Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Pleno ordinario da corporación municipal este xoves 30 de novembro

29/11/2023

Será ás 20 h con 20 puntos na orde do día

A corporación municipal de Tui celebra pleno mañá xoves, 30 de novembro, ás 20 h coa seguinte orde do día. 

A) Parte resolutiva:

 1. Aprobación das actas das sesións anteriores. Plenos extraordinario nº 9, extraordinario urxente nº 10, extraordinario nº 11 e extraordinario urxente nº 12.

 2. Expediente 2521/2023. Ditame da Comisión informativa de Obras, Servizos Municipais, Servizos Sociais e Persoal favorable á proposta de Alcaldía de data 20/11/2023. Planificación e Ordenación de Persoal. ANULACIÓN EN PARTE DA MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO APROBADA O 30/09/2021, E MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS EN CUMPRIMENTO DA SENTENZA 211/2022 CON EFECTOS RETROACTIVOS DO 01/01/2021.

 3. Expediente 461/2023. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Patrimonio e Contratación favorable á proposta de Alcaldía de data 20/11/2023. Aprobación de Plan de Desenvolvemento Aprobación Inicial-Plan especial de reforma interior AR1 do ámbito da modificación puntual do PXOM para a reforma urbanística da zona de San Bartolomé.

 4. Expediente 463/2023. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Patrimonio e Contratación favorable á proposta de Alcaldía de data 20/11/2023. Aprobación de Plan de Desenvolvemento. Aprobación Inicial-Plan especial de reforma interior AR2 do ámbito da modificación puntual do PXOM para a reforma urbanística da zona de San Bartolomé.

 5.  Expediente 471/2023. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Patrimonio e Contratación favorable á proposta de Alcaldía de data 20/11/2023. Aprobación de Plan de Desenvolvemento. Aprobación Inicial-Plan especial de reforma interior AR3 do ámbito da modificación puntual do PXOM para a reforma urbanística da zona de San Bartolomé.

 6. Expediente 874/2018. Ditame da Comisión informativa de Urbanismo, Patrimonio e Contratación favorable á proposta de Alcaldía de data 20/11/2023. Aprobación provisional da modificación puntual do plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tui, con ordenación detallada, en aplicación da disposición transitoria 7ª da Lei 2/16 do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para a regulación urbanística dun asentamento empresarial xurdido á marxe do Planeamento de Baldráns. 

 7. Expediente 1800/2023. Ditame da Comisión informativa de Economía, Facenda e Contas favorable á proposta do concelleiro facenda do 06/10/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación do 50% do ICIO correspondente ás obras de "LIMPEZA DE FACHADA" sitas en RÚA ORDOÑEZ, 6. Sonia Pérez Sánchez. 

 8. Expediente 1886/2023. Ditame da Comisión informativa de Economía, Facenda e Contas favorable á proposta do concelleiro de facenda de data 06/10/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación do 50% do ICIO correspondente ás obras de "CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE FACHADA" sitas en RÚA ORDOÑEZ, 4. Mª Dolores Pérez Antón. 

 9. Expediente 1998/2023. Ditame da Comisión de Economía, Facenda e Contas favorable á proposta do concelleiro de facenda de data 05/10/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación do 50% do ICIO correspondente ás obras de "LIMPEZA DE CUBERTA E SUBSTITUCIÓN DE TELLA CERÁMICA" no inmoble sito na RÚA CUENCA, 60. Mª del Carmen Besada Martínez. 

 10. Expediente 2052/2023. Ditame da Comisión informativa de Economía, Facenda e Contas favorable á proposta do concelleiro de facenda de data 20/11/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación do 50% do ICIO correspondente ás obras de "CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE FACHADA" no inmoble sito na RÚA CUENCA, 2. OSCAR MARTÍNEZ ANTÚNEZ. 

 11. Expediente 2590/2023. Ditame da Comisión informativa de Economía, Facenda e Contas favorable á proposta de Alcaldía de data 20/11/2023. Imposición e Ordenación de Tributos. Establecemento do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana e aprobación da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana do Concello de Tui. 

 12. Expediente 1949/2023. Planificación Orzamentaria. Liñas fundamentais Orzamento 2024. 

 13. Expediente 1628/2023. Dar conta do avance da liquidación xeral no 2º trimestre do 2023. 

 14. Expediente 2362/2023. Dar conta do avance da liquidación xeral no 3º trimestre do 2023. 

 15. Expediente 1629/2023. Información Económico-Financeira- Informe de morosidad e pmp correspondente ao segundo trimestre do 2023. 

 16. Expediente 2361/2023. Información Económico-Financeira. Informe de morosidad e pmp correspondente ao terceiro trimestre do 2023.

 17. Expediente 2428/2023. Custe efectivo dos servizos 2022.

B) Actividade de control:

 1. Dación de contas. Informe da AEDL das subvencións e disposicións de interese dende abril ata novembro do ano 2023.

 2. Dación de conta das resolucións de Alcaldía do núm. 2023-00512, de 24/04/2023 ata o núm. 2023-1731, de 24/11/2023.

C) Rogos e preguntas:

 1. Rogos e preguntas

Convocatoria de sesión plenaria 13/2023 de pleno ordinario do xoves, 30 de novembro de 2023