas, recalcando que aquelas persoas que teñan síntomas compatibles coa COVID-19 non poderán ir ó cemiterio.
  • Recoméndase que as visitas se fagan entre os días 28 de outubro ó 2 de novembro e non se concentren, a ser posible, no día 1 de novembro e que as mesmas se fagan de forma escalonada ao longo de todo o día.
  • No interior do cemiterio terase que respectar en todo momento a distancia de seguridade de 1,5 metros e evitar o contacto persoal.
  • O aforo establecido, de conformidade coa normativa actual, é de 100 persoas e os grupos terán que ser, como máximo de 4 persoas do mesmo grupo familiar e que vivan xuntas, sendo obrigatorio en todo momento o uso da máscara.
  • Estableceranse sistemas de control e vixilancia por parte da policía local e outro persoal municipal así como o valado e sinalización para facilitar os accesos e evitar as aglomeracións o día 1 de novembro.
  • Haberá xeles hidroalcohólicos á entrada do cemiterio, sendo obrigatorio o seu uso.
  • Para evitar o uso compartido de obxectos comúns entre as persoas usuarios do cemiterio, non estarán dispoñibles este tipo de obxectos, tales como escaleiras, caldeiros, regadeiras, etc. En caso de ser necesario cada persoa deberá levar os seus.
  • A duración das visitas deberá ser o máis breve posible e en ningún caso, deberá ser superior a 30 minutos.
  • Apélase a responsabilidade de tódolos asistentes ó cemiterio nestes días para que sexan conscientes da necesidade de cumprir estritamente todas as medidas sanitarias precisas para evitar aglomeracións e previr deste xeito os contaxios e propagación da COVID-19
 • Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

  17/11/2020

  Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

  Orde do día

  A) Parte resolutiva:

  1º.- Aprobación, se procede, de borradores das actas de sesións anteriores nº 8, de 24 de setembro, e nº 9, de 22 de outubro.

  2º.- Expediente 956/2020. Proposta da Alcaldía, de data 13/11/2020, relativa a aprobación do documento "Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Tui-Pontevedra."

  3º.- Expediente 2098/2020. Ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións, de data 12/11/2020, a proposta de data 09/11/2020 da concelleira de Ensino e Cultura , instructora do expediente para concesión de medalla de ouro do Concello de Tui ao "Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres".

  4º.- Expediente 1887/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Limpeza de muro" sitas na rúa Seixas, nº 4.

  5º.- Expediente 2016/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Substitución de tarima flotante" sitas na rúa San Telmo, 7.

  6º.- Expediente 2987/2018. Ditame da Comisión Informativa da Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da concelleira de Facenda, de data 07/10/2020, relativa a bonificación de ICIO por obras a favor de afectado explosión de Paramos.

  7º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a compromiso en relación con vivendas de Caldelas. 

  8º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a escrito de SOS sanidade pública de Galicia con data de rexistro nº 2020-E-RC-7197 de 12/11/2020.

  9º.- Mocións de Urxencia.

  B) Actividade de control:

  10º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía do nº1033, de 18/09/2020, ao nº 1290, de 13/11/2020.

  C) Rogos e preguntas:

  11º.- Rogos e preguntas.

   

 • Convocatoria sesión nº 1/2021 de pleno ordinario do xoves, 28 de xaneiro de 2021

  28/01/2021

  Convocatoria sesión nº 1/2021 de pleno ordinario do xoves, 28 de xaneiro de 2021, ás 20 h.

  Orde do Día: 

  A) Parte resolutiva:

  1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta de sesión anterior nº 11/2020, do 29 de decembro.

  2º.- Expediente 2313/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 21/01/2021, a proposta da concelleira de Facenda, de data 15/01/2021, sobre proxecto do Orzamento Municipal do Concello para o 2021.

  3º.- Expediente 2317/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 21/01/2021, a proposta da Alcaldía, de data 18/01/2021, relativa á modificación da Relación de Postos de Traballo do Concello de Tui.

  4º.- Expediente 826/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos, de data 21/01/2021, a proposta da Alcaldía, de data 12/01/2021, relativa a adxudicación no expediente de contratación do “Suministro de enerxía eléctrica no Concello de Tui”.

  5º.- Mocións de Urxencia

  B) Actividade de control:

   6º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía: Do nº 1291, de 16/11/2020, ao nº 1563, de 31/12/2020. Do nº 1, de 04/01/2021, ao nº 55, de 22/01/2021. 

  C) Rogos e preguntas: 

  7º.- Rogos e preguntas.

 • Bando suspensión mercado dos xoves - 27012021

  27/01/2021

  Bando suspensión mercado dos xoves - 27012021

Páxinas