Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ordenanzas fiscais do Concello de Tui para o ano 2007

22/01/2007

No Boletín Oficial da Provincia de Ponteareas se publican ovenres 19 de xaneiro de 2006 as modificación das diversas Ordenanzas fiscais do Concello de Tui, coas súas correspondentes modificacións para o presente ano 2007.
Consultar en: http://bop.depontevedra.es/pdf/2007/01/19.pdf

TUI
E D I C T O
Quedando definitivamente aprobados os expedientes
de modificación das Ordenanzas Fiscais
que ó seguir se indican, por aplicación de que
dispón o número 3 do artigo 17 do RDL 2/2004,
do 05.03, TRLRFL, e para dar cumprimento ó
sinalado no apartado 4 de dito artigo, insírense
as modificacións dos textos e anexos das mesmas:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
ARTIGO 1.—NATUREZA E FUNDAMENTO
O imposto sobre vehículos de tracción mecánica
é un tributo municipal, directo e obrigatorio regulado
nos artigos 92 a 99 do RDL 2/2004 de 5 de
marzo ( TR da Lei Reguladora das Facendas Locais).
ARTIGO 3.—SUXEITO PASIVO
1.—Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas
físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire
o artigo 304 da Lei 58/2003 do 17 de decembro,
Xeral Tributaria a nome de quen figure o vehículo
no permiso de circulación.
ARTIGO 4.—EXENCIÓN E BONIFICACIÓNS
1.—Exencións.—Estarán exentos do imposto os
vehículos que sinala o artigo 93 de RDL 2/2005
RFL, cos requisitos e formalidades que se sinalan
en dito artigo.
Para aplicar a exención do apartado e) do devandito
artigo 93 os interesados deberán instar a
súa concesión e achegar coa súa solicitude, orixinais
ou fotocopias compulsadas da seguinte documentación:
a) Vehículo conducido por persoas con discapacidade:
— Certificado do grao de minusvalía expedido
pola Consellería competente da
Xunta de Galicia, na que conste o grao e
o carácter temporal ou definitivo da
mesma.
— Permiso de condución ( anverso e reverso)
— Permiso de circulación do vehículo para o
que se solicitaexención a nome do minusválido
— Póliza do seguro do vehículo na que figure
a persoa minusválida como condutor
do mesmo, debidamente asinada pola
compañía de seguros e polo asegurado,
así como o último recibo de pagamento a
efectos de confirmar a vixencia da póliza.
— DNI ou documento que acredite fehacientemente
a identidade do solicitante.
— Declaración responsable de que se trata
dun vehículo destinado en exclusividade
para o uso de persoa discapacitada.
b) Vehículos destinados ó transporte de minusválidos:
— Certificado do grao de minusvalía expedido
pola Consellería competente de
Xunta de Galicia, na que conste ademais
do grao de minusvalía o carácter temporal
ou definitivo da mesma e se a persoa
discapacitada ten dificultades de mobilidade
que lle impidan a utilización de
transporte colectivo.
— Permiso de circulación do vehículo para o
que se solicita a exención, a nome do minusválido.
— Póliza do seguro do vehículo a nome do
minusválido, debidamente asinada pola
compañía de seguros e polo asegurado,
así como o último recibo de pagamento a
efectos de confirmar a vixencia da póliza.
— DNI ou documento que acredite fehacientemente
a identidade do solicitante.
— Declaración responsable de que se trata
dun vehículo destinado en exclusividade
para o transporte de persoa discapacitada.”
2.—Bonificacións.—Bonificación do 100% da
cota do imposto para vehículos históricos ou aqueles
que teñan unha antigüidade mínima de 25 anos
contados a partir de data da súa fabricación, se
esta non se coñecera, tomarase como tal a da súa
primeira matriculación ou, no seu defecto, a data
na que o correspondente tipo ou variante se deixou
de fabricar.
A concesión de exencións e bonificacións, a instancia
dos suxeitos pasivos, producirá os seus efectos
no exercicio seguinte a aquel no que se presente
a solicitude.
ARTIGO 5.—COTA
1.—O imposto esixirase con arranxo ó seguinte
cadro de tarifas, de conformidade co disposto no
artigo 95 do RDL 2/2004 do 5/03 ( T.R. Lei reguladora
das facendas locais)
POTENCIA E CLASE DE VEHÍCULO
EUROS
A) Turismos
De menos de oito cabalos fiscais … … … … … … … … … … 14,51
De 8 ata 11,99 … … … … … … … … … … … … … … … … 39,19
De 12 ata 15,99 … … … … … … … … … … … … … … … … 82,73
De 16 ata 19,99 … … … … … … … … … … … … … … … … 103,05
De 20 en adiante … … … … … … … … … … … … … … … 128,80
EUROS
B) Autobuses:
De menos de 21 prazas … … … … … … … … … … … … … 95,80
De 21 a 50 prazas … … … … … … … … … … … … … … … 136,44
De mais de 50 prazas … … … … … … … … … … … … … … 170,55
C) Camións:
De menos de 1000 kgrs. De carga úti … … … … … … … … … 48,62
De 1000 a 2999 kgrs. de carga útil … … … … … … … … … … 95,80
De 2999 a 9999 kgrs. de carga útil … … … … … … … … … … 136,44
De mais de 9999 kgrs. de carga útil … … … … … … … … … 170,55
D) Tractores:
De menos de 16 cabalos fiscais … … … … … … … … … … … 20,32
De 16 a 25 cabalos fiscais … … … … … … … … … … … … 31,94
De mais de 25 cabalos fiscais … … … … … … … … … … … 95,80
E) Remolques e semiremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica:
De menos de 1000 e mais de 750 kgrs de carga útil … … … … 20,32
De 1000 a 2999 kgrs de carga útil … … … … … … … … … … 31,94
De mais de 2999 kgrs de carga útil … … … … … … … … … … 95,80
F) Vehículos:
Ciclomotores … … … … … … … … … … … … … … … … … 5,08
Motocicletas ata 125 cc … … … … … … … … … … … … … 5,08
Motocicletas de mais de 125 cc ata 250 cc. … … … … … … … 8,71
Motocicletas de mais de 250 cc ata 500 cc. … … … … … … … 17,42
Motocicletas de mais de 500 cc ata 1000 cc. … … … … … … … 34,83
Motocicletas de mais de 1000 cc. … … … … … … … … … … 69,67
ARTIGO 6.—XESTIÓN
Cando se trate de vehículos xa matriculados ou
declarados aptos para a circulación en exercicios
anteriores, o imposto xestionarse mediante o sistema
de Padrón anual que se notificará de modo colectivo
mediante publicación de anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de conformidade co artigo
102.3 da Lei 58/2003 de 17 de decembro Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓNS FINAIS
1ª No non previsto nesta Ordenanza será de
aplicación a Ordenanza Fiscal Xeral do Concello,
Lei 58/2003 Xera Tributaria e restante normativa
de aplicación.
2ª A presente Ordenanza entrará en vigor unha
vez transcorridos os prazos que sinala o artigo 17
do RDL 2/2004 TRLRFL, permanecendo en vigor
en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresas.
ORDENANZA FISCAL DO IMPOSTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
ARTIGO 1º
De acordo co establecido nos artigos 59.b do
RDL 02/2004 do 05.03 (T.R.L.R.F.L.) texto refundido
lei reguladora de facendas locais e disposicións
regulamentarias que as desenvolven, este imposto
será de esixencia obrigatoria neste municipio,
sendo as cotas mínimas as establecidas pola Lei
22/1993, do 20.12, de medidas fiscais…, e as sucesivas
leis do orzamento xeral do estado.
ARTIGO 2º
En aplicación do artigo 87 do RDL 2/2004
(T.R.L.R.F.L.) da Lei 39/88, as cotas ás que se refire
o devandito artigo serán determinadas mediante
aplicación sobre as mesmas dun coeficiente único
do 0,8.
ARTIGO 3º.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Bonificación do 40% durante os 5 primeiros
anos, da cota tributaria integrada pola cota de tarifa
modificada, no seu caso, pola aplicación do coeficiente
e do índice de situación, para aqueles que
inicien calquera actividade empresarial e tributen
por cota mínima municipal, e sempre que a actividade
económica non se exercera anteriormente
baixo outra titularidade.
Ídem. anterior, e que obtiveran a cualificación
de ILE expedida pola Xunta de Galicia, a bonificación
da cota tributaria será do 50%.
Carácter rogado da bonificación, que se tramitará
a petición de parte interesada ante este concello
e cun prazo mínimo de 15 días antes do inicio da
actividade.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor
unha vez transcorrido o prazo que sinala o artigo
17 do RDL 2/2004 TRLRFL, dende o día da súa publicación
no BOP, permanecendo en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresa.
