Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Cursos do Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP) solicitados polo Concello de Tui

24/01/2007

CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL. PLAN F.I.P. CONCELLO DE TUI 2007

LISTAXE DE CURSOS SOLICITADOS POLO CONCELLO Á CONSELLERÍA DE TRABALLO, XUNTO COA SÚA PREVISIÓN. ESTES HORARIOS OU DATAS PODEN SER MODIFICADOS DEPENDENDO DE CANDO OS CONCEDAN

Se estás interesado en que che avisemos cando sexan concedidos podes poñerte en contacto co Centro de Formación do Concello de Tui, indicando teu nome e apelidos, curso ou cursos que te interesan, teléfono de contacto ou correo electrónico...
· Vindo polo centro de luns a venres, de 8:00 a 15:00
· Chamando ó telefono 986603949
· Enviando un fax ó 986601859
· Enviando un correo electrónico a cfo@concellotui.org

Todos estes cursos impartiránse en GÁNDARA. GUILLAREI. CENTRO DE FORMACIÓN CONCELLO DE TUI
Tes un resumo do programa deseguido. Podes consulta-lo programa completo no centro de formación, ou visitando a páxina http://traballo.xunta.es/

CURSOS
CARPINTEIRO; De 1 marzo a 26 novembro; 181días ; 815 horas; 9:00 a 13:30
FONTANEIRO; De 1 marzo a 19 novembro; 175 días; 785 horas; 9:00 a 13:30
ELECTRICISTA DE EDIFICIOS; De 1 marzo a 29 novembro; 185 días; 925 horas; 9:00 a 14:00
INSTALADOR DE SISTEMAS DE ENERXÍA SOLAR TÉRMICA; De 1 marzo a 9 xullo; 86 días ; 385 horas; 16:00 a 20:30
COLOCADOR DE PANEIS DE CARTÓN XESO E SIMILARES; De 1 marzo a 14 maio; 48 días; 213 horas; 9:00 a 13:30
INICIACIÓN Á REDE INTERNET; De 21 maio a 13 xuño; 18 días; 80 horas; 9:00 a 13:30
INFORMÁTICA DE USUARIO; De 1 marzo a 15 maio; 49 días; 220 horas; 9:00 a 13:30
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN; De 18 xuño a 12 setembro; 61 días; 320 horas; 9:00 a 13:30

MÓDULOS A IMPARTIR EN CADA CURSO

CARPINTEIRO:Elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble.Marcado y trazado de carpintería y mueble.Mecanizado de elementos de madera y tableros.Armado y montaje en taller de puertas y ventanas.Premontaje en taller de otros elementos de carpintería (excepto puertas y ventanas).Instalación en obra de elementos de carpintería.Elaboración de presupuestos y gestión de compras.

FONTANEIRO:Instalación interior general del edificio.Instalaciones interiores particulares.Recogida de aguas puviales y residuales.Instalación de redes de desagüe.Montar aparatos sanitarios.Reparaciones de fontanería en edificios.

ELECTRICISTA DE EDIFICIOS: Líneas Eléctricas de Baja Tensión en Edificios yEquipamientos Urbanos.Puestas a Tierra en Edificios y Equipamientos Urbanos.Cuadros Eléctricos en Edificios.Automatismos Eléctricos en Edificios.Máquinas Eléctricas en Edificios.Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica enEdificios.Instalaciones de Megafonía e Instalaciones deIntercomunicación en Edificios.Instalaciones de Seguridad en Edificios.

INSTALADOR SISTEMAS DE ENERXÍA SOLARTÉRMICA: Radiación solar.Replanteo de la instalación.Colectores solares térmicos.Circuito primario.Circuito secundario.Control, operación y mantenimiento.

COLOCADOR PANEIS DE CARTÓN XESO E SIMILARES: Organización del trabajo y replanteos.Colocación de paneles de cartón-yeso y similares.Trabajos auxiliares.

INICIACIÓN Á REDE INTERNET: Concepto y funcionamiento de Internet. Servicios y aplicaciones de Internet.
INFORMÁTICA DE USUARIOIntroducción al ordenador y periféricos.Iniciaciación a la transmisión de datos.Procesador de textos.Hoja de cálculo.Bases de datos.Presentaciones gráficas.Iniciación a Internet.

APLICACIÓNS INFORMÁTICAS DE XESTIÓN: Informática Básica Gestión de Bases de Datos Aplicaciones Informáticas de Gestión Comercial Integrada Aplicaciones Informáticas de Gestión de Personal (Nóminas y Seguridad Social) Aplicaciones Administrativas y Financieras de la Hoja de Cálculo. Aplicaciones Informáticas de Gestión Financiero - Contable