Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube
 • Convocatoria Sesión 10/2019 Pleno Ordinario do 24 de xullo de 2019

  24/07/2019

  Convocatoria Sesión 10/2019 Pleno Ordinario do mércores, 24 de xullo de 2019

 • Convocatoria Sesión 11/2019 Pleno Extraordinario do 3 de setembro de 2019

  3/09/2019

  Convocatoria Sesión 11/2019 Pleno Extraordinario do 3 de setembro de 2019

 • Convocatoria Sesión 12/2019 Pleno Ordinario do 26 de setembro de 2019

  24/09/2019

  Convocatoria Sesión 12/2019 de pleno Ordinario a celebrar o xoves, 26 de setembro de 2019

 • Bando Exposición Censo Electoral 10N

  30/09/2019

  Exposición do 30 de setembro ao 7 de outubro de 2019 do censo electoral de cara ás eleccións xerais do 10 de novembro.

 • Convocatoria Sesión 13/2019 Pleno Extraordinario do 16 de outubro de 2019

  11/10/2019

  Convocatoria Sesión 13/2019 Pleno Extraordinario do 16 de outubro de 2019, para o sorteo dos membros das mesas electorais nas eleccións do 10N

 • Convocatoria sesión nº 14/2019 Pleno Extraordinario do mércores 30 de outubro de 2019

  30/10/2019

  Convocatoria da Sesión 14/2019 de Pleno Extraordinario a celebrar o mércores,  30 de outubro de 2019, ás 20 h.

 • Bandos Reunións Equipo de Goberno nas parroquias - Novembro 2019

  31/10/2019
  O equipo de goberno mantén reunións coa veciñanza tudense no mes novembro de 2019
  O calendario previsto é o seguinte:
  • Luns, 4 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Areas
  • Martes, 5 de novembro, ás 20 h no Local do Sindicato de Malvas
  • Xoves, 7 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Baldráns
  • Venres, 8 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Rebordáns
  • Luns, 11 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Guillarei
  • Xoves, 14 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Randufe
  • Venres, 15 de novembro, ás 20 h no edificio da Macoca en Pazos de Reis
  • Luns, 18 de novembro, ás 20 h na Casa Cultural de Caldelas
  • Martes, 19 de novembro, ás 20,00 horas na Casa Cultural de Paramos
  • Mércores, día 20 de novembro, ás 20,00 horas na Casa Cultural de Ribadelouro
  • Luns, día 25 de novembro, ás 20,00 horas na Casa Cultural de Pexegueiro
   
   
   
 • Convocatoria sesión nº 15/2019 de Pleno Ordinario do xoves 28 de novembro de 2019

  28/11/2019

  Convocatoria sesión nº 15/2019 de Pleno Ordinario do xoves 28 de novembro de 2019

 • Bando cambios de sentido da circulación en San Bartolomeu

  17/01/2020

  Bando da alcaldía do cambios de sentido da circulación na zona San Bartolomeu que se aplicará a partir do 1 de febreiro de 2020.

 • Convocatoria sesion nº 1/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xaneiro de 2020

  30/01/2020

  A corporación municipal de Tui celebra este xoves, 30 de xaneiro, ás 20 h pleno de carácter ordinario coa seguinte orde do día: 

  A) Parte resolutiva:
  1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta da sesión anterior ordinaria nº 15/2019, do 28
  de novembro .
  2º.- Expediente 2405/2019. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais realizada o día 23/01/2020 de proposta da Alcaldía, de data 18/12/2019, sobre aprobación inicial do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Tui.
  3º.- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais realizada o día 23/01/2020 de proposta sobre creación dun "SKATEPARK" no centro de Tui.
  4º.- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais realizada o día 23/01/2020 sobre instar a Renfe o mantemento do servizo  de venda presencial de billetes na estación de ferrocarril de Guillarei e outros.
  5º.- Mocións de Urxencia.

  B).- Actividade de control:
  6º.- Dación de conta das subvencións e disposicións de interese dos meses de decembro de 2019
  e xaneiro do 2020.
  7º.- Dación de conta de resolucións de Alcaldía:
   Do nº 1375 de data 22/11/2019 ata o nº 1558 de data 31/12/2019.
  Do nº 1 de data 02/01/2020 ata o nº 62 de data 24/01/2020.