ORDENANZA DA TAXA POLA APERTURA DE GABIAS,
CALICATAS E CALAS EN TERREOS DE USO PÚBLICO
LOCAL, INCLUSO ESTRADAS, CAMIÑOS E DEMAIS
VÍAS PUBLICAS LOCAIS, PARA A INSTALACIÓN E
REPARACIÓN DE CANOS, CONDUCIÓNS E OUTRAS
INSTALACIÓNS, ASÍ COMO CALQUERA REMOCIÓN DE
PAVIMENTO OU BEIRARRÚAS NA VÍA PUBLICA
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.— Pola apertura feita na calzada, beirarrúa ou calquera outros
bens do dominio público municipal esixirase por cada metro
cadrado ou fracción ó día:
EUROS
1.1.1.—Na zona primeira … … … … … … … … … … 1,55
1.1.2.—Na zona segunda … … … … … … … … … … 1,25
1.1.3.—Na zona terceira … … … … … … … … … … … 1,30
1.2.— Pola apertura realizada nos bens antes citados, cando
a calicata ou zanxa teña un ancho inferior a 1 metro
esixirase por cada metro lineal ou fracción ó día:
1.2.1.—Na zona primeira … … … … … … … … … … 0,21
1.2.2.—Na zona segunda … … … … … … … … … … 0,21
1.2.3.—Na zona terceira … … … … … … … … … … … 0,16
1.3.— As anteriores tarifas experimentarán un incremento
do 25% cando o aproveitamento teña unha duración
superior a unha semana e do 50% si é superior a un
mes.
1.4.— Fianzas provisionais:
1.4.1.—Por apertura de calicatas ou zanxas:
1.4.1.1.—Por m2 de zanxa, calicata ou remoción
do pavimento … … … … … … … … … … 98,94
1.4.2.—Por obras, construcións, instalacións lindeiras coas
beirarrúas en vías públicas asfaltadas:
1.4.2.1.—Por m2 de beirarrúa de pedra … … … … … … 198,00
1.4.2.2.—Por m2 de beirarrúa del baldosa … … … … … 108,15
1.4.2.3.—Por m2 de V.pública no asfalta … … … … … … 19,83
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria
serán satisfeitas na vía de constrinximento.
ORDENANZA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE
TERREOS DE USO PUBLICO CON MERCADORÍAS,
MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN, ENTULLOS,
PARAPETOS, PUNTAIS, ASNILLAS, ANDAMIOS E
OUTRAS INSTALACIÓNS SEMELLANTES
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.—Ocupación con mercadorías, entullos e outros materiais
de construción por cada m2 ou fracción ó día
esixiranse:
1.1.1.—Na zona primeira … … … … … … … … … … 0,83
1.1.2.—Na zona segunda … … … … … … … … … … 0,57
1.1.3.—Na zona terceira … … … … … … … … … … … 0,36
1.2.—Ocupación con parapetos, andamios, e outros similares,
por cada metro lineal ou fracción ó día esixiranse:
1.2.1.—Na zona primeira … … … … … … … … … … 0,93
1.2.2.—Na zona segunda … … … … … … … … … … 0,21
1.2.3.—Na zona terceira … … … … … … … … … … … 0,16
1.2.4.—Os voados sobre a vía pública sen
ningún apoio sobre esta … … … … … … … … 0,11
1.3.—Grúas móbiles e formigoneiras Ocupación
ó día ou fracción … … … … … … … … … … … 7,47
1.4.—Contedores de entullos. ó mes … … … … … … … 37,29
1.5.—As cotas anteriores a partir do 6º mes terán un
incremento do 20%; e a partir do 12 mes
o incremento será do 50%
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria
serán satisfeitas na vía de constrinximento.
ORDENANZA DA TAXA POLAS ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRAVÍAS E RESERVAS
DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO,
PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE
MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta Taxa será a seguinte:
EUROS
1.1.—Estación de Servizo … … … … … … … … … … 80,65
1.2.—Talleres e similares que non se dediquen
a garaxe público como actividade princal … … … 64,74
1.3.—Garaxes:
1.3.1.—Por cada vehículo de capacidade en garaxes industriais
de aluguer en:
a) Zona de primeira … … … … … … … … … … 23,60
b) Zona de segunda … … … … … … … … … … 15,80
c) Zona de terceira … … … … … … … … … … 7,72
1.3.2.—Por cada vehículo de capacidade en garaxes privados
, de establecementos comerciais, industriais ou
de servizos para uso exclusivo do seu persoal ou
clientes, e entrada a ditos establecementos:
a) Zona de primeira … … … … … … … … … … 24,63
b) Zona de segunda … … … … … … … … … … 16,83
c) Zona de terceira … … … … … … … … … … 8,75
1.3.3.—Ademais ata 4 m. lineais de entrada ou saída … … 32,39
1.3.4.—Por cada m.l. máis … … … … … … … … … … 16,07
1.4.— As cotas de apartado 1.3 terán unha redución do 10,
20 e 30% cando a capacidade do garaxe sexa superior
a 10, 20 e 30 vehículos respectivamente. Debendo
corrixirse os descontos para evitar que o importe
a pagar por cada grupo sexa inferior ó precedente.
1.5.— Reservas da vía pública para aparcamento exclusivo.
Será concedida por acordo da Comisión de Goberno,
soamente en casos excepcionais, preferentemente
para edificios afectos a un servizo público; ou carga
e descarga de mercadorías.
Esixirase por cada metro lineal ou fracción ó ano:
1.5.1.—Na zona primeira … … … … … … … … … … 87,26
1.5.2.—Na zona segunda … … … … … … … … … … 44,08
1.5.3.—Na zona terceira … … … … … … … … … … 29,15
1.6.—Placas de sinalización:
1.6.1.—Por cada placa de sinalización de vao, o seu custe
(segundo prezo provedor) ou como mínimo … … 39,96
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria
serán satisfeitas na vía de constrinximento.
ORDENANZA DA TAXA POR OCUPACIÓN CON
TENDIDOS, TUBARIAS E GALERÍAS PARA AS
CONDUCIÓNS DE ENERXÍA ELÉCTRICA, AUGA, GAS
OU CALQUERA OUTRO FLUÍDO INCLUÍDOS OS POSTES
PARA LIÑAS, CABLES, PALOMILLAS, CAIXAS DE
AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN OU DE REXISTRO,
TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS
PARA A VENDA AUTOMÁTICA E OUTROS
SEMELLANTES QUE SE ESTABLEZAN SOBRE VÍAS
PÚBLICAS OU OUTROS TERREOS DE DOMINIO
PÚBLICO LOCAL OU VOEN SOBRE OS MESMOS
(Modifícase ó seu Anexo)
EUROS
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.—Ocupación por empresas explotadoras distribuidoras,
comercializadoras... de subministros que afecten á
totalidade ou a unha parte importante do vecindario,
de conformidade co sinalado no artigo 24 da Lei
39/38, esixirase lle o 1,5 % dos ingresos brutos procedentes
da facturación que obteñan anualmente no
termo municipal ditas empresas.
1.2.—Ocupación efectuada pola CTNESA, esixirase a cantidade
que corresponda dacordo co disposto no artigo
4 da Lei 18/87, de 30 de xullo e Disposición Adicional
oitava da Lei 39/88, de 28 de decembro.
1.3.—Ocupación feita por:
1.3.1.—Industrias, esixirase por cada m2 ou fracción ó ano 49,91
1.3.2.—Comercios e calesqueira outros negocios non incluídos
anteriormente, esixirase por cada metro lineal ou
fracción de dominio público ó ano … … … … … 25,14
1.3.3.—Usos domésticos, esixirase por cada m.l.
ou fracción de dominio público ó ano … … … … … 11,69
1.4.—Ocupación da vía pública con aparatos para venda
automática e outros análogos que se establezan
sobre as vías públicas ou outros terreos de dominio
público local ou voen sobre os mesmos; por m.l
ou fracción, ó mes … … … … … … … … … … … 26,17
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria
serán satisfeitas na vía de constrinximento.
ORDENANZA DA TAXA POLA INSTALACIÓN
DE QUIOSCOS NA VÍA PUBLICA
(Modifícase ó seu Anexo)
A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
Quioscos de concesión fixa para minúsvalidos diminuídos
físico-psíquicos ou pertencentes a entidades benéfico-sociais,
ó mes ou fracción, ou a súa contraprestación equivalente
á cantidade anual mediante convenio … … … … … … … 28,17
Quioscos de concesión fixa, para distintas actividades
(enténdese por quiosco de concesión fixa a concesión por
período igual ou superior a un ano, ó mes ou fracción … 28,17
Quioscos de tempada (por instalación de quioscos
en terreo público ou praias, de xuño a setembro, ámbolos
dous inclusive),e postos de venda de xeados e outros,
ó mes ou fracción … … … … … … … … … … … … … 89,87
3.—As débedas non satisfeitas en voluntaria
serán satisfeitas na vía de constrinximento.
