Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Plenos

A corporación municipal de Tui reúnese en sesión plenaria de carácter ordinario cada dous meses, o derradeiro xoves de mes, ás 20h. As sesión plenarias teñen lugar en xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro.

E.g., 22/02/2024
E.g., 22/02/2024

Convocatoria sesión nº 4/2021 de pleno ordinario do xoves, 29 de xullo de 2021

26/07/2021

Convocatoria sesión nº 4/2021 de pleno ordinario do xoves, 29 de xullo de 2021, a celebrar ás 20 h.

Orde do día: 

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior 3/2021 celebrada o día 27/05/2021.

2º.- Toma de razón de escrito de renuncia da concelleira Maria del Pilar Besada Barahona (RE 2021-E-RC-4991) de 06/07/2021, e que se remita á Xunta Electoral Central para a remisión da credencial do correspondente concelleiro electo da lista que corresponda (Alejandro Manuel Carrera Barreira).

3º.- Expediente 957/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 14/06/2021, de concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras contidas no “Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar” sito na rúa Antero Rubín, 16.

4º.- Expediente 1590/2020. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 14/06/2021, de concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras contidas no “Proxecto básico e de execución de rehabilitación integral de vivenda unifamiliar entre medianeiras” sito na rúa Cuenca, 23.

5º.- Expediente 937/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 20/05/2021, relativa á bonificación de ICIO por obras de afectado pola explosión de Paramos (ID 379).

6º.- Expediente 1378/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 15/07/2021 de rectificación puntual do Inventario Xeral e do Patrimonio do Concello de Tui para incorporación de parcela cedida pola Entidade Local Menor de Pazos de Reis para a construcción do novo centro escolar de Pazos de Reis.

7º.- Expediente 655/2018. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 08/07/2021 de posta a disposición á Consellería de Educación do terreo con destino á construción do novo centro escolar de Pazos de Reis.

8º.- Expediente 972/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta do concelleiro delegado de Servizos Sociais e Medio Ambiente, de data 19/07/2021, de adhesión na "Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario".

9º.- Expediente 1460/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 19/07/2021, de aprobación inicial de Ordenanza reguladora das axudas á Rehabilitación de Edificios e Vivendas no ámbito da área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui.

10º.- Expediente 1448/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 19/07/2021, do Convenio de colaboración co Concello de Salvaterra para a contratación do alugeiro dunha embarcación turística no marco do proxecto 0686_MINO_DESTINO_NAVEGABLE_1_E (INTERREG V-A España-Portugal 2014- 2020 (POCTEP) FEDER ).

11º.- Expediente 365/2020. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de 09/07/2021, relativo ao acordo sobre o novo texto do “Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. y el Ayuntamiento de Tui, para la Ejecución, Entrega, Mantenimiento y Conservación de las obras del proyecto de construcción de una Pasarela Peatonal en la Desembocadura del río Louro” e aprobación do proxecto de construción.

12º.- Expediente 658/2021. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 16/07/2021, relativa á aprobación do expediente de contratación de servizos, mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, para a contratación da prestación consistente no “Servicio de ayuda en el hogar. Prestación básica y dependencia (SAF)”.

13º.- Expediente 1409/2021. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 19/07/2021, relativa á aprobación do expediente de contratación de servizos, mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, para a contratación da prestación consistente no “Contrato de servizos de limpeza de dependencias”.

14º.- Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais de data 22/07/2021, favorable á proposta do Sr. Jose Manuel Palacín Rodríguez de asunción do escrito da Asociación Trans Miño de apoio ás persoas LGTBIQ+.

15º.- Expediente 809/2021. Proposta da Concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 05/07/2021, relativa á aprobación da Conta Xeral do Exercicio 2020, así como os Estados e Contas anuais anexos á mesma. B) Actividade de control:

16º.- Expediente 764/2021. Dación de conta información morosidade - PMP 1º trimestre 2021.

17º.- Expediente 762/2021. Dación de conta información execución trimestral 1º trimestre exercicio 2021. Comunicación información LO 2/2012.

18º.- Expediente 188/2020. Dación de conta do informe de Intervención de data 25/03/2021, relativa aos reparos emitidos pola Intervención municipal durante o exercicio 2020.

19º.- Expediente 2705/2019. Dación de conta da resolución do Tacgal pola que se estima parcialmente o recurso interposto por PRACE, SERVICIOS Y OBRAS S.A. e SOGESEL DESARROLLO Y GESTIÓN S.L. contra a adxudicación da contratación da "concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo entre las calles Orense y Compostela(...)".

