Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas

E.g., 17/07/2024
E.g., 17/07/2024

Ordenanza fiscal - Taxa do cemiterio municipal

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa do cemiterio municipal

 Ordenanza Reguladora de réxime interior do cemiterio municipal de Tui

Ordenanza fiscal reguladora do prezo publico pola utilización da emisora municipal de radio para emisión de "spots" publicitarios

11/11/2014

Reguladora do prezo publico pola utilización da emisora municipal de radio para emisión de "spots" publicitarios

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola prestación do servizo de celebración de casamentos civís no concello

11/11/2014

Taxa pola prestación do servizo de celebración de casamentos civís no concello

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehículos

11/11/2014

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehiculos

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida de lixo

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola recollida de lixo

Ordenanza fiscal - Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

11/11/2014

Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola licencia de apertura de establecementos

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola licencia de apertura de establecementos

Ordenanza fiscal - Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

11/11/2014

Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

Ordenanza fiscal - Taxa por expedición de documentos administrativos

11/11/2014

Taxa por expedición de documentos administrativos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Axuda no Fogar

11/11/2014

Taxa pola prestación do servizo de Axuda no Fogar

Regulamento do Servizo Municipal de Axuda no Fogar

Ordenanza fiscal - Taxa por aproveitamento especial de instalacións municipais para exhibir propaganda en letreiros, carteleiras e similiares

11/11/2014

Taxa por aproveitamento especial de instalacions municipais para exhibir propaganda en letreiros, carteleiras e similiares

Ordenanza fiscal taxa por instalación de quioscos na vía pública

11/11/2014

Taxa por instalación de quioscos na vía pública publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008

Páxinas