Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE TUI E A ENTIDADE "CLUB CICLISTA DE LA FUENTE"

  4/11/2016
 • Convenio de colaboración entre o Concello de Tui e o Club Xadrez Infortui

  9/10/2016

  Convenio de colaboración entre o Concello de Tui  e o Club Xadrez Infortui de 9 de novembro de 2016.

 • Convenio de colaboración entre o Concello de Tui e o club Sen Amarras

  8/11/2016

  Convenio de colaboración entre o Concello de Tui  e o club Sen Amarras de 8 de novembro de 2016.

 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE TUI E A ENTIDADE "JUDO CLUB TUDENSE"

  27/10/2016
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE TUI E A ENTIDADE "CLUB BADMINTON TUI"

  4/11/2016
 • CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE TUI E A ENTIDADE "CLUB FUTBOL GUILLAREI"

  27/10/2016
 • ORDENANZAS E REGULAMENTOS - Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións de carácter economico para situacións de emerxencia social

  27/01/2017

  BOPPO - Venres, 27 de xaneiro de 2017 - Nº 19

 • Regulamento do Servizo Municipal de Axuda no Fogar

  11/12/2009

  O obxecto do presente regulamento é a adaptación do Servizo Municipal de Axuda no Fogar ás novas necesidades e organización do Concello de Tui, respectando o establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local, Lei13/2008 do 3 de Decembro de Servizos Sociais de Galicia, no Decreto 240/1995 do 28 de xullo que regula os Servizos Sociais de Atención Primaria, a Orde de 22 de Xaneiro de 2009 da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar polo que se regula o servizo de Axuda no Fogar, e Lei 39/2006 do 14 de decembro de Promoción da Autonomía persoal e atención as persoas en situación de dependencia, e demais lexislación aplicable.

   

  Aprobacion inicial en pleno o 30.07.2009 - Publicación inicial BOP 167 de data 31.08.2009. Publicación definitiva BOP 238 de data 11.12.2009

  O venres 4 de abril de 2014 publicouse no BOPPO a aprobación definitiva da Ordenanza Municipal do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Tui. 

  Aprobada a modificación do anexo da Ordenanza Fiscal reguladora da “Taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Tui”, por aplicación do que dispón o número 3 do artigo 17 do RDL 2/2004, do 05.03, TRLRFL, e para dar cumprimento ó sinalado no apartado 4 de dito artigo, no BOPPO do luns, 28 de abril de 2014, publicouse o texto modificado da ordenanza. 

 • Ordenanza Municipal reguladora da convivencia cidadá nos espazos públicos

  27/04/2016

  BOPPO Nº 80 27/04/2016

 • Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras do Concello de Tui

  5/11/2018

  O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística,se obtivese ou non a devandita licenza, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición da licenza ou actividade de control corresponda o concello da imposición. A ordenanza apareceu publicada no BOP o luns, 5 de novembro de 2018

 • Ordenanza fiscal - Imposto sobre vehículos de tracción mecánica, IVTM

  20/12/2021

  Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

  Ordenanza publicada no BOPPO Núm. 244 Xoves 20 de decembro de 2021

  Xestión delegada no O.R.A.L agás altas

 • Ordenanza fiscal - Imposto sobre bens inmobles (IBI)

  27/12/2018

  Imposto sobre bens inmobles (IBI)

  Publicada no BOPPO 247 do xoves, 27 de decembro de 2018 

  Xestión delegada no O.R.A.L.

 • Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas, IAE

  11/11/2014

  Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas, IAE

  Publicada na páxina 13 do BOP do 19 de xaneiro de 2007

  ARTIGO 1º De acordo co establecido nos artigos 59.b do RDL 02/2004 do 05.03 (T.R.L.R.F.L.) texto refundido lei reguladora de facendas locais e disposicións regulamentarias que as desenvolven, este imposto será de esixencia obrigatoria neste municipio, sendo as cotas mínimas as establecidas pola Lei 22/1993, do 20.12, de medidas fiscais…, e as sucesivas leis do orzamento xeral do estado.

  ARTIGO 2º En aplicación do artigo 87 do RDL 2/2004 (T.R.L.R.F.L.) da Lei 39/88, as cotas ás que se refire o devandito artigo serán determinadas mediante aplicación sobre as mesmas dun coeficiente único do 0,8.

  ARTIGO 3º.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS Bonificación do 40% durante os 5 primeiros anos, da cota tributaria integrada pola cota de tarifa modificada, no seu caso, pola aplicación do coeficiente e do índice de situación, para aqueles que inicien calquera actividade empresarial e tributen por cota mínima municipal, e sempre que a actividade económica non se exercera anteriormente baixo outra titularidade. Ídem. anterior, e que obtiveran a cualificación de ILE expedida pola Xunta de Galicia, a bonificación da cota tributaria será do 50%. Carácter rogado da bonificación, que se tramitará a petición de parte interesada ante este concello e cun prazo mínimo de 15 días antes do inicio da actividade. DISPOSICIÓN FINAL A presente ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez transcorrido o prazo que sinala o artigo 17 do RDL 2/2004 TRLRFL, dende o día da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

  Xestión delegada no O.R.A.L

 • Ordenanza fiscal - Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

  11/11/2014

  Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

 • Ordenanza fiscal - Taxa por servizos de matadoiros, lonxas e mercados

  11/11/2014

  Taxa por servizos de matadoiros, lonxas e mercados

  Ordenanza do Mercado de Abastos do Concello de Tui

 • Ordenanza fiscal taxa por instalación de quioscos na vía pública

  11/11/2014

  Taxa por instalación de quioscos na vía pública publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008

Páxinas