20º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía de nº 723 de 21/05/2021 ata o nº 1084 de 23/07/2021.

C) Rogos e preguntas:

21º.- Rogos e preguntas.

Convocatoria sesión nº 3/2021 de pleno ordinario do xoves, 27 de maio de 2021

27/05/2021

Convocatoria sesión nº 3/2021 de pleno ordinario do xoves, 27 de maio de 2021

Convocatoria sesión nº 2/2021 de pleno ordinario do xoves, 25 de marzo de 2021

22/03/2021

Convocatoria sesión nº 2/2021 de pleno ordinario do xoves, 25 de marzo de 2021 ás 20 h

Convocatoria sesión nº 1/2021 de pleno ordinario do xoves, 28 de xaneiro de 2021

28/01/2021

Convocatoria sesión nº 1/2021 de pleno ordinario do xoves, 28 de xaneiro de 2021, ás 20 h.

Orde do Día: 

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta de sesión anterior nº 11/2020, do 29 de decembro.

2º.- Expediente 2313/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 21/01/2021, a proposta da concelleira de Facenda, de data 15/01/2021, sobre proxecto do Orzamento Municipal do Concello para o 2021.

3º.- Expediente 2317/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 21/01/2021, a proposta da Alcaldía, de data 18/01/2021, relativa á modificación da Relación de Postos de Traballo do Concello de Tui.

4º.- Expediente 826/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos, de data 21/01/2021, a proposta da Alcaldía, de data 12/01/2021, relativa a adxudicación no expediente de contratación do “Suministro de enerxía eléctrica no Concello de Tui”.

5º.- Mocións de Urxencia

B) Actividade de control:

 6º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía: Do nº 1291, de 16/11/2020, ao nº 1563, de 31/12/2020. Do nº 1, de 04/01/2021, ao nº 55, de 22/01/2021. 

C) Rogos e preguntas: 

7º.- Rogos e preguntas.

Convocatoria sesión nº 11/2020 de pleno exordinario do martes, 29 de decembro de 2020

29/12/2020

Convocatoria sesión nº 11/2020 de pleno exordinario do martes, 29 de decembro de 2020

1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta de sesión anterior ordinaria nº 10/2020, do 19 de novembro.

2º.- Expediente 2298/2020. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/12/2020, favorable a proposta do conxunto dos grupos da corporación relativa á aprobación das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de axudas á reactivación económica do Concello de Tui a través dos bonos "Activa Tui".

3º.- Expediente 2705/2019. Ditame da comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos, de data 22/12/2020, favorable a proposta de Alcaldía de data 14/12/2020 de aprobación licitación concesión de obra pública aparcadoiro soterrado.

4º.- Expediente 2269/2020 (Relacionado con expte. 2987/2018). Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 22/12/2020 favorable a proposta da concelleira de Facenda, de data 09/12/2020, relativa a bonificación de ICIO a solicitude de obra de afectado pola explosión de Paramos.

5º.- Expediente nº 2258/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 22/12/2020 favorable a proposta da Alcaldía, de data 17/12/2020, sobre ratificación resolución de Alcaldía de data 14/12/2020.

6º.- Expediente 1884/2020. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte do 22/12/2020 favorable a proposta de Alcaldía, de data 26/10/2020, relativa a corrección de erro do acordo de Pleno adoptado o 22/10/2020 no día correspondente ao Martes de Entroido.

7º.- Expediente 317/2020. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte do 22/12/2020 favorable a proposta de Alcaldía, de data 17/12/2020, relativa a aprobación de III Plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Tui 2020-2024.

8º.- Expediente 2569/2018. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais de data 22/12/2020, favorable a Proposta de Alcaldía, de data 17/12/2020, declarando a necesidade de ocupación de parte da parcela 36055A047001200000UA pertencente a KIWI ESPAÑA S.A segundo consta no proxecto de “Pasarela peatonal en la desembocadura del río Louro. T.M. de Tui (Pontevedra)”.

9º.- Expediente 476/2017. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais de data 22/12/2020, favorable a proposta de Alcaldía, de data 09/12/2020, relativa a aprobación definitiva do Plan Especial do Conxunto Histórico-Artístico do Concello de Tui.

Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

17/11/2020

Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

Orde do día

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borradores das actas de sesións anteriores nº 8, de 24 de setembro, e nº 9, de 22 de outubro.

2º.- Expediente 956/2020. Proposta da Alcaldía, de data 13/11/2020, relativa a aprobación do documento "Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Tui-Pontevedra."

