Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

A corporación tudense celebra este xoves,31 de agosto, pleno extraordinario

29/08/2023

A corporación municipal de Tui celebra este xoves, 31 de agosto, ás 20 h no salón de plenos da casa do concello sesión plenaria de carácter extraordinaria con 22 puntos na orde do día. 

Orde do Día: 

A) Parte resolutiva:

1º. Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior extraordinaria nº 8/2023, do 11/07/2023.

2º. Expediente 1638/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data 21/07/2023.Expediente de modificación de créditos 25/2023 - Suplemento de crédito 2/2023.

3º. Expediente 1636/2023. Ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 . Proposta da Alcaldía de data 21/07/2023. Expediente de modificación de créditos 24/2023 - Crédito extraordinario 6/2023.

4º. Expediente 1634/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta da Alcaldía de data 21/07/2023. Expediente 1634/2023. Expediente de modificación de créditos 23/2023 - Crédito extraordinario 5.

5º. Expediente 1529/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data 22/08/2023. Planificación Orzamentaria. Modificación base 54 das bases de execución do orzamento do concello de Tui.

6º. Expediente 1148/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data 02/08/2023. Bonificación ou Exención Tributaria.Bonificación ICIO inmoble sito na rúa Antero Rubín nº 18.”

7º. Expediente 980/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía de data 22/06/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación ICIO inmoble sito na Praza da Armada nº 6.

8º. Expediente 720/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 . Proposta de alcaldía de data 02/08/2023. Bonificación ou Exención Tributaria. Bonificación ICIO inmoble sito na rúa San Bartolomé nº 16.

9º. Expediente 2529/2022. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de alcaldía en funcións de data 10/08/2023. Bonificación ICIO inmoble sito na rúa Ordoñez nº 1.

10º. Expediente 1222/2021. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 . Proposta de alcaldía de data 27/07/2023. Bonificación ICIO inmoble sito na rúa Sanz nº 30.

11º. Expediente 430/2017. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023 Proposta do Concelleiro de Economía e Facenda, Urbanismo, Arquitectura Publica, Planeamento, Espazos Naturais e Áreas de Lecer e Parque Móbil de data 09/08/2023. Revogación de liquidación provisional ditada en 27-10-2021 para execución de obras de urbanización do SUP nº 1 denominado "Pousa del Obispo y finca de las Aguas" en Randufe-Tui.

12º. Expediente 1419/2023. Ditame Comisión Informativa de Economía, Facenda e Contas, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta da alcaldía en funcións de data 18/08/2023. Sobre determinacións das dedicacións exclusivas e contías por asistencia aos órganos colexiado e dotacións económicas aos grupos políticos municipais.

13º. Expediente 317/2023. Ditame Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio e Contratación, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta da Alcaldía de ratificación da resolución da Alcaldía nº 2023-1008 de data 31/07/2023 de ampliación do prazo de información pública. Proxecto de modificacion puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tui para a reforma urbanística de San Bartolomé.

14º. Expediente 293/2021. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio e Contración , na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de Alcaldía, de data 09/08/2023, de transferencias/cambios de titularidade de viais entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Tui derivados do Convenio de colaboración para a execución do proxecto “MELLORA DA SEGURANZA VIARIA NA E.P. 2502 CERQUIDORIBADELOURO DENDE O P.Q. 1+950 ATA O P.Q. 2+150”

15º. Expediente 31/2023. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio e Contración , na súa sesión extraordinaria celebrada o día 24 de agosto de 2023. Proposta de Alcaldía, de data 22/08/2022, de aprobación expediente contratación de obras por procedemento aberto simplificado, trámite de urxencia, de obras de "Reforma da praza de abastos/mercado de Tui" (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU).

16º. Expediente 1833/2023. Ditame da Comisión Informativa de Obras, Servizos Municipais, Servizos Sociais e Persoal. Proposta da Alcaldía de data 21/08/2023. Recoñecemento de compatibilidade para o exercicio de actividade privada á funcionaria interina Dna. Antía González Vilar.

17º. Expediente 1645/2023. Ditame da Comisión Informativa de Ensino, Cultura, Deportes e Turismo. Proposta da alcaldía, de data 24/07/2023. Designación de festivos locais do Concello de Tui para o ano 2024.

18º. Expediente 925/2023. Informe resumen dos resultados do control interno no concello de Tui no exercicio 2022.

19º. Expediente 926/2023. Información Económico-Financeira - Morosidade - PMP 1º trimestre 2023.

20º. Expediente 927/2023. Información Económico-Financeira - Avance liquidación xeral 1º trimestre 2023.

21º. Mocións de urxencia.

22º. Rogos e preguntas

Convocatoria Sesión Plenaria nº9/2023