ORDENANZA DA TAXA POR OCUPACIÓN CON
POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO, SITUADOS
EN TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ
COMO INDUSTRIAS RUAXEIRAS E AMBULANTES E
RODAXE CINEMATOGRÁFICA
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
EUROS
1.1.—Ocupación con postos de venda ambulante en zonas
de dominio público, esixiranse por cada m2 ou
fracción, ó día (inclúe prorrateo xoves festivos) … 1,45
1.2.—As persoas residentes neste termo municipal e que
vendan productos propios de colleita dos seus terreos
agrícolas e de tempada cunha ocupación máxima de
2 m2, aboarán por m2/día, a cantidade de … … … 0,62
1.3.—Ocupación con espectáculos ou atraccións situados
en terreos de uso público, esixirase por cada m2 ou
fracción, ó día … … … … … … … … … … … … 0,52
1.3.1.—Cando a ocupación sexa con circos, incluíndo en
dita superficie a ocupada con vehículos, caravanas
e outros elementos propios:
1.3.1.1.—Hasta 1.000 m2 de ocupación, ó día … … … … 51,50
1.3.1.2.—De mais de 1.000 m2 de ocupación, o día … … 103,09
1.3.2.—Cando os actos ou atraccións sexan co gallo da
organización de festas patronais, en parroquias
ou na cidade, organizados por Comisións de Festas,
a taxa pola ocupación será … … … … … … … gratuíta
1.4.—A ocupación con carpas, postos,... feitas por
entidades-asociacións sen ánimo de lucro, grupos
políticos e outros,.... a taxa pola ocupación será … gratuíta
1.5.—Ocupación con industrias ruaxeiras e ambulantes,
esixirase por cada m2 ou fracción, ó día … … … … 4,79
1.6.—Ocupación por rodaxe cinematográfica,
esixirase por día … … … … … … … … … … … 206,00
2.—As autorizacións terán a vixencia que se sinala no artigo
12 do Regulamento de Mercado de Venda Ambulante.
3.—As débedas non satisfeitas en voluntaria serán satisfeitas
na vía de constrinximento.
4.—As cotas pola retirada, transporte e custodia de instalacións,
elementos e xéneros son:
4.1.—Por retirada e transporte … … … … … … … … … 34,86
4.2.—Por custodia. Cada día completo ou fracción … … 3,50
ORDENANZA DA TAXA POLA OCUPACIÓN DE TERREOS
DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, CADEIRAS,
TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS
SEMELLANTES CON FINALIDADE LUCRATIVA
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1—No núcleo urbano
1.1.
a) Por cada m2 ou fracción de ocupación con mesa ou velador,
cadeiras e toldos ou parasoles de materiais plásticos ou
similares, que conteñan ou non inscricións publicitarias,
ó mes ou fracción … … … … … … … … … … … … 219,50
b) Por cada m2 ou fracción de ocupación con mesa
ou velador, cadeiras e toldo ou parasoles de materiais
distintos ós sinalados no apartado 1.1a), que conteñan
inscricións publicitarias, ó mes ou fracción … … … … 219,50
c) Por cada m2 ou fracción de ocupación con mesa
ou velador, cadeiras e toldo ou parasoles de materiais
distintos ós sinalados no apartado 1.1a), sen que
conteñan inscricións publicitarias, ó mes ou fracción … 1,45
d) Cada mesa ou velador, cadeiras que se coloquen
co gallo de festas, feiras, verbenas, etc., satisfarán,
por cada día. … … … … … … … … … … … … … 0,57
1.1.2.—Os establecementos que fagan investimentos para
mellora-la estética das terrazas ou zonas de ocupación
do terro público con mesas e cadeiras; previa
presentación de deseño e presuposto de inversión,
que será conformado pola C.Goberno; terán sobre as
cotas sinaladas no apartado 1.1. as seguintes deducións:
Do 50%; 30%; ou 20%, sempre que o investimento
supere o importe de:
1.202,02 €; 961,62€; e 721,21€; respectivamente
1.2.—Fora do Casco urbano
1.2..
a) Por metro cadrado ou fracción con mesa ou velador
con catro cadeiras e toldos e parasoles, ó mes ou fracción 2,17
1.3.—As cotas de carácter anual serán indivisibles.
1.4.— Para face-la ocupación de vía pública, deberase presentar
no Concello instancia solicitando a correspondente
Licenza municipal acompañando a mesma memoria
explicativa que conteña as características do
mobiliario, deseño do mesmo, e plano de situación
con especificación da ubicación de dito mobiliario.
As débedas non satisfeitas en voluntaria serán satisfeitas
na vía de constrinximento.
1.5.— As ocupacións anteriores non poderán obstaculiza-lo
tránsito, tanto peonil como vial, nin ocupar zona de
aparcadoiro de vehículos
ORDENANZA DA TAXA POLA VIXILANCIA
ESPECIAL DE ESTABLECEMENTOS
QUE O SOLICITEN
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.—Pola prestación do servizo de vixilancia, por cada hora
ou fracción e efectivo da P.M. … … … … … … … 14,58 €
1.2.— O tempo de prestación efectiva do servizo computarase
tomando como momento inicial o de saída dos
efectivos dos seus respectivos acuartelamentos ou
os parques e como final o de entrada dos mesmos,
unha vez concluído o servizo.
As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse pola vía de constrinximento.
ORDENANZA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN
DAS CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS,
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E OUTROS
SERVICIOS ANÁLOGOS”
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.—Prezos uso instalacións piscinas municipais:
1.1.—Abonos mensuais:
EUROS
1.1.1.—Abono individual maiores de 18 anos … … … … 35,40
1.1.2.—Abono individual menores de 18 anos e xubilados 31,50
1.2.—Abonos trimestrais:
1.2.1.—Abono individual maiores de 18 anos … … … … 87,80
1.2.2.—Abono individual menores de 18 anos e xubilados 73,10
1.3.—Entrada diaria:
1.3.1.—Maiores de 18 anos … … … … … … … … … … 1,85
1.3.2.—Menores de 18 anos e xubilados … … … … … 1,45
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVICIOS
DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRICIDADE
E OUTROS ABASTECEMENTOS PÚBLICOS INCLUÍDOS
OS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E
COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES
E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, CANDO DITOS
SERVICIOS OU SUBMINISTROS SEXAN PRESTADOS
POR ENTIDADES LOCAIS
ARTIGO 1º.—NATUREZA E FUNDAMENTO
No uso das facultades concedidas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución, polo artigo 106 da Lei
7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, e os artigos 20 e 58 da Lei 39/88, de 28 de decembro,
e de conformidade co disposto nos artigos
15 a 19 da Lei 39/88, de 28 de decembro, acorda a
imposición e ordenación da Taxa por servizos de
distribución de auga, gas, electricidade e outros
abastecementos públicos incluídos os dereitos de
enganche de liñas e colocación e utilización de contadores
e instalacións análogas, cando ditos servizos
ou subministros sexan prestados por entidades
locais.
ARTIGO 2º.—FEITO IMPOÑIBLE
Constitúen o feito impoñible da Taxa a prestación
dos servizos de distribución de auga, gas, electricidade
e outros abastecementos públicos incluídos
os dereitos de enganche de liñas e colocación e
utilización de contadores e instalacións análogas.
ARTIGO 3º.—SUXEITOS PASIVOS
— Serán suxeitos pasivos contribuíntes as persoas
físicas ou xurídicas e as entidades ás
que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria
que ocupen ou utilicen as vivendas e lo
cais situados nos lugares, prazas, rúas ou
vías públicas nas que se preste o servizo, xa
sexa a título de propietario ou de usufrutuario,
habitacionista, arrendatario ou incluso
de precario.
— Terán a consideración de suxeitos pasivos
substitutos do contribuínte os propietarios
das vivendas ou locais que poderán repercutir,
no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os
usuarios daquelas, beneficiarios do servizo.
ARTIGO 4º.—RESPONSABLES
— Serán responsables solidarias das obrigas tributarias
dos suxeitos pasivos as persoas físicas
e xurídicas ás que se refiren os artigos
38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.
— Serán responsables subsidiarios os administradores
das sociedades e os síndicos, interventores
ou liquidadores de quebras, concursos,
sociedades e entidades en xeral, nos supostos
e co alcance que sinala o artigo 40 da
Lei xeral tributaria.
ARTIGO 5º.—COTA TRIBUTARIA
A cota desta taxa será a que figura no anexo
desta ordenanza.
ARTIGO 6º.—BENEFICIOS FISCAIS
1. Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos
nas normas con rango de lei ou deriven
de tratados ou acordos internacionais.
2. Exención nos cambios de titularidade entre
cónxuxes e entre pais e fillos, sempre que
sexa no mesmo enderezo da súa residencia.
3. Asemade, atendendo ó establecido no artigo
24.4 do RDL 2/2004, TRLRFL, sobre criterios
de capacidade económica dos suxeitos pasivos
de taxa, establecese a seguinte bonificación:
— Terán dereito a unha bonificación do 50% da
cota da taxa, os suxeitos pasivos –pai, nai ou
titor- titulares de familia numerosa sempre e
cando cumpran a seguinte condición:
Contar con ingresos por unidade familiar, no
exercicio da solicitude, que non superen os
9.000,00 €ó ano.
