Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Plenos

A corporación municipal de Tui reúnese en sesión plenaria de carácter ordinario cada dous meses, o derradeiro xoves de mes, ás 20h. As sesión plenarias teñen lugar en xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro.

E.g., 17/07/2024
E.g., 17/07/2024

Convocatoria de sesión nº3/2022 de Pleno Extraordinario

12/04/2022

A corporación municipal de Tui celebrará pleno con carácter extraordinario, a sesión 3/2022, o martes, 19 de abril, ás 9 h cun único punto na orde do día. 

Convocatoria sesión plenaria 2/2022 do xoves, 31 de marzo de 2022

29/03/2022

Convocatoria sesión plenaria 2/2022 do xoves, 31 de marzo de 2022

Convocatoria sesión plenaria 1/2022 do xoves, 27 de xaneiro

27/01/2022

Convocatoria sesión plenaria 1/2022 do xoves, 27 de xaneiro de 2022, ás 20 h 

 

Convocatoria Sesión Plenaria 6/2021

25/11/2021

Convocatoria da sesión 6/2021 de pleno ordinario da corporación municipal de Tui a celebrar o xoves, 25 de novembro de 2021

Convocatoria sesión nº 5/2021 de pleno ordinario do xoves, 30 de setembro de 2021

30/09/2021

Convocatoria sesión nº 5/2021 de pleno ordinario do xoves, 30 de setembro de 2021

Convocatoria sesión nº 4/2021 de pleno ordinario do xoves, 29 de xullo de 2021

26/07/2021

Convocatoria sesión nº 4/2021 de pleno ordinario do xoves, 29 de xullo de 2021, a celebrar ás 20 h.

Orde do día: 

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior 3/2021 celebrada o día 27/05/2021.

2º.- Toma de razón de escrito de renuncia da concelleira Maria del Pilar Besada Barahona (RE 2021-E-RC-4991) de 06/07/2021, e que se remita á Xunta Electoral Central para a remisión da credencial do correspondente concelleiro electo da lista que corresponda (Alejandro Manuel Carrera Barreira).

3º.- Expediente 957/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 14/06/2021, de concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras contidas no “Proxecto básico e de execución de rehabilitación de vivenda unifamiliar” sito na rúa Antero Rubín, 16.

4º.- Expediente 1590/2020. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da concelleira delegada de Facenda, de data 14/06/2021, de concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras contidas no “Proxecto básico e de execución de rehabilitación integral de vivenda unifamiliar entre medianeiras” sito na rúa Cuenca, 23.

5º.- Expediente 937/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 20/05/2021, relativa á bonificación de ICIO por obras de afectado pola explosión de Paramos (ID 379).

6º.- Expediente 1378/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 15/07/2021 de rectificación puntual do Inventario Xeral e do Patrimonio do Concello de Tui para incorporación de parcela cedida pola Entidade Local Menor de Pazos de Reis para a construcción do novo centro escolar de Pazos de Reis.

7º.- Expediente 655/2018. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 08/07/2021 de posta a disposición á Consellería de Educación do terreo con destino á construción do novo centro escolar de Pazos de Reis.

8º.- Expediente 972/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta do concelleiro delegado de Servizos Sociais e Medio Ambiente, de data 19/07/2021, de adhesión na "Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario".

9º.- Expediente 1460/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 19/07/2021, de aprobación inicial de Ordenanza reguladora das axudas á Rehabilitación de Edificios e Vivendas no ámbito da área de Rehabilitación do Conxunto Histórico de Tui.

10º.- Expediente 1448/2021. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 19/07/2021, do Convenio de colaboración co Concello de Salvaterra para a contratación do alugeiro dunha embarcación turística no marco do proxecto 0686_MINO_DESTINO_NAVEGABLE_1_E (INTERREG V-A España-Portugal 2014- 2020 (POCTEP) FEDER ).

11º.- Expediente 365/2020. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de 09/07/2021, relativo ao acordo sobre o novo texto do “Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. y el Ayuntamiento de Tui, para la Ejecución, Entrega, Mantenimiento y Conservación de las obras del proyecto de construcción de una Pasarela Peatonal en la Desembocadura del río Louro” e aprobación do proxecto de construción.