3º.- Expediente 2098/2020. Ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións, de data 12/11/2020, a proposta de data 09/11/2020 da concelleira de Ensino e Cultura , instructora do expediente para concesión de medalla de ouro do Concello de Tui ao "Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres".

4º.- Expediente 1887/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Limpeza de muro" sitas na rúa Seixas, nº 4.

5º.- Expediente 2016/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Substitución de tarima flotante" sitas na rúa San Telmo, 7.

6º.- Expediente 2987/2018. Ditame da Comisión Informativa da Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da concelleira de Facenda, de data 07/10/2020, relativa a bonificación de ICIO por obras a favor de afectado explosión de Paramos.

7º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a compromiso en relación con vivendas de Caldelas. 

8º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a escrito de SOS sanidade pública de Galicia con data de rexistro nº 2020-E-RC-7197 de 12/11/2020.

9º.- Mocións de Urxencia.

B) Actividade de control:

10º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía do nº1033, de 18/09/2020, ao nº 1290, de 13/11/2020.

C) Rogos e preguntas:

11º.- Rogos e preguntas.

 

Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

22/10/2020

Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

ORDE DO DÍA

A) Parte resolutiva:

1º.- Expediente 1884/2020. PROPOSTA DE ALCALDÍA PARA FESTIVOS LOCAIS 2021.

2º.- Expediente 826/2020. Contratacións. Proposta de Alcaldía de 16/10/2020 sobre rectificación de erro en Anexo II PCAP CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA, DO “SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA NO CONCELLO DE TUI. CONTRATO SUXEITO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

3º.- Expediente 1839/2020. RENOVACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA.

Convocatoria sesión nº 8/2020 de pleno ordinario do xoves, 24 de setembro de 2020

24/09/2020

A corporación municipal de Tui celebra pleno de carácter ordinario, a sesión nº8/2020, o xoves 24 de setembro, ás 20 h. 

A orde do día é a seguinte: 

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borrador das actas das sesións anteriores extraordinaria nº 6 de 21/07/2020 e ordinaria nº 7 de 30/07/2020.

2º.- Expediente 764/2020. Aprobación Conta Xeral correspondente ao exercicio 2019 (Expediente 764/2020). Proposta da Concelleira Delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns de data 09/09/2020.

3º.- Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1693/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de crédito extraordinario nº 6/2020 (modificación de créditos 28/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais e anulación de partidas de gasto corrente.

4º.- Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1695/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de suplemento de crédito nº 2/2020 (modificación de créditos 29/2020) financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais e anulacións de partidas de gasto corrente.

5º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1706/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de suplemento de crédito nº 3/2020 (modificación de créditos 30/2020) financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.

6º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1708/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de crédito extraordinario nº 7/2020 (modificación de créditos 31/2020), financiado con Remanente líquido de Tesourería para gastos xerais.

7º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Expediente 1720/2020. Proposta da concelleira de Facenda, de data 14/09/2020, relativa a aprobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos nº 2/2020.

8º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1583/2020., Bonificación ou exención tributaria.

9º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1584/2020. Bonificación ou exención tributaria.

10º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020. Expediente 1585/2020., Bonificación ou exención tributaria.

11º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1586/2020. Bonificación ou exención tributaria.

12º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1587/2020. Bonificación ou exención tributaria.

13º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1588/2020. Bonificación ou exención tributaria.

14º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal. Proposta da concelleira de Facenda, de data 11/09/2020, Expediente 1608/2020. Bonificación ou exención tributaria.

15º.- Ditame comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á proposta de Alcaldía, de data 03/08/2020, relativa a encomendar a xestión del servizo de "retirada de vehículos ao final da súa vida útil ou fóra de uso" á Deputación Provincial. Expediente 1398/2020. Convenios (Aprobación, Modificación ou Extinción).

16º.- Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á proposta da Alcaldía, de data 12/08/2020, de aprobación de licitación expediente de contratación da subministración de enerxía eléctrica no Concello de Tui. Expediente 826/2020.

17º.- Expediente 1732/2020. Dictame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 17 de setembro de 2020 relativa a “Proposta de Alcaldía de data 15 de setembro de 2020 relativo á reversión do inmoble da praza da Inmaculada, edificio do Palacio de Xustiza.

18º.- Expediente 1732/2020. Dictame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 17 de setembro de 2020 relativo a “Proposta de Alcaldía de data 15 de setembro de 2020 relativa á reversión do inmoble da rúa Calvo Sotelo, 16 destinado a Xulgado nº 3.

19º.- Ditame comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais favorable á moción do BNG relativa á sinalización nas parroquias de data 16/09/2020.

20º.- Mocións de urxencia.

