Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas

E.g., 18/04/2024
E.g., 18/04/2024

Ordenanza fiscal - Taxa por expedición de documentos administrativos

11/11/2014

Taxa por expedición de documentos administrativos

Ordenanza fiscal - Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de alugueiro

11/11/2014

Taxa por licencias de autotaxis e demais vehiculos de aquiler. Publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008. 

Ordenanza fiscal - Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

11/11/2014

Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola licencia de apertura de establecementos

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola licencia de apertura de establecementos

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehículos

11/11/2014

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehiculos

Ordenanza sobre a regulación do tráfico no conxunto historico de Tui

2/07/2014

Ordenanza sobre regulación do tráfico no Conxunto Historico de Tui

Publicada no BOP Nº 126 do 02 Xullo 2014

 

O Pleno da Corporación Municipal, aprobou inicialmente, con data 28 de novembro de 2013, a “ Ordenanza sobre regulación do tráfico no Conxunto Historico de Tui”, publicada no BOP, nº 243 de data 19 de decembro de 2013, para a súa exposición pública polo prazo de trinta días para a presentación de alegaciones .Durante o período de exposición ao público presentáronse alegacións, reclamacións e suxerencias, sendo estas resoltas polo concello Pleno, en sesión ordinaria de data 29 de maio de 2014 e de conformidade co artigo 49 da lei de Bases de Réxime local, procedese a publicación definitiva o texto íntegro e anexo I e II a mesma.

Regulamento municipal de venda ambulante

1/07/2013

Regulamento municipal de venda ambulante

Publicado no BOP Nº 124 do 1 Xullo 2013

ORDENANZA MUNICIPAL DE POSESIÓN E CUSTODIA DE ANIMAIS DO CONCELLO DE TUI

4/12/2012

BOP PONTEVEDRA 19/12/2012 243

Ordenanza prezo público prestación de servizo de Campamentos de Verán

18/06/2012

Regulamento orgánico municipal do Concello de Tui

14/02/2012

Regulamento orgánico municipal do Concello de Tui aprobado en pleno o 25 de xaneiro de 2012 e publicado no BOP Nº 31 do 14 de Febreiro 2012

En sesión plenaria ordinaria celebrada o 30 de xullo acordouse deixar sen efecto o Regulamento orgánico municipal do concello de Tui, aprobado definitivamente en sesión plenaria ordinaria de 25 de xaneiro de 2012. Publicado no BOPPO nº 156 do 14 de agosto de 2015.

 

Regulamento do Servizo Municipal de Axuda no Fogar

11/12/2009

O obxecto do presente regulamento é a adaptación do Servizo Municipal de Axuda no Fogar ás novas necesidades e organización do Concello de Tui, respectando o establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local, Lei13/2008 do 3 de Decembro de Servizos Sociais de Galicia, no Decreto 240/1995 do 28 de xullo que regula os Servizos Sociais de Atención Primaria, a Orde de 22 de Xaneiro de 2009 da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar polo que se regula o servizo de Axuda no Fogar, e Lei 39/2006 do 14 de decembro de Promoción da Autonomía persoal e atención as persoas en situación de dependencia, e demais lexislación aplicable.

 

Aprobacion inicial en pleno o 30.07.2009 - Publicación inicial BOP 167 de data 31.08.2009. Publicación definitiva BOP 238 de data 11.12.2009

O venres 4 de abril de 2014 publicouse no BOPPO a aprobación definitiva da Ordenanza Municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Tui. 

Aprobada a modificación do anexo da Ordenanza Fiscal reguladora da “Taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Tui”, por aplicación do que dispón o número 3 do artigo 17 do RDL 2/2004, do 05.03, TRLRFL, e para dar cumprimento ó sinalado no apartado 4 de dito artigo, no BOPPO do luns, 28 de abril de 2014, publicouse o texto modificado da ordenanza. 

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Vertidos e uso do sistema público de saneamento en baixa

2/10/2009

BOP Nº 191 02 Octubre 2009

Páxinas