Esta bonificación concederase para cada exercicio,
debendo solicitala os suxeitos pasivos antes do
1º de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos,
e aportando os seguintes documentos:
— Certificado de empadroamento da familia
— Título de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro
do exercicio en que deba surtir efectos
a bonificación.
— Declaración de IRPF dos integrantes da familia:
No caso de que calquera ou todos os
integrantes da familia non formulasen declaración
de IRPF poñerase de manifesto esta
circunstancia na solicitude e a Administración
de Tributos do concello recabará a información
sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 7º.—PERCEPCIÓN
A) Cando se trate de servizos non periódicos:
Percíbese a taxa e nace a obriga de contribuír
cando se presente a solicitude de prestación
do servizo ou actividade.
B) Cando se trate de servizos periódicos:
Percíbese a taxa e nace a obriga de contribuír
o primeiro día de cada ano natural, excepto
no momento da alta no padrón, caso no que
se percibirá a partir dese mesmo momento.
ARTIGO 8º.—LIQUIDACIÓN
A) Cando se trate de servizos non periódicos:
— Cando se trate de servizos ou actividades
cunha liquidación que se poida cuantificar
no momento de presenta-la solicitude de
prestación, liquidarase nese mesmo momento
ou no momento posterior, pero sempre antes
de presta-lo servizo ou de realiza-la actividade.
— Cando se trate de servizos ou actividades
cunha liquidación que non se poida cuantificar
no momento de presenta-la solicitude da
prestación do servizo ou da realización da
actividade, practicarase a liquidación unha
vez prestado o servizo ou realizada a actividade.
— Se realiza a prestación do servizo ou a actividade
sen mediar solicitude, liquidarase e notificarase
a taxa tan pronto se detecte esta situación,
esixíndose o ingreso nos prazos previstos
no Regulamento xeral de recadación
para a liquidación de contraído previo, sen
prexuízo de abri-lo oportuno expediente sancionador
por infracción tributaria.
B) Cando se trate de servizos periódicos:
Practicarase a liquidación única anual ou coa
periodicidade que se determine nas tarifas desta
taxa.
ARTIGO 9º.—INGRESO
O pagamento desta taxa realizarase:
— Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación
que se poida efectuar antes de presta-
lo servizo ou de levar a cabo a actividade,
realizarase o ingreso antes da prestación do
servizo ou realización da actividade na Te-
sourería municipal ou nas entidades financeiras
que se sinalen na liquidación.
— Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación
que non se poida efectuar con anterioridade
á prestación do servizo ou realización
da actividade, farase o ingreso nos prazos
e lugares que se sinalen na liquidación.
— Cando se trate de liquidacións periódicas,
nos prazos e nos lugares que se sinalen no
edicto de exposición ó público.
ARTIGO 10º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
Nesta materia estarase ó disposto na Lei xeral
tributaria e normativa de desenvolvemento.
ARTIGO 11º. NORMAS DE XESTIÓN
— As persoas ou entidades interesadas na prestación
dos servizos que se citan no artigo segundo
desta ordenanza, deberán presentar
solicitude por escrito na que se detalle o
lugar para o que se solicita e demais requisitos
que esixa o concello.
— Unha vez autorizada a prestación do servizo
entenderase prorrogado mentres non se presente
a declaración de baixa polo interesado,
a non ser que se trate de servizos non periódicos.
— Cando remate a necesidade do servizo, por
cambio de propietario ou declaración de
ruína do inmoble, os suxeitos pasivos substitutos
do contribuínte formularán as declaracións
de baixa no Padrón da taxa e surtirá
efectos no período natural seguinte ó da súa
presentación, podendo, no seu caso, prorratearse
polo período de liquidación das tarifas.
A non presentación da baixa determinará a
obriga de continuar aboando a taxa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Cando existan os convenios de colaboración ós
que fai referencia o artigo 27.2 da Lei 39/88, do 28
de decembro, os procedementos de liquidación e recadación
regulados nos artigos 8 e 9 desta ordenanza
cederán ante a regulación prevista nos convenios.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal, da que a súa actual
redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da
Corporación na sesións celebrada coa data:
31/10/2006, entrará en vigor unha vez transcorridos
os prazos que sinala o artigo 17 do RDL 2/2004
TRLRFL e permanecerá en vigor ata a súa modificación
ou derrogación expresas.
ORDENANZA DA TAXA POLA DISTRIBUCIÓN DE AUGA,
GAS, ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS
PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE DE
LIÑAS E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES
E INSTALACIÓNS SEMELLANTES, CANDO TALES
SERVIZOS OU SUBMINISTROS SEXAN PRESTADOS
POLAS ENTIDADES LOCAIS
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—Á tarifa que se aplicará para a exacción desta taxa será a seguinte:
1.1.—Subministro e abastecemento de auga
1.1.1.—Uso doméstico o trimestre … … … … … … 0,35 €/m3
1.1.2.—Excesos sobre 45 m3/trimestre … … … … … 0,49 €/m3
1.1.3.—Uso industrial o trimestre … … … … … … … 0,53 €/m3
1.1.4.—Excesos sobre 45 m3/trimestre … … … … … 0,67 €/m3
1.1.5.—convenios con outras entidades ou
administracións publicas … … … … … … … 0,22 €/m3
1.1.6.—Enganches provisionais:
1.1.6.1.—Circos (período inferior a 1 semana)
— Por enganche … … … … … … … … … 18,82 €
— Fianza … … … … … … … … … … … … 90,65 €
1.1.6.2.—Postos, feiras, festas... (período non superior
a un bimestre)
— Por enganche … … … … … … … … … 9,31 €
— Fianza … … … … … … … … … … … 45,31 €
Devolución fianza: De oficio mediante informe
do concelleiro-delegado ou do oficial encargado do
servicio.
1.2.—Conexións:
1.2.1.—Por alta nova:
En execución de obra por edificio e portal... … … … … 118,08 €
Vivendas-locais comerciais … … … … … … … … … 112,94 €
Talleres, almacén e fábricas industriais … … … … … 147,60 €
1.2.2.—Por alta non nova … … … … … … … … … 56,45 €
A estes efectos considerase “alta non nova”, a
que non se establece por vez primeira, ou cando o
enganche solicitado sexa polo mesmo concepto do
que se dispuña (doméstico/industrial)
1.3.—Contadores:
a) En propiedade.—O prezo do contador será o
correspondente ó existente no mercado no
momento de face-la petición; cun sobreprezo
de 7,86 €, para cubri-los gastos administrativos
da petición, almacenamento e o seu
transporte.
b) En réxime de aluguer.
ALUGUER/TRIM.
A) 1/2 polgada … … … … … … … … … … 1,30 €
B) 3/4 polgada … … … … … … … … … … 1,67 €
C) 1 polgada … … … … … … … … … … … 2,27 €
D) 11/4 polgada … … … … … … … … … … 2,98 €
E) 11/2 polgada … … … … … … … … … … 3,95 €
1.4.—Traballos de enganche e outros feitos polo concello,
en terreo público.
— Man de obra operario … … … … … … … … … 15,24 €
— Tubo de enlace, chaves de paso, accesorios,... E reposición
firme;... Segundo custo mercado e informe valoración
feito polo técnico municipal.
— O prezo dos traballos anteriores serán aboados polo solicitante
unha vez que exista o presuposto técnico dos
mesmos; namentres non se proceda ó seu pago non se
efectuará a conexión”.
— Desprazamento con vehículo propio: o que sinale a orde
no R.D. sobre indemnizacións.
2.—Ós prezos anteriores hai que incrementárllelo
IVE correspondente; sendo independentes dos
que poidan ser sinalados por disposicións estatais
ou da comunidade autónoma.
3.—A tarifa mínima, consumase ou non, será
polo importe de 45m3/trimestre.
4.—As débedas non satisfeitas en voluntaria
serán satisfeitas na vía de constrinximento.
5.—As lecturas dos contadores para o control do
consumo de auga e o seu cobro, farase trimestralmente.
6.—O solicitante, sempre que non sexa o propietario
do inmoble, debe depositar, ó face-lo contrato
de subministro de auga, unha fianza polo importe
correspondente ó consumo mínimo de dous trimestres,
ben de uso doméstico ou de uso industrial. A
devolución de dita fianza farase unha vez que o solicitante
interese a baixa, resolvendo o Concelleiro-
Delegado do servizo.