B) Actividade de control:

21.- Dación de conta de escrito con rexistro de entrada de 14/09/2020 nº 5789, de composición Grupo Municipal Ciudadanos e designación de portavoz e compoñentes de dito de grupo que o representen nas comisións informativas.

22º.- Dación de conta de resolucións da nº 815 do 24/07/2020 á nº 1032 DE 17/09/2020

C) Rogos e preguntas:

23º.- Rogos e preguntas.

Convocatoria sesión nº 7/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xullo de 2020

30/07/2020

Convocatoria sesión nº 7/2020 de pleno ordinario do xoves, 30 de xullo de 2020   

Convocatoria sesión nº 6/2020 de pleno extraordinario do martes, 21 de xullo de 2020

20/07/2020

Convocatoria de sesión nº 6/2020 de pleno extraordinario do martes, 21 de xullo de 2020   

Convocatoria sesión nº 5/2020 de pleno extraordinario do luns, 15 de xuño de 2020

10/06/2020

Convocatoria sesión nº 5/2020 de pleno extraordinario do luns, 15 de xuño de 2020   

Considerando que, se ben nos atopamos nun escenario de estado de alarma dende o pasado sábado día 14 de marzo, de conformidade co Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, é necesaria a convocatoria dun pleno extraordinario para a designación, mediante sorteo, por medios informáticos, dos membros das mesas electorais correspondentes ás Eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o vindeiro 12 de xullo de 2020 e aos efectos de cumprimento do recollido no Decreto 72/2020, do 18 de maio, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia así como Calendario publicado aos citados efectos.

Considerando que a celebración do pleno debe realizarse de forma axustada aos requisitos necesarios para evitar calquera tipo de risco de contaxio da enfermidade, polo que, con carácter excepcional, a presente sesión plenaria se deberá celebrar a porta pechada para o público, sen prexuízo de que a súa publicidade e debida transparencia quedará garantida coa retransmisión da sesión en directo a través da radio municipal e páxina web do concello e a súa posterior comunicación pública a través do Portal de Transparencia.

Se fai notar que se realizará unha nova distribución dos concelleiros permitindo a debida separación entre eles, que se porá a disposición dos mesmos para o seu uso de mascarillas e guantes, e que os concelleiros deberán ter en conta as recomendacións sanitarias a seguir establecidas na guía de “Buenas prácticas en los centros de trabajo por el COVID-19 (actualización 11/04/2020)” e protocolo de Medidas Preventivas Coronavirus Covid-19 remitido polo servizo de vixilancia da saúde deste concello.

Polo exposto, esta Alcaldía, ao abeiro da DA 3ª do RD 463/2020, de 14 de marzo, e de acordo co disposto no artigo 46.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local e o art. 80 do Real Decreto Lexislativo 2568/1986, de 23 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Funcionamento, Organización é Réxime xurídico das Entidades Locais,

RESOLVE:

PRIMEIRO.-Convocar Sesión Extraordinaria do Pleno Corporativo a celebrar a porta pechada para o público o vindeiro luns día 15 de xuño ás 09:00 horas, e dous días despois á mesma hora en segunda convocatoria en caso de non existir o quórum esixido na primeira, no Salón de Sesións da Casa do Concello, a fin de resolver os puntos incluídos na seguinte:

ORDE DO DÍA

A) Parte resolutiva:

1º.- Toma de razón de escrito de renuncia do concelleiro Juan Miguel Diz Guedes (RE2020-E-RC-3151) do 01/06/2020, e que se remita á Xunta Electoral Central para a remisión da credencial do correspondente concelleiro electo de lista que corresponda ( Maria del Pilar Besada Barahona).

2º.- Designación, mediante sorteo, dos membros da mesas electorais correspondentes ás Eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o vindeiro 12 de xullo de 2020. Proposta de Alcaldía de data 10/06/2020.

SEGUNDO.-Notificar a presente Resolución aos concelleiros advertíndolles que, conforme ao disposto polo artigo 12.1 do citado RD 2568/1986, do 28 de novembro, deberán comunicar coa antelación necesaria calquera causa xustificada que implique a imposibilidade de asistir á citada sesión.

TERCEIRO.- Que pola Secretaría municipal se poña a disposición dos Concelleiros a documentación dos asuntos incluídos na orde do día, acompañando a convocatoria copia das actas das sesións anteriores que se sometan a votación, no seu caso."

Convocatoria sesion nº 4/2020 de pleno ordinario do xoves, 28 de maio de 2020

26/05/2020

Convocatoria sesion nº 4/2020 de pleno ordinario do xoves, 28 de maio de 2020

 

Páxinas