  C).- Rogos e preguntas:
  8º.- Rogos e preguntas

 • Bases Reguladoras do Concurso anunciador das Festas de San Telmo 2020

  7/02/2020

  Bases Reguladoras do Concurso anunciador das Festas de San Telmo 2020

  Praza de presentación até o venres 20 de febreiro ás 14 h. 

 • Bando exposición do Censo Electoral para as elección ao Parlamento de Galicia do 5/04/2020

  13/02/2020

  Bando exposición do Censo Electoral para as elección ao Parlamento de Galicia do 5/04/2020

 • Convocatoria sesión nº 2/2020 de pleno extraordinario do luns, 9 de marzo de 2020

  9/03/2020

  A corporación municipal de Tui celebra o luns, 9 de marzo, ás 9 h pleno de carácter extraordinario, o nº2/2020, coa seguinte orde do día: 

  Asunto único.- Designación, mediante sorteo, dos membros das mesas electorais correspondentes ás Eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o 5 de abril de 2020. Proposta de Alcaldía de data 3 de marzo de 2020.

 • Convocatoria sesión nº 3/2020 de pleno extraordinario do xoves, 16 de abril de 2020

  14/04/2020

  A corporación municipal de Tui celebra o xoves, 16 de abril, ás 20 h pleno de carácter extraordinario, o nº3/2020. 

  Considerando que, se ben nos atopamos nun escenario de estado de alarma dende o pasado sábado día 14 de marzo, de conformidade co Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, se considera necesario a convocatoria dun pleno extraordinario, dado o escenario de descoñecemento da duración de dito estado de Alarma e dada a necesidade de tratar os asuntos que se inclúen na orden do día, ao abeiro do disposto na DA 3ª do RD 463/2020 e de acordo coa motivación recollida nas respectivas propostas e, en especial, considerándose necesario para a protección do interese xeral axilizar o pago a provedores e empresas, procurando que esta situación de carácter excepcional teña a menor repercusión no ámbito económico, ou reaxustar as axudas para reparación de danos en vivendas da denominada “Zona cero” no barrio da Torre, Paramos, afectada pola Explosión de material pirotécnico do 23 de maio de 2018, para posibilitar pagos a conta e pagos anticipados en relación con ditas axudas, ou modificar a ordenanza reguladora do procedemento de concesión de prestacións económicas para situacións de emerxencia social.
   
  Considerando que a celebración do pleno debe realizarse de forma axustada aos requisitos necesarios para evitar calquera tipo de risco de contaxio da enfermidade, polo que, con carácter excepcional, a presente sesión plenaria se deberá celebrar a porta pechada para o público, sen prexuízo de que a súa publicidade e debida transparencia quedará garantida coa retransmisión da sesión en directo a través da radio municipal e páxina web do concello  e a súa posterior comunicación pública a través do Portal de Transparencia. 
   
  Se fai notar que se realizará unha nova distribución dos concelleiros permitindo a debida separación entre eles, que se porá a disposición dos mesmos para o seu uso de mascarillas e guantes, e que os concelleiros deberán ter en conta as recomendacións sanitarias a seguir establecidas na guía de “Buenas prácticas en los centros de trabajo por el COVID-19 (actualización 11/04/2020)” e protocolo de Medidas Preventivas Coronavirus Covid-19 remitido polo servizo de vixilancia da saúde deste concello.
   
  Polo exposto, esta Alcaldía, ao abeiro da DA 3ª do RD 463/2020, de 14 de marzo, e de acordo co disposto no artigo 46.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local e o art. 80 do Real Decreto Lexislativo 2568/1986, de 23 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Funcionamento, Organización é Réxime xurídico das Entidades Locais,

  RESOLVE:
   
  PRIMEIRO.-Convocar Sesión Extraordinaria do Pleno Corporativo a celebrar a porta pechada para o público o vindeiro xoves día 16 de abril ás 20:00 horas, e dous días despois á mesma hora en segunda convocatoria en caso de non existir o quórum esixido na primeira, no Salón de Sesións da Casa do Concello, a fin de resolver os puntos incluídos na seguinte:

  ORDE DO DÍA

  A) Parte resolutiva:
   
  1º.- Aprobación, se procede, de borradores de actas de sesións ordinaria nº 1, do 30 de xaneiro, e extraordinaria nº 2, do 9 de marzo.
   
