Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas

E.g., 27/06/2022
E.g., 27/06/2022

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Axuda no Fogar

11/11/2014

Taxa pola prestación do servizo de Axuda no Fogar

Regulamento do Servizo Municipal de Axuda no Fogar

ORDENANZA FISCAL – Taxa por entradas de vehículos a través das beiravías e reservas de vía publica para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías

11/11/2014

Taxa por entradas de vehículos a través das beiravías e reservas de vía publica para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías

Xestión delegada no O.R.A.L, agás altas, e placas de sinalización 

Ordenanza sobre a regulación do tráfico no conxunto historico de Tui

2/07/2014

Ordenanza sobre regulación do tráfico no Conxunto Historico de Tui

Publicada no BOP Nº 126 do 02 Xullo 2014

 

O Pleno da Corporación Municipal, aprobou inicialmente, con data 28 de novembro de 2013, a “ Ordenanza sobre regulación do tráfico no Conxunto Historico de Tui”, publicada no BOP, nº 243 de data 19 de decembro de 2013, para a súa exposición pública polo prazo de trinta días para a presentación de alegaciones .Durante o período de exposición ao público presentáronse alegacións, reclamacións e suxerencias, sendo estas resoltas polo concello Pleno, en sesión ordinaria de data 29 de maio de 2014 e de conformidade co artigo 49 da lei de Bases de Réxime local, procedese a publicación definitiva o texto íntegro e anexo I e II a mesma.

Regulamento municipal de venda ambulante

1/07/2013

Regulamento municipal de venda ambulante

Publicado no BOP Nº 124 do 1 Xullo 2013

ORDENANZA MUNICIPAL DE POSESIÓN E CUSTODIA DE ANIMAIS DO CONCELLO DE TUI

4/12/2012

BOP PONTEVEDRA 19/12/2012 243

Ordenanza prezo público prestación de servizo de Campamentos de Verán

18/06/2012

Regulamento orgánico municipal do Concello de Tui

14/02/2012

Regulamento orgánico municipal do Concello de Tui aprobado en pleno o 25 de xaneiro de 2012 e publicado no BOP Nº 31 do 14 de Febreiro 2012

En sesión plenaria ordinaria celebrada o 30 de xullo acordouse deixar sen efecto o Regulamento orgánico municipal do concello de Tui, aprobado definitivamente en sesión plenaria ordinaria de 25 de xaneiro de 2012. Publicado no BOPPO nº 156 do 14 de agosto de 2015.

 

Regulamento do Servizo Municipal de Axuda no Fogar

11/12/2009

O obxecto do presente regulamento é a adaptación do Servizo Municipal de Axuda no Fogar ás novas necesidades e organización do Concello de Tui, respectando o establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local, Lei13/2008 do 3 de Decembro de Servizos Sociais de Galicia, no Decreto 240/1995 do 28 de xullo que regula os Servizos Sociais de Atención Primaria, a Orde de 22 de Xaneiro de 2009 da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar polo que se regula o servizo de Axuda no Fogar, e Lei 39/2006 do 14 de decembro de Promoción da Autonomía persoal e atención as persoas en situación de dependencia, e demais lexislación aplicable.

 

Aprobacion inicial en pleno o 30.07.2009 - Publicación inicial BOP 167 de data 31.08.2009. Publicación definitiva BOP 238 de data 11.12.2009

O venres 4 de abril de 2014 publicouse no BOPPO a aprobación definitiva da Ordenanza Municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Tui. 

Aprobada a modificación do anexo da Ordenanza Fiscal reguladora da “Taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Tui”, por aplicación do que dispón o número 3 do artigo 17 do RDL 2/2004, do 05.03, TRLRFL, e para dar cumprimento ó sinalado no apartado 4 de dito artigo, no BOPPO do luns, 28 de abril de 2014, publicouse o texto modificado da ordenanza. 

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Vertidos e uso do sistema público de saneamento en baixa

2/10/2009

BOP Nº 191 02 Octubre 2009

Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)

10/05/2008

O Pleno da Corporación Municipal, con data 29 de novembro de 2007 aprobou inicialmente a “Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)”, publicada no Boletín Oficial da provincia número 3, de data 4 de xaneiro de 2008, para súa exposición pública, polo prazo de trinta dias. O Terse presentado alegacións o texto, as cales foron resoltas no Pleno de data 27 de marzo de 2008, e de conformidade co disposto no arto 70.2 da lei de Bases de Réxime local, procedese publicación definitiva do texto íntegro no BOP Nº 92  do 14 de maio de 2008 Nº 92.

O pleno da Corporación Municipal, con data 26 de Febreiro de 2009, aprobou incicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora de Estacionamento Limitado (Zona Azul), publicada no Boletín Oficial da provincia número 66 de data 7 de abril de 2009, para súa exposición pública, polo prazo de trinta días, ó non terse presentado ningunha reclamación a mesma, procédese á publicación definitiva da modificación da actual Ordenanza Reguladora de Estacionamento limitado (zona azul) , dacordo co disposto no artigo 70 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, no que se modifican os artigos 4 e 5 referidos ás infraccións e sancións recollidas.

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Servizo Público de ordenación e regulación de aparcamento (ORA)

4/04/2007

BOP Nº 67 04 Abril 2007

Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos - Contaminación acústica

8/09/2006

Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos

Publicada no BOP Nº 173 do 8 Setembro 2006

Páxinas