ORDENANZA DA TAXA POR SERVICIO DE LONXAS
E MERCADOS, ASÍ COMO O CARREXO DE CARNES
SE HOUBERA DE UTILIZARSE DUN MODO
OBRIGATORIO; E SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE
MATERIA DE ABASTOS, INCLUÍDA A UTILIZACIÓN
DE MEDIOS DE PESAR E MEDIR
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta Taxa será a seguinte:
POSTOS CENTRAIS DE PRIMEIRA FILEIRA: IMPORTE €
MES DÍA
a) Postos grandes (8 metros cadrados- froiterías,
charcuterías…):
Posto do 1 ó 6 ámbolos dous inclusive … … 75,35
Posto da esquina da superficie de 13.25 m2
(Cafetería) … … … … … … … … … … … 124,79
b) Postos pequenos (3,80 m2 – produtos do campo):
Posto 1 ó 10 ámbolos dous inclusive … … 35,80 2,37
POSTOS CENTRAIS DE 2ª FILEIRA DA SUPERFICIE DE 5.60 M2:
— Postos do 1 ó 20 ámbolos dous inclusive peixes) 52,69
TERCEIRA FILEIRA CENTRAL POSTOS DE 9,45 M2: MES DÍA
— Postos nº 1 ó 14 ámbolos dous inclusive (peixes) 89,00
FILEIRA LATERAL DEREITA POSTOS DE 13.50 M2:
— Postos do 1 ó 13 ámbolos dous inclusive
(carnicerías) … … … … … … … … … … 127,11
FILEIRA LATERAL ESQUERDA:
— Postos do 1 ó 2, ámbolos dous inclusive
de 41,85 m2 (Carnicerías) … … … … … 394,08
— Postos do 3 ó 4, ámbolos dous inclusive
de 27,65 m2 (Carnicerías) … … … … … 260,39
— Postos do 5 ó 7, ámbolos dous inclusive
de 13,50 m2 (Carnicerías) … … … … … 127,11
ZONA COMERCIAL:
— Local lóbrego central, de 386,65 m2 … … 663,12
1.1.—Os dereitos de traspaso que sinala o artigo
66 do vixente Regulamento do Mercado serán equivalentes
ó 50% do prezo do Traspaso.
1.0.1.—Si o traspaso se fai entre pais e fillos ou
entre cónxuxes de conformidade co artigo 67 do citado
Regulamento do Mercado aboarán a cantidade
de 176,96 €. por cada ano que falta ata o remate da
concesión.
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria
serán satisfeitas na vía de constrinximento.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR
ENSINANZAS ESPECIAIS NOS ESTABLECEMENTOS
DOCENTES DO CONCELLO
(Modifícase ó seu Anexo))
1. A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.—NO CONSERVATORIO DE GRAO MEDIO
CONTÍA:
a) A matrícula para o curso 2007/2008 establécese,
na contía de … … … … … … … … … 674,77 €/alumno
b) A matrícula por asignaturas soltas,
correspondentes ó 6º curso, establecese
na contía de … … … … … … … … …131,36 €/ asignatura
1.2.—NA ESCOLA DE MÚSICA
CONTÍA:
a) A matrícula para o curso 2007/2008 establécese,
por cursos, nas seguintes contías:
CURSO IMPORTE ALUMNO/CURSO
Música Movemento … … … … … … … … … … … 201,57
Preparatorio … … … … … … … … … … … … … 339,49
1.º … … … … … … … … … … … … … … … … 339,49
2.º … … … … … … … … … … … … … … … … 360,71
3.º … … … … … … … … … … … … … … … … 360,71
4.º … … … … … … … … … … … … … … … … 360,70
Mantemento … … … … … … … … … … … … … 339,49
1.3.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
a) Exención do 100% da taxa ós membros das
familias numerosas clasificadas na categoría
especial, segundo art. 4.1 a) da Lei 40/2003,
do 18.11.
b) Bonificación do 50% da taxa para os membros
de familias numerosas clasificadas na
categoría xeral, segundo art. 4.1. b) da lei anterior.”
1.4.—O PAGAMENTO PODERASE FRACCIONAR
EN DÚAS VECES
a) O primeiro pago, no mes de xullo, data de
inscrición da matrícula, na porcentaxe do
50% do custo total; e, no mes de outubro,
data da matrícula para os alumnos que
superen a proba de acceso no mes de setembro.
b) O segundo pago, 50% restante, antes do día
15 do mes de decembro do ano do comezo do
curso.
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse
pola vía de constrinximento
ORDENANZA DA TAXA DE DOCUMENTOS QUE
EXPIDAN OU DE QUE ENTENDAN AS ADMINISTRACIÓNS
OU AUTORIDADES LOCAIS, A INSTANCIA DE
PARTE
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
EUROS
1.1.—Certificacións que se expidan sobre datos,
documentos e antecedentes de data anterior
a cinco ou máis anos, devengarán un recargo
por búsqueda e cotexo de datos en arquivo,
por cada quinquenio ou fracción e plego … … … … 9,27
1.2.—Informacións testificais ante a Alcaldía … … … … 9,27
1.3.—Informes emitidos sobre normas urbanísticas
a petición da parte interesada … … … … … … … 18,54
1.4.—Solicitudes para selección de persoal:
Oposición, concurso-oposición ou contratación laboral:
Grupos A e B … … … … … … … … … … … … 14,89
Grupos C, D e E … … … … … … … … … … … 7,42
1.5.—As tarxetas de licenza municipal para automóbiles
de servizo público, permiso de conducir, ou a
renovación de ambos … … … … … … … … … 15,09
1.6.—Certificacións do Padrón de habitantes, por altas,
baixas, e alteración do padrón:
1.6.1.—Vixentes … … … … … … … … … … … 2,22
1.6.2.—De censos anteriores … … … … … … … 9,27
1.6.3.—As certificacións que se expidan para os efectos de matriculación
nos colexios públicos de EXB, FP, BUP e Conservatorio de
Música-Escola de Musica, sitos neste termo municipal,
que serán gratuítas
1.7.—Certificacións Catastrais de fincas rústicas ou urbanas 10,46
1.8.—Declaracións xuradas, autorizacións e comparecencias 3,71
1.9.—Compulsas de documentos:
1.9.1.—Primeiro plego … … … … … … … … … … … 0,98
1.9.2.—Segundo plego e seguintes, sempre que pertenzan
ó mesmo documento por plego … … … … … … 0,21
1.9.3.—As compulsas para matriculación nos centros
que se sinalan nos apartados 1,63, e para opositar
a convocatorias de prazas deste concello, ... serán gratuítas
1.10.—Por calquera outro documento ou expediente
non expresamente tarifado … … … … … … … … 3,71
1.11.—Esbozos orixinais de atestados de tráfico feitos
pola P.Local … … … … … … … … … … … … 14,94
1.12.—Copias de fotografías, idem. anterior … … … … 1,86
1.13.—Anuncios de particulares no BOP, prensa, etc,
que terán que aboar previamente, a Tesourería
Municipal o custe da publicación
1.14.—Fotocopias de documentos obrantes nesta
administración, por cada un … … … … … … … … 0,11
1.15.—Copia total de planos e ordenanzas do PXOU:
a) por exemplar … … … … … … … … … … … 344,18
b) por folla solta … … … … … … … … … … … 3,82
1.16.—Copia total de planos e ordenanzas do PCH:
a) por cada exemplar … … … … … … … … … … 278,72
b) por folla solta … … … … … … … … … … … 1,65
1.17.—Fotocopia de ordenanzas e regulamentos
municipais, por cada exemplar … … … … … … 4,18
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse
pola vía de constrinximento.—
ORDENANZA DA TAXA DE OUTORGAMENTO DE
LICENCIAS OU AUTORIZACIÓNS ADMINISTRATIVAS
DE AUTOTAXIS E DEMÁIS VEHÍCULOS DE ALUGUER
((Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
EUROS
C. URBANO RURAL
1.1.—Primeira licenza 2.987,62 996,12
1.2.—Transmisión licenza 776,78 388,42
1.3.—Revisión vehículos aluguer … … … … … … … … 19,99
1.4.—Licencias para substitución de material … … … … 64,74
1.5.—Expedición de carné para condución de auto-turismos 12,98
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse
pola vía de constrinximento.
ORDENANZA DA TAXA DE OUTORGAMENTO DAS
LICENCIAS URBANÍSTICAS ESIXIDAS POLA
LEXISLACIÓN DO SOLO E ORDENACIÓN URBÁN
(Modifícase o seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.—Urbanizacións e instrumentos urbanísticos
de iniciativa privada … … … … … … … … … … 250,96
1.2.—Obras menores
1.2.1.—Na zona monumental … … … … … … … … … 5,00
1.2.2.—No casco urbano … … … … … … … … … … 20,19
1.2.3.—En zona rural … … … … … … … … … … … 15,15
1.3.—Obras maiores.
A) Vivendas unifamiliares.
1.3.1.—Na zona monumental … … … … … … … … … 10,15
1.3.2.—No casco urbano … … … … … … … … … … 50,53
1.3.3.—En zona rural … … … … … … … … … … … 31,63
B) Vivendas colectivas.
1.3.4.—Na zona monumental … … … … … … … … … 15,15
1.3.5.—No casco urbano … … … … … … … … … … 56,14
1.3.6.—En zona rural … … … … … … … … … … … 53,26
C) Ás obras maiores, cun orzamento superior a 120.000,00 €
sobre a cota anterior aplicaráselle unha taxa adicional
do 0,20% sobre o presuposto.