12º.- Expediente 658/2021. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 16/07/2021, relativa á aprobación do expediente de contratación de servizos, mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, para a contratación da prestación consistente no “Servicio de ayuda en el hogar. Prestación básica y dependencia (SAF)”.

13º.- Expediente 1409/2021. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais de data 22/07/2021, favorable á proposta da Alcaldía, de data 19/07/2021, relativa á aprobación do expediente de contratación de servizos, mediante procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada, para a contratación da prestación consistente no “Contrato de servizos de limpeza de dependencias”.

14º.- Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais de data 22/07/2021, favorable á proposta do Sr. Jose Manuel Palacín Rodríguez de asunción do escrito da Asociación Trans Miño de apoio ás persoas LGTBIQ+.

15º.- Expediente 809/2021. Proposta da Concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 05/07/2021, relativa á aprobación da Conta Xeral do Exercicio 2020, así como os Estados e Contas anuais anexos á mesma. B) Actividade de control:

16º.- Expediente 764/2021. Dación de conta información morosidade - PMP 1º trimestre 2021.

17º.- Expediente 762/2021. Dación de conta información execución trimestral 1º trimestre exercicio 2021. Comunicación información LO 2/2012.

18º.- Expediente 188/2020. Dación de conta do informe de Intervención de data 25/03/2021, relativa aos reparos emitidos pola Intervención municipal durante o exercicio 2020.

19º.- Expediente 2705/2019. Dación de conta da resolución do Tacgal pola que se estima parcialmente o recurso interposto por PRACE, SERVICIOS Y OBRAS S.A. e SOGESEL DESARROLLO Y GESTIÓN S.L. contra a adxudicación da contratación da "concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y subsiguiente explotación de un aparcamiento subterráneo entre las calles Orense y Compostela(...)".

20º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía de nº 723 de 21/05/2021 ata o nº 1084 de 23/07/2021.

C) Rogos e preguntas:

21º.- Rogos e preguntas.

Convocatoria sesión nº 3/2021 de pleno ordinario do xoves, 27 de maio de 2021

27/05/2021

Convocatoria sesión nº 3/2021 de pleno ordinario do xoves, 27 de maio de 2021

Convocatoria sesión nº 2/2021 de pleno ordinario do xoves, 25 de marzo de 2021

22/03/2021

Convocatoria sesión nº 2/2021 de pleno ordinario do xoves, 25 de marzo de 2021 ás 20 h

Convocatoria sesión nº 1/2021 de pleno ordinario do xoves, 28 de xaneiro de 2021

28/01/2021

Convocatoria sesión nº 1/2021 de pleno ordinario do xoves, 28 de xaneiro de 2021, ás 20 h.

Orde do Día: 

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta de sesión anterior nº 11/2020, do 29 de decembro.

2º.- Expediente 2313/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 21/01/2021, a proposta da concelleira de Facenda, de data 15/01/2021, sobre proxecto do Orzamento Municipal do Concello para o 2021.

3º.- Expediente 2317/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 21/01/2021, a proposta da Alcaldía, de data 18/01/2021, relativa á modificación da Relación de Postos de Traballo do Concello de Tui.

4º.- Expediente 826/2020. Ditame favorable da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos, de data 21/01/2021, a proposta da Alcaldía, de data 12/01/2021, relativa a adxudicación no expediente de contratación do “Suministro de enerxía eléctrica no Concello de Tui”.

5º.- Mocións de Urxencia

B) Actividade de control:

 6º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía: Do nº 1291, de 16/11/2020, ao nº 1563, de 31/12/2020. Do nº 1, de 04/01/2021, ao nº 55, de 22/01/2021. 

C) Rogos e preguntas: 

7º.- Rogos e preguntas.

Convocatoria sesión nº 11/2020 de pleno exordinario do martes, 29 de decembro de 2020

29/12/2020

Convocatoria sesión nº 11/2020 de pleno exordinario do martes, 29 de decembro de 2020

1º.- Aprobación, se procede, de borrador da acta de sesión anterior ordinaria nº 10/2020, do 19 de novembro.

2º.- Expediente 2298/2020. Ditame da Comisión informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal de data 22/12/2020, favorable a proposta do conxunto dos grupos da corporación relativa á aprobación das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de axudas á reactivación económica do Concello de Tui a través dos bonos "Activa Tui".

