Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas

E.g., 15/08/2022
E.g., 15/08/2022

Ordenanza fiscal - Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de alugueiro

11/11/2014

Taxa por licencias de autotaxis e demais vehiculos de aquiler. Publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008. 

Ordenanza fiscal - Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

11/11/2014

Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola licencia de apertura de establecementos

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola licencia de apertura de establecementos

Ordenanza fiscal - Taxa do cemiterio municipal

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa do cemiterio municipal

 Ordenanza Reguladora de réxime interior do cemiterio municipal de Tui

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida de lixo

11/11/2014

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola recollida de lixo

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehículos

11/11/2014

Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehiculos

Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas, IAE

11/11/2014

Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas, IAE

Publicada na páxina 13 do BOP do 19 de xaneiro de 2007

ARTIGO 1º De acordo co establecido nos artigos 59.b do RDL 02/2004 do 05.03 (T.R.L.R.F.L.) texto refundido lei reguladora de facendas locais e disposicións regulamentarias que as desenvolven, este imposto será de esixencia obrigatoria neste municipio, sendo as cotas mínimas as establecidas pola Lei 22/1993, do 20.12, de medidas fiscais…, e as sucesivas leis do orzamento xeral do estado.

ARTIGO 2º En aplicación do artigo 87 do RDL 2/2004 (T.R.L.R.F.L.) da Lei 39/88, as cotas ás que se refire o devandito artigo serán determinadas mediante aplicación sobre as mesmas dun coeficiente único do 0,8.

ARTIGO 3º.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS Bonificación do 40% durante os 5 primeiros anos, da cota tributaria integrada pola cota de tarifa modificada, no seu caso, pola aplicación do coeficiente e do índice de situación, para aqueles que inicien calquera actividade empresarial e tributen por cota mínima municipal, e sempre que a actividade económica non se exercera anteriormente baixo outra titularidade. Ídem. anterior, e que obtiveran a cualificación de ILE expedida pola Xunta de Galicia, a bonificación da cota tributaria será do 50%. Carácter rogado da bonificación, que se tramitará a petición de parte interesada ante este concello e cun prazo mínimo de 15 días antes do inicio da actividade. DISPOSICIÓN FINAL A presente ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez transcorrido o prazo que sinala o artigo 17 do RDL 2/2004 TRLRFL, dende o día da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

Xestión delegada no O.R.A.L

ORDENANZA FISCAL - Taxa pola prestación do servizo de celebración de casamentos civís no concello

11/11/2014

Taxa pola prestación do servizo de celebración de casamentos civís no concello

Ordenanza fiscal - Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

11/11/2014

Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

Ordenanza fiscal reguladora do prezo publico pola utilización da emisora municipal de radio para emisión de "spots" publicitarios

11/11/2014

Reguladora do prezo publico pola utilización da emisora municipal de radio para emisión de "spots" publicitarios

Ordenanza fiscal - Taxa por servizos de matadoiros, lonxas e mercados

11/11/2014

Taxa por servizos de matadoiros, lonxas e mercados

Ordenanza do Mercado de Abastos do Concello de Tui

Ordenanza fiscal taxa por instalación de quioscos na vía pública

11/11/2014

Taxa por instalación de quioscos na vía pública publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008

Páxinas