Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Pleno extraordinario da corporación municipal este xoves, 5 de outubro

4/10/2023

Este xoves ás 20 h a corporación municipal de Tui celebrará sesión plenaria extraordinaria, será a sesión 11/2023, cos seguintes asuntos na orde do día: 

 

A) Parte resolutiva: 

 

  1. Expediente 1027/2022. Ditamen da Comisión informativa de Economía, Facenda e Contas na súa sesión do día 27/09/2023. Proposta do Concelleiro de Economia e Facenda, Urbanismo, Arquitectura Publica, Planeamento, Espazos Naturais e Áreas de Lecer e Parque Móbil, de bonificación ou exención tributaria. Bonificación ICIO correspondente ás obras de "REHABILITACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR" no inmoble sito na RÚA CUENCA, 47. 

  2. Expediente 1419/2023 Ditamen da Comisión informativa de Economía, Facenda e Contas na súa sesión do día 27/09/2023. Proposta de Alcaldía de outorgamento de eficacia retroactiva aos efectos económicos da dedicación exclusiva a favor do cargo de Alcaldía á data de toma de posesión coma Alcalde. 

  3. Expediente 2064/2023. Ditamen da Comisión informativa de Obras, Servizos Municipais, Servizos Sociais e Persoal na súa sesión do día 27/09/2023. Proposta de Alcaldía de recoñecemento de Compatibilidade para desempeño dun segundo posto de traballo no sector público a D. RODRIGO PORTELA SANTACLARA. 

  4. Expediente 1288/2023. Conta Xeral 2022. 

  5. Ditame da Comisión Informativa de Obras, Servizos municipais, Servizos sociais e Persoal, na súa sesión do día 27 de setembro de 2023 relativa a “Moción do PP relativa á Adhesión do concello de Tui á iniciativa galega de concellos emprendedores, Nº RXE 2023-E-RE-2940.” 

  6. Ditame da Comisión Informativa de Obras, Servizos municipais, Servizos sociais e Persoal, na súa sesión do día 27 de setembro de 2023 relativa a “Moción do PP relativa á dignificación das condicións de traballo nas dependencias publicas do concello de Tui, Nº RXE 2023-E-RE-2941”. 

  7. Ditame da Comisión Informativa de Obras, Servizos municipais, Servizos sociais e Persoal, na súa sesión do día 27 de setembro de 2023 relativa a “Moción do BNG relativa ao Traslado dos Servizos Sociais Comunitarios ao edificio onde estaban os antiguos Xulgados na Praza de Inmaculada. 

  8. Ditame daComisión Informativa de Obras, Servizos municipais, Servizos sociais e Persoal, na súa sesión do día 27 de setembro de 2023 relativa a “Moción de C21 relativa ao Traslado do Mercado dos xoves a unha ubicación máis próxima á orixinal (Corredoira e Augusto González Besada e rúas máis próximas ao casco histórico, Nº RXE 2023-E-RE-3387.” 

  9. Ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión do día 27 de setembro de 2023 relativa a “Moción do BNG relativa ao Xardín da Estación do Ferrocarril de Tui, nº RXE 2023-E-RC-7942.” 

Convocatoria Sesión Plenaria nº10/2023 Extraordinaria do xoves, 5 de outubro de 2023, ás 20 hh