Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas

E.g., 18/04/2024
E.g., 18/04/2024

Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)

10/05/2008

O Pleno da Corporación Municipal, con data 29 de novembro de 2007 aprobou inicialmente a “Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)”, publicada no Boletín Oficial da provincia número 3, de data 4 de xaneiro de 2008, para súa exposición pública, polo prazo de trinta dias. O Terse presentado alegacións o texto, as cales foron resoltas no Pleno de data 27 de marzo de 2008, e de conformidade co disposto no arto 70.2 da lei de Bases de Réxime local, procedese publicación definitiva do texto íntegro no BOP Nº 92  do 14 de maio de 2008 Nº 92.

O pleno da Corporación Municipal, con data 26 de Febreiro de 2009, aprobou incicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora de Estacionamento Limitado (Zona Azul), publicada no Boletín Oficial da provincia número 66 de data 7 de abril de 2009, para súa exposición pública, polo prazo de trinta días, ó non terse presentado ningunha reclamación a mesma, procédese á publicación definitiva da modificación da actual Ordenanza Reguladora de Estacionamento limitado (zona azul) , dacordo co disposto no artigo 70 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, no que se modifican os artigos 4 e 5 referidos ás infraccións e sancións recollidas.

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Servizo Público de ordenación e regulación de aparcamento (ORA)

4/04/2007

BOP Nº 67 04 Abril 2007

Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos - Contaminación acústica

8/09/2006

Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos

Publicada no BOP Nº 173 do 8 Setembro 2006

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Servizos urbanos de transportes en automoviles lixeiros

23/08/2006

BOP Nº 161 23 Agosto 2006

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Regulamento de honras e distincións

24/07/2006

Aprobado polo Pleno da Corporación Municipal o “Regulamento para a concesión de Honras e Distincións do Ecxmo. concello de Tui”, publicado inicialmente no Boletín Oficial da provincia, de data 8 de novembro de 2004, para súa exposición ó publico polo prazo de trinta días, ó non terse presentado
ningunha reclamación á mesma, procedese á publicación definitiva do seu texto íntegro no BOPPO do luns, 24 de xullo de 2006. 

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Limpeza e xestión de residuos urbanos

30/08/2005

BOP Nº 166 30 Agosto 2005

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Mercado de abastos

30/11/2004

Ordenanza do Mercado de Abastos do Concello de Tui  publicada no BOP Nº 231 do 30 Novembro 2004

ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Modificación bases tipo reguladoras concesión de subvencions

7/09/2004

BOP Nº 173 7 Septmbro 2004 MODF. Nº 76 19 Abril 2012

Bases Xerais tipo reguladoras da concesión de subvencións do Concello de Tui e dos seus organismos autónomos

7/09/2004

Bases Xerais tipo reguladoras da concesión de subvencións do Concello de Tui e dos seus organismos autónomos

Publicadas no BOPPO nº173  do 7 de setembro de 2004. Modificación publicada no BOPPO nº 245 do 23 de decembro de 2011.

 

Ordenanza reguladora de Circulación e tráfico no Concello de Tui

5/02/1999

Ordenanza reguladora de Circulación e tráfico no Concello de Tui

Foi publicada no BOP Nº 24 do 05 Febreiro 1999

Regulamento de Réxime Interior do Cemiterio Municipal

30/07/1996

Regulamento de Réxime Interior do Cemiterio Municipal "San Xoán" de Tui 

Publicación aprobación BOP Nº 146 30 Xullo 1996

Publicación modificación BOP Nº 94 18 Maio 2000

Ordenanza reguladora do tráfico no conxunto histórico

Páxinas