3º.- Expediente 2705/2019. Ditame da comisión informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos, de data 22/12/2020, favorable a proposta de Alcaldía de data 14/12/2020 de aprobación licitación concesión de obra pública aparcadoiro soterrado.

4º.- Expediente 2269/2020 (Relacionado con expte. 2987/2018). Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 22/12/2020 favorable a proposta da concelleira de Facenda, de data 09/12/2020, relativa a bonificación de ICIO a solicitude de obra de afectado pola explosión de Paramos.

5º.- Expediente nº 2258/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 22/12/2020 favorable a proposta da Alcaldía, de data 17/12/2020, sobre ratificación resolución de Alcaldía de data 14/12/2020.

6º.- Expediente 1884/2020. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte do 22/12/2020 favorable a proposta de Alcaldía, de data 26/10/2020, relativa a corrección de erro do acordo de Pleno adoptado o 22/10/2020 no día correspondente ao Martes de Entroido.

7º.- Expediente 317/2020. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deporte do 22/12/2020 favorable a proposta de Alcaldía, de data 17/12/2020, relativa a aprobación de III Plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes de Tui 2020-2024.

8º.- Expediente 2569/2018. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais de data 22/12/2020, favorable a Proposta de Alcaldía, de data 17/12/2020, declarando a necesidade de ocupación de parte da parcela 36055A047001200000UA pertencente a KIWI ESPAÑA S.A segundo consta no proxecto de “Pasarela peatonal en la desembocadura del río Louro. T.M. de Tui (Pontevedra)”.

9º.- Expediente 476/2017. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos municipais de data 22/12/2020, favorable a proposta de Alcaldía, de data 09/12/2020, relativa a aprobación definitiva do Plan Especial do Conxunto Histórico-Artístico do Concello de Tui.

Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

17/11/2020

Convocatoria sesión nº 10/2020 de pleno ordinario do xoves, 19 de novembro de 2020

Orde do día

A) Parte resolutiva:

1º.- Aprobación, se procede, de borradores das actas de sesións anteriores nº 8, de 24 de setembro, e nº 9, de 22 de outubro.

2º.- Expediente 956/2020. Proposta da Alcaldía, de data 13/11/2020, relativa a aprobación do documento "Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Tui-Pontevedra."

3º.- Expediente 2098/2020. Ditame da Comisión Informativa de Honores e Distincións, de data 12/11/2020, a proposta de data 09/11/2020 da concelleira de Ensino e Cultura , instructora do expediente para concesión de medalla de ouro do Concello de Tui ao "Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres".

4º.- Expediente 1887/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Limpeza de muro" sitas na rúa Seixas, nº 4.

5º.- Expediente 2016/2020. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da Concelleira de Facenda, de data 05/11/2020, relativa a concesión de bonificación de ICIO correspondente ás obras de "Substitución de tarima flotante" sitas na rúa San Telmo, 7.

6º.- Expediente 2987/2018. Ditame da Comisión Informativa da Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, a proposta da concelleira de Facenda, de data 07/10/2020, relativa a bonificación de ICIO por obras a favor de afectado explosión de Paramos.

7º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a compromiso en relación con vivendas de Caldelas. 

8º.- Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal, de data 12/11/2020, relativo a escrito de SOS sanidade pública de Galicia con data de rexistro nº 2020-E-RC-7197 de 12/11/2020.

9º.- Mocións de Urxencia.

B) Actividade de control:

10º.- Dación de conta de resolucións da Alcaldía do nº1033, de 18/09/2020, ao nº 1290, de 13/11/2020.

C) Rogos e preguntas:

11º.- Rogos e preguntas.

 

Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

22/10/2020

Convocatoria sesión nº 9/2020 de pleno extraordinario do xoves, 22 de outubro de 2020

ORDE DO DÍA

A) Parte resolutiva:

1º.- Expediente 1884/2020. PROPOSTA DE ALCALDÍA PARA FESTIVOS LOCAIS 2021.

2º.- Expediente 826/2020. Contratacións. Proposta de Alcaldía de 16/10/2020 sobre rectificación de erro en Anexo II PCAP CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA, DO “SUMINISTRO DE ENERXÍA ELÉCTRICA NO CONCELLO DE TUI. CONTRATO SUXEITO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

3º.- Expediente 1839/2020. RENOVACIÓN DECLARACIÓN DE ÁREA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA.

Páxinas