D) Instalacións Industriais, comerciais, e outros non
tarifados expresamente … … … … … … … … … 112,84
E) Proxecto Instalación grúa … … … … … … … … … 110,11
1.4.—Instalación de rótulos e letreiros.
1.3.1.—Rótulos-letreiros, ata 1 m2 … … … … … … … 10,15
1.3.2.—Exceso s/ 1 m2 … … … … … … … … … … … 50,53
1.5.—Inspección de actividades que se practiquen a
instancia de parte ou por causa de expediente
contraditorio, por unidade … … … … … … … … 27,61
1.6.—Declaración de ruína
1.3.1.—Solicitude de declaración de ruína … … … … … 250,96
1.3.2.—Honorarios de informes técnicos non municipais
en expedientes de declaración de ruína a instancia
de parte o importe total dos honorarios
1.7.—Solicitudes de segregacións de fincas:
1.3.1.—Por cada unha … … … … … … … … … … … 45,89
1.8.—Licencias de primeira ocupación
1.8.1.—Uso residencial vivendas unifamiliares e “adosados”
1.8.1.1.—Vivendas de superficie construída inferir a 100 m2,
por cada unha … … … … … … … … … … … … 10,82
1.8.1.2.—Vivendas de superficie construída entre a 101 m2
e 250 m2 , por cada unha … … … … … … … … 14,48
1.8.1.3.—Vivendas de superficie construída superior a 250m2,
por cada unha … … … … … … … … … … … … 252,92
1.8.2.—Uso residencial vivendas colectivas
1.8.2.1.—Vivendas ( incluídos estudios e apartamentos),
por cada unha … … … … … … … … … … … … 10,82
1.8.2.2.—Baixos lóbregos, por cada un … … … … … … 14,48
1.8.2.3.—Baixos divididos, por cada un … … … … … … 6,44
1.8.2.4.—Sotos, semisotos e plantas de uso accesorio
tales como garaxes, trasteiros, bodegas, etc, por
cada planta ou semiplanta … … … … … … … … 10,82
1.8.3.—Outros usos
1.8.3.1.—Naves industriais, edificios comerciais,
de oficinas, de servizos, etc, ata 500 m2 de
superficie construída, por cada m2 … … … … … 0,16
1.8.3.2.—Naves industriais, edificios comerciais, de oficinas,
de servizos, etc, ata 500 m2 de superficie construída,
por cada m2 de exceso … … … … … … … … … 0,11
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse
pola vía de constrinximento.
3.—A solicitude de parte e nos casos de renuncia
ou desestimación con anterioridade á concesión de
licenza e sempre que se iniciara o expediente de
tramitación da mesma, procederase á devolución
do 50% da taxa ingresada.
No caso de denegación da licenza a devolución
será do 25% da taxa ingresada
ORDENANZA DA TAXA DE LICENCIAS DE APERTURA
DE ESTABLECEMENTOS
(Modifícase ó seu Anexo)
1.— A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.—As tarifas desta taxa serán equivalentes ó 300%
sobre a Base Impoñible que sinala o artigo 5 desta
Ordenanza; engadindo ó mesmo o anexo a partir do
apartado 2º punto primeiro.
No caso de que nalgún local se exerzan varias actividades
aplicarase a porcentaxe anterior, soamente
sobre a cota máis alto das actividades a exercitar.
1.2.—O 5,5% da renda anual que corresponda ó establecemento,
si non fose posible coñece-la base impoñible
coa aplicación do procedemento anterior.
1.3.—As tarifas desta Taxa experimentarán un recargo do
100 % cando se trate da apertura de establecementos
suxeitos ó Regulamento de Actividades molestas, insalubres,
nocivas e perigosas.
1.4.—Os dereitos mínimos por expedición de licencia
serán:
1.4.1.—Cando se trata de actividades comerciais ou
industriais exentos do pago da licencia fiscal
(ou iae a partir do 01.01.90) será de … … … … 55,68
1.4.2.—Cando se trate de bancos ou caixas de aforro e
outras entidades financeiras … … … … … … …. 1.667,93
1.4.3.—Cando se trate de actividades molestas, insalubres,
nocivas, etc … … … … … … … … … … ….. 150,80
1.4.4.—Anuncios de particulares no BOP, DOG, BOE e
medios de información, que terán que aboar,
previamente, na Tesourería municipal o importe do anuncio
polo seu custe
1.4.5.—Comercio ó polo miúdo de calquera clase de
productos alimenticios e bebidas en réxime de
autoservicio ou mixto en supermercados,
nomeado así cando a superficie da súa sala
de vendas sexa igual ou superior a 400 m2;
“por cada m2 de exceso s/400 m2 … … … … … 9,07
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse
pola vía de constrinximento.
3.—A obriga de contribuír, unha vez nada (unha
vez iniciada a tramitación do correspondente expediente),
non se verá afectada, en modo ningún pola
denegación da licencia solicitada ou pola concesión
desta condicionada á modificación das condicións
do establecemento, nin pola renuncia nin polo desestimento
do solicitante.
ORDENANZA DA TAXA POLO SERVICIO DE
CEMITERIOS LOCAIS, CONDUCIÓN DE CADÁVERES
E OUTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER
LOCAL
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta Taxa será a seguinte:
1.1.—CONCESIÓNS: EUROS
1.1.1.—Panteóns
1.1.1.1.—Por cada m2 de terreo que se conceda,
polo período de 50 anos … … … … … … … … 1.161,05
1.1.2.—Sepulturas.
1.1.2.1.—Por cada sepultura na terra, polo período
de 5 anos … … … … … … … … … … … … … 46,60
1.1.2.2.—Por c/sepultura zona párvulos … … … … … 5,56
1.1.3.—Criptas:
1.1.3.1.—Conxunto de 6 nichos, por 5 anos. … … … 278,47
1.1.3.2.—Conxunto de 6 nichos, por 50 anos … … … 2.784,64
1.1.4.—Nichos en cesión:
Filas Por período quinquenais Por 50 anos
1º Baixo 58,03 727,45
2º Medio 174,04 1.273,08
3º Alto 100,66 1.091,16
1.1.5.—Por cada título particular de dereitos funerarios … 2,27
1.2.—ENTERRAMENTOS
Independentemente do importe das concesión por 50
anos ou por períodos quinquenais, devengaráse por
cada enterramento:
1.2.1.—De párvulos, fetos e restos anatómicos en
sepultura común … … … … … … … … … … 8,71
1.2.2.—En panteón … … … … … … … … … … … 58,11
1.2.3.—En nicho municipal … … … … … … … … … 29,07
1.2.4.—En sepulturas adultos na terra … … … … … 8,71
1.2.5.—Cadáveres ou restos procedentes doutros cemiterios 29,07
1.3.—TRANSMISIÓNS DE CONCESIÓNS.
1.3.1.—Cambio de titular por herdanza dun nicho … … 58,11
1.3.2.—Cambio de titular de panteón, por m2 … … … 29,07
1.3.3.—Por venda ou doazón de panteón … … … … … 116,184
2.—As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse
pola vía de constrinximento.
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE SUMIDOIROS
ARTIGO 1º.—FUNDAMENTO E NATUREZA
No uso das facultades concedidas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/85, do 2.04, Reguladora das bases de réxime
local, e de conformidade co disposto nos artigos 15
6 19 da Lei 39/88, do 28.12, reguladora das facendas
locais, este concello establece a taxa de sumidoiros,
que se rexerá pola presente ordenanza fiscal,
normas que atenden ó previsto na Lei de Facendas
Locais.
ARTIGO 2º.—FEITO IMPOÑIBLE
Constitúe o feito impoñible da taxa:
a) A actividade municipal, técnica e administrativa,
tendente a verificar si se dan as condicións
necesarias para autoriza-la acometida
á rede de sumidoiros municipal.
b) A prestación dos servizos de evacuación de
excretas, augas pluviais, negras e residuais, a
través da rede de sumidoiros municipal, e o
seu tratamento para depuralas.
Non estarán suxeitas á taxa as fincas derruídas,
declaradas ruinosas ou que teñan a condición de
solar ou terreo, sempre que non fagan uso do sumidoiro.
ARTIGO 3º.—SUXEITO PASIVO
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas
ou Xurídicas e as entidades ás que se refire o
artigo 33 da Lei xeral tributaria que sexan:
a) Cando se trate da concesión de licenza de
acometida á rede, o propietario, usufrutuario
ou titular do dominio útil da finca.
b) No caso de prestación de servizos do número
1.b) do artigo anterior, os ocupantes ou usuarios
das fincas do termo municipal beneficiarios
e ditos servizos, calquera que sexa o seu
título: propietarios, usufrutuarios, habitacionistas
ou arrendatarios, incluso ocupantes en
precario.
En todo caso, terá a consideración de suxeito
pasivo substituto do ocupante os usuarios das vivendas
ou locais o propietario destes inmobles, que
poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas
sobre os respectivos beneficiarios do servizo.