  2º.- Expediente 667/2020. Proposta de Alcaldía, de data 03/04/2020, de levantamento de reparo suspensivo ao informe desfavorable emitido pola Intervención municipal nº 21/2020, con ref. EMP 60/2020, de data 23/03/2020.
   
  3º.- Expediente 1420/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1420/19 (ID 277).
   
  4º.- Expediente 1450/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente 1450/19 (ID 379).
   
  5º.- Expediente 1489/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar  a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº1489/19 (ID 275).
   
  6º.- Expediente 1490/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1490/2019 (ID 222).
   
  7º.- Expediente 1491/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1491/19 (ID 78).
   
  8º.- Expediente 1493/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº1493/19 (ID 281).
   
  9º.- Expediente 1495/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente 1495/2019 (ID73).
   
  10º.- Expediente 1496/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1496/19 (ID 276).
   
  11º.- Expediente 1718/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, ao beneficiario no expediente nº 1718/2019 (ID 396).
   
  12º.- Expediente 2165/2019. Proposta de Alcaldía, de data 07/04/2020, relativa a declarar a non suspensión do procedemento de acordo coa DA3ª do RD 463/2020 e concesión do reaxuste da subvención concedida coa finalidade de ser destinada a sufragar a reparación dos danos causados nas vivendas da denominada como "Zona cero" do barrio da Torre da parroquia de Paramos, os beneficiarios no expediente nº2165/19 (ID 201).
   
  13º.- Expediente 501/2020. Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 13/03/2020, relativa á aprobación do expediente de crédito extraordinario número 1/2020 (modificación de créditos 3/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.
   
  14º.- Expediente 664/2020. Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardóns, de data 08/04/2020, relativa á aprobación do expediente de crédito extraordinario número 2/2020 (modificación de créditos 8/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.
   
  15º.- Expediente 390/2020. Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 08/04/2020, relativa a excepcionar da regra xeral de suspensión dos prazos administrativos os procedementos de gasto e pago, incluída a aprobación do recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2020, levantamento dos reparos interpostos pola Intervención Municipal e aprobación do expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito 1/2020.
   
  16º.- Expediente 683/2020. Proposta do concelleiro delegado de Servizos Sociais e Medio Ambiente, de data 08/04/2020, relativa a aprobación inicial de modificación da Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestación de carácter económico para situacións de emerxencia social.
   
  17º.- Expediente 365/2020. Proposta da Alcaldía, de data 13/04/2020, de levantamento de reparo interposto pola Intervención municipal (informe de data 11/03/2020), declarar a non suspensión do procedemento (DA3ª do RD 463/2020) e prestar conformidade ao Convenio entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. e o Concello de Tui para a execución, entrega, mantemento e conservación das obras do proxecto de construción dunha pasarela peatonal na desembocadura do rio Louro. TM. de Tui (Pontevedra).

   B).- Actividade de control: 
   
  18º.- Expediente 827/2019. Organización e Disposicións Comúns de Control Interno: Dación de conta de acordos de levantamento de reparos interpostos pola Intervención Municipal. Exercicio 2019.
   

 • Decreto Suspensión Eventos até o 30 de xuño

  28/04/2020

  Resolución da alcaldía pola que se acorda:

  • Suspender todos os eventos públicos culturais e deportivos organizados polo Concello ata o 30 de xuño.
  • Continuar co peche das instalacións municipais culturais e deportivas, biblioteca, teatro, sala de exposicións e centros culturais municipais das parroquias, mentres que non se dea una situación máis favorable dacordo coas recomendacións das autoridades sanitarias.
 • Bando recomendación transitar pola dereita nas beirarrúas - COVID19

  13/05/2020

  Bando da alcaldía do 13 de maio de 2020 recomendado transitar pola dereita nas beirarrúas coma medida preventiva ante o COVID 19

Páxinas