ARTIGO 4º.—RESPONSABLES
Responderán solidariamente das obrigas tributarios
do suxeito pasivo as persoas físicas e Xurídicas
a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Le¡ xeral
tributaria.
Serán responsables subsidiarios os administradores
das sociedades e os síndicos interventores ou
liquidadores de quebras, concursos, sociedades e
entidades en xeral, nos supostos e co alcance que
sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.
ARTIGO 5º.—COTA TRIBUTARIA
A cota desta taxa será a que figura, no anexo
desta ordenanza.
ARTIGO 6º.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Non se concederá exención nin bonificación
ningunha na exacción desta taxa, que non veña establecida
en tratados ou acordos internacionais ou
en normas con rango de lei.
Asemade, atendendo ó establecido no artigo 24.4
do RDL 2/2004, TRLRFL, sobre criterios de capacidade
económica dos suxeitos pasivos de taxa, establecese
a seguinte bonificación:
— Terán dereito a unha bonificación do 50% da
cota da taxa, os suxeitos pasivos –pai, nai ou
titor- titulares de familia numerosa sempre e
cando cumpran a seguinte condición:
— Contar con ingresos, por unidade familiar,
no exercicio da solicitude, que non
superen os 9.000,00 ó ano.
— Esta bonificación concederase para cada
exercicio, debendo solicitala os suxeitos pasivos
antes do 1º de xaneiro do exercicio en
que deba surtir efectos, e aportando os seguintes
documentos:
— Certificado de empadroamento da familia
— Titulo de familia numerosa vixente a 1 de
xaneiro do exercicio en que deba surtir
efectos a bonificación.
Declaración de IRPF dos integrantes da familia:
No caso de que calquera ou todos os integrantes da
familia non formulasen declaración de IRPF poñerase
de manifesto esta circunstancia na solicitude e
a Administración de Tributos do concello recabará
a información sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 7º.—DEVENGO
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír
cando se inicie a actividade municipal que constitúe
o feito impoñible, entendéndose iniciada a
mesma:
a) Na data de presentación da oportuna solicitude
da licenza de acometida ou de construción
de obra, si o suxeito pasivo a formulase
expresamente.
b) Desde que teña lugar a efectiva acometida á
rede de sumidoiro municipal. 0 devengo por
esta modalidade da taxa producirase con independencia
de que se obtivera ou non a licenza
de acometida e sen prexuízo da iniciación
do expediente administrativo que poida
instruírse para a súa autorización.
Os servizos de evacuación de excretas, augas
pluviais, negras, residuais, e da súa depuración
teñen carácter obrigatorio para tódalas fincas do
municipio que teñan fachada ás rúas, prazas ou
vías públicas nas que exista rede de sumidoiro,
sempre que a distancia entre a rede e a f inca non
exceda de cen metros, e devengarase a taxa aínda
cando os interesados non procedan a efectua-la
acometida á rede.
ARTIGO 8º.—LIQUIDACIÓN
Cando se presente a solicitude de licenza de acometida
ou de construción de obra liquidarse e esixirase
a taxa correspondente en calidade de depósito
previo.
Se realiza a acometida sen mediar solicitude
procederase a liquidar e notificar esixíndose o ingreso
nos prazos previstos no artigo 20 do Regulamento
xeral de recadación, sen prexuízo da apertura
do correspondente expediente sancionador por
infracción tributaria.
Unha vez autorizada a acometida, a xestión e
recadación desta taxa acomodarase ó procedemento
previsto para os valores recibo (padrón, censo,
matrícula etc.).
ARTIGO 9º.—INGRESO
As cotas desta taxa liquidaranse e esixiranse no
momento de presentarse a solicitudes, en calidade
de depósito previo
Cando se faga a acometida sen mediar solicitude
esixirase nos prazos previstos no artigo 62 da LXT
58/2003 do 17.12
Unha vez producida a alta, a taxa exaccionarase
polo padrón esixíndose o importe da mesma no
prazo que sinale a tarifa da taxa, ou nos prazos que
sinale a Organismo Autónomo ORAL
A cobranza da taxa realizarase a elección do
abonado, por calquera dos seguintes procedementos:
domiciliación en conta bancaria, ou pago na
entidade bancaria que sinale o ORAL.
A cota anual liquidarase por períodos trimestrais
e o seu ingreso efectuarase conxuntamente
coa taxa polo subministro de auga.
ARTIGO 10º.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
Nesta materia estarase ó disposto no artigo 77 e
seguintes da Lei xeral tributaria.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
PRIMEIRA. DECLARACIÓN DE ALTA
Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte
formularán a declaración de alta nos censos ou padrón
da taxa e surtirá efectos tributarios no mesmo
momento de presentarse a declaración, podendo
prorratearse, no seu caso, por meses.
SEGUNDA.—DECLARACIÓN DE BAIXA
Os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte
formularán a declaración de baixa no censo ou padrón
da taxa e surtirá efectos no período natural
seguinte ó de presentación da mesma podendo, no
seu caso prorraterase por meses.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal, da que a súa redacción
definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación
nas sesións celebradas coas datas: 26.09.89,
30.12.91, e 31/10/2006, entrando en vigor unha vez
transcorridos os prazos que sinala o artigo 17 Do
RDL 2/2004 TRLRFL, e permanecerá en vigor ata a
súa modificación ou derrogación expresas.
ORDENANZA DA TAXA DE SUMIDOIROS, ASÍ COMO
DE TRATAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS
RESIDUAIS, INCLUÍDA A VIXILANCIA ESPECIAL
DE SUMIDOIROS PARTICULARES
(Modifícase ó seu Anexo)
1.—A estrutura e contía desta taxa será a seguinte:
1.1.—Por utilización de servizo … … … … … €/ ano € /trim.
1.1.1.—Por cada vivenda … … … … … … … 41,33 10,33
1.1.2.—Establecementos comerciais e mercantís,
non sinalados nos epígrafes seguintes … … … 131,31 32,83
1.1.3.—Cafeterías e bares … … … … … … … 232,89 58,22
1.1.4.—Restaurantes con servizo de cafetería
ou bar … … … … … … … … … … … 464,90 116,23
1.1.5.—Hoteis, hostais, sen cafetería, bar
ou restaurante e empresas, de menos
de 10 camas ou obreiros … … … … … 232,89 58,22
1.1.6.—Ídem. anterior, entre 10-20 camas
ou obreiros, … … … … … … … … … 401,06 100,27
1.1.7.—Ídem anterior con máis de 20 camas,
discotecas, “pubs” similares; e, empresas
cun número superior a 20 obreiros … … 464,91 116,23
1.1.8.—Hoteis hostais con cafetería ou bar,
con menos de con menos de 20 camas … 467,50 116,88
1.1.9.—Ídem anterior , con máis de 20 camas 544,73 136,18
1.1.10.—Hoteis, Hostais, con mais de 20 camas
e restaurante … … … … … … … … … 605,00 151,25
1.1.11.—Ídem.anterior, o exceso por cama
e obreiro … … … … … … … … … … 27,11 6,78
1.1.12.—Establecementos de comercio ó por
maior ou por menor de calquera clase de
produto alimenticio ou bebidas en réxime
de autoservicio ou mixto en almacén
ou supermercados cando a súa superficie
sexa inferior a 120 m2 . … … … … … … 407,88 101,97
1.1.13.—Ídem anterior superior a 120 m2 … … 509,85 127,46
2.—Por dereito de conexión; cada vivenda ou local 160,96 euros.
Esta tarifa terá unha redución do 10, 20, ou 30
% cando no edificio construído o número de vivendas
e locais sexa superior a 12, 24, 36 ou mais,…
respectivamente
3.—As acometidas do servizo de sumidoiros
dende a rede xeral ata o exterior da finca a acometer,
serán feitas polo concello ou o propietario; no
1º caso as obras serán a cargo do mesmo, podendo
subministra-los materiais necesarios o propietario,
ou no seu defecto, aportalos o concello, liquidándose
pola oficina de obras o importe dos xornais dos
obreiros municipais, ou no seu caso, dos materiais
segundo os prezos de venda ó público, notificando
a liquidación ó interesado o cal deberá face-lo ingreso
na tesourería municipal con anterioridade ó
comezo das obras; e, no 2º caso, baixo a supervisión
municipal para o cal deberá, unha vez solicitada e
concedida a licenza, comunicar con antelación suficiente
o inicio das obras.
4.—As débedas non satisfeitas en voluntaria esixiranse
pola vía de constrinximento.
5.—A cota anual liquidarase por períodos trimestrais.
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA
RECOLLIDA DO LIXO
ARTIGO 1º.—FUNDAMENTO E NATUREZA
No uso das facultades concedidas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei
7/85, do 2.4, Reguladora das Bases de réxime local,
e de conformidade co disposto nos artigo 15 ó 19 da
Lei 39/88, do 28.12, reguladora das facendas locais,
este concello establece a Taxa pola RECOLLIDA
DO LIXO presente na ordenanza fiscal, normas que
atenden ó previsto na Lei de Facendas Locais.
ARTIGO 2º.—FEITO IMPOÑIBLE
Constitúe o feito impoñible da Taxa a prestación
do servizo, de recepción obrigatoria, de recollida de
lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos de vivendas,
aloxamentos e locais ou establecementos
onde se exercen actividades industriais, comerciais,
profesionais, artísticas e de servizos.
A tal efecto, considerase lixo domiciliario e residuos
sólidos urbanos os restos e desperdicios de
alimentación ou detritos procedentes da limpeza
normal de locais ou vivendas e exclúense de tal
concepto os residuos de tipo industrial, entullos de
obras, dereitos humanos, materias e materiais contaminados,
corrosivos, perigosos ou dos que a súa
recollida ou vertido esixa a adopción de especiais
medidas hixiénicas, de profilaxe ou de seguridade.
ARTIGO 3º.—SUXEITOS PASIVOS
1.—Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas
naturais e xurídicas nacionais ou estranxeiras, e
as entidades á que se refire o artigo 33 da Lei Xeral
Tributaria, que coma propietarios, arrendatarios ou
calquera outra clase de título usen, dispoñan, ocupen
ou disfruten as vivendas, establecementos comerciais,
industriais ou profesionais ou exerzan
outra actividade neste termo municipal, aínda que
eventualmente e por vontade das mesmas non procederan
ó uso do servizo.
2.—Terá a consideración de suxeito pasivo substituto
do contribuínte o propietario das vivendas
ou locais, que poderá repercutir, no seu caso, as
cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios
do servizo.
3.—Entenderase por recepción obrigatoria a
prestación do servizo a tódalas vivendas que estean
aptas para ser habitadas. No caso de establecementos
comerciais, profesionais e industriais que se
atopen pechados, aplicarase unha tarifa mínima
idéntica á tarifa de vivendas.
4.—No suposto de que dentro dunha vivenda se
realiza unha actividade económica, aplicarase a cota
correspondente á actividade realizada segundo as
tarifas sinaladas no anexo da presente ordenanza.
ARTIGO 4º.—RESPONSABLES
1.—Responderán solidariamente das obrigas tributaria
do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas
a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei
Xeral Tributaria.
2.—Serán responsables subsidiarios os administradores
das sociedades e os síndicos interventores
ou liquidadores de quebras, concursos, sinala o artigo
40 da Lei Xeral Tributaria.
ARTIGO 5º.—BENEFICIOS FISCAIS
Soamente se admitirán nesta taxa as exencións
e bonificacións que veñan establecidas nos tratados
ou acordos internacionais ou en normas con rango
de lei.
Asemade, atendendo ó establecido no artigo 24.4
do RDL 2/2004, TRLRFL, sobre criterios de capacidade
económica dos suxeitos pasivos de taxa, establecese
a seguinte bonificación:
— Terán dereito a unha bonificación do 50% da
cota da taxa, os suxeitos pasivos –pai, nai ou
titor- titulares de familia numerosa sempre e
cando cumpran a seguinte condición:
— Contar con ingresos por unidade familiar,
no exercicio da solicitude, que non superen
os 9.000,00 ó ano.
Esta bonificación concederase para cada exercicio,
debendo solicitala os suxeitos pasivos antes do
1º de xaneiro do exercicio en que deba surtir efectos,
e aportando os seguintes documentos:
— Certificado de empadroamento da familia
— Titulo de familia numerosa vixente a 1 de xaneiro
do exercicio en que deba surtir efectos
a bonificación.
Declaración de IRPF dos integrantes da familia:
No caso de que calquera ou todos os integrantes da
familia non formulasen declaración de IRPF poñerase
de manifesto esta circunstancia na solicitude e
a Administración de Tributos do concello recabará
a información sobre os ingresos da AEAT.
ARTIGO 6º.—COTA TRIBUTARIA
A cota desta taxa será a que figura no anexo
desta ordenanza.
ARTIGO 7º.—DEVENGO
Devengase a taxa e nace a obriga de contribuír
desde o intre no que se inicie a prestación do servizo,
entendéndose iniciada,dada a natureza da recepción
obrigatoria do mesmo, cando este a establecido
en funcionamento o servizo municipal de
recollida ou locais utilizados polos contribuínte suxeitos
á taxa.
A estes efectos considérase establecido e en funcionamento
o servizo municipal de recollida de lixo
domiciliario en todo o termino municipal. A delimitación
de casco urbano e rural ás efectos dos distintos
epígrafes sinalados no anexo e á sinalada coa
liña vermella no plano da cidade que se achega ó
anexo da ordenanza; que en sínteses sinala a delimitación
dende as inmediacións da ponte Internacional
seguindo vía norte pola Avda. De Portugal,
Martínez Padín, Bispo Salvado, ata a Ponte Sarabia,
Bº Estrada, Cª Baiona, (no cruce coa subida ó
Monte Aloia), seguindo a liña férrea ata subida ó
Anxo e inmediacións das instalacións da “Seat” na
estrada xeral N-550, dende alí collendo liña perpendicular
ó río Miño e bordeando este, ata de
novo as inmediacións da Ponte Internacional.
Establecido e en funcionamento o referido, as
cotas devengaranse o primeiro día do período que
sinala a tarifa da taxa, ou no seu caso, a data que
se realice o feito impoñible.
ARTIGO 8º.—DECLARACIÓN E LIQUIDACIÓN
A taxa liquidarase cando se presente a solicitude
de alta no padrón correspondente.
Se utilizará o servicio sen mediar solicitude darase
a alta de oficio no padrón, liquidarase e notificarase
a mesa ós interesados sen prexuízo da apertura
do correspondente expediente sancionador por
infracción tributaria.
Unha vez producida a alta no correspondente
padrón a liquidación desta taxa acomodarase ó
procedemento previsto para os valores recibo (padrón,
censo, matrícula, etc,...)
ARTIGO 9º. INGRESO
As cotas desta taxa liquidaranse e esixiranse no
momento de presenta-la correspondente solicitude
polos períodos non declarados, producíndose a alta
no correspondente padrón.
Unha vez producida a alta, a taxa exaccionarase
polo padrón esixíndose o importe da mesma no
prazo que sinale a tarifa da taxa, ou nos prazos que
sinale o Organismo Autónomo ORAL.
A cobranza da taxa realizarase a elección do
abonado, por calquera dos seguintes procedementos:
Domiciliación en conta bancaria, ou pago na
entidade bancaria que sinale o ORAL.
A cota anual liquidarase por períodos trimestrais
e o seu ingreso efectuarase conxuntamente co
prezo público polo subministro da auga.
ARTIGO 10º.—INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En todo o relativo á cualificación de infraccións
tributarias, así coma das sancións que ás mesmas
correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos
artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
PRIMEIRA.—DECLARACIÓN DE ALTA
Os suxeito pasivos substitutos do contribuínte
formularán a declaración de alta nos censos ou Padrón
da taxa e surtirá efectos tributarios no mesmo
momento de presentarse a declaración, podendo
prorratearse, no seu caso, por meses.
SEGUNDA.—DECLARACIÓN DE BAIXA
Os suxeitos pasivos substitutos do contribuíntes
formularán as declaracións de baixa no censo ou
Padrón da taxa e surtirá efectos no período natural
seguindo ó de presentación da mesma podendo, no
seu caso prorratearse por meses.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza fiscal, da que a súa redacción
definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación
nas sesións celebradas coas datas: 26.09.89,
30.12.91, 02.12.94, 31.10.2001, 10.12.2003 e
31/10/2006, entrando en vigor unha vez transcorridos
os prazos que sinala o artigo 17 do RDL 2/2004
TRLRFL e permanecerá en vigor ata a súa modificación
ou derrogación expresas
ORDENANZA DA TAXA DE RECOLLIDA DO LIXO
(Modifícase ó seu Anexo)
A estrutura e contía desta Taxa Ó ANO, será a
seguinte:
1.—No casco urbano: … … … … … … … … … … … EUROS/ANO
1.1.—Actividades profesionais, sen ter en conta
a superficie do local e pequenos negocios
con superficies inferiores a 40 m2, excluídos
os non incluídos noutros apartados … … … … 127,84
1.2.—Fondas, pensións, surtidores e outros locais
comerciais, cunha superficie superior a 40 m2
ou inferior a 90 m2 e non incluídos noutros
apartados … … … … … … … … … … … … … 225,47
1.3.—Comercio polo miúdo de calquera clase de
produtos alimenticios e bebidas en xeral
cunha superficie inferior a 90 m2 … … … … … 365,43
1.4.—Pensións e outros establecementos cunha
superficie de 90 a 250 m2, excluídos os comercios
polo miúdo de cala calquera de produtos alimenticios
e bebidas en xeral … … … … … … … … … … 608,96
1.5.—Industrias, restaurantes, cines,e comercio polo
miúdo de calquera clase de produtos alimentic