Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Axudas Real Decreto 307/2015

Real Decreto 307/2005, do 18 de marzo, regulan as subvencións en atención a determinadas necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica.

Prazo de presentación de solicitudes: 24 de xuño de 2018

Impresos de solicitude 

A continuación recóllese un resumo das características, beneficiarios, requisitos e axudas. O texto íntegro e completo debe consultarse no Real Decreto

Características

1. A concesión destas axudas terá carácter subsidiario respecto de calquera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, nacional ou internacional, do que poidan ser beneficiarios os afectados.

2. No entanto, cando os mencionados sistemas non cubran a totalidade dos danos producidos, as subvencións previstas neste real decreto concederanse con carácter complementario e serán compatibles en concorrencia con outras subvencións, indemnizacións, axudas, ingresos ou recursos, procedentes de sistemas públicos ou privados, nacionais ou internacionais, ata o límite do valor do dano producido.

2. A este respecto, as axudas outorgaranse en réxime de concesión directa en aras do interese público e social derivado das singulares circunstancias que concorren nunha situación de emerxencia, e ao amparo do disposto no artigo 22.2.c) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

Beneficiarios (Artigo 5)

Poderán ser beneficiarios destas axudas

 • As unidades familiares ou de convivencia económica que sufran danos persoais ou materiais, ponderándose, a estes efectos, a contía da axuda en proporción aos recursos económicos de que dispoñan para facer fronte a unha situación de emerxencia ou catástrofe.
 • As Corporacións Locais que, así mesmo, acrediten escaseza de recursos para facer fronte aos gastos derivados de actuacións ante situacións de grave risco ou natureza castastrófica.
 • As persoas físicas ou xurídicas que, requiridas pola autoridade competente, levasen a cabo prestación persoal ou de bens, por mor dunha situación de emerxencia.
 • As persoas físicas ou xurídicas titulares de establecementos mercantís, industriais ou de servizos, con menos de cincuenta empregados, cuxos locais de negocio ou bens afectos a esa actividade fosen danado directamente polos feitos derivados da situación de emerxencia ou de natureza catastrófica.
 • As Comunidades de Propietarios en réxime de propiedade horizontal que sufrisen danos en elementos comúns de uso xeral que afecten tanto á seguridade como á funcionalidade do inmoble, derivados da situación de emerxencia ou de natureza catastrófica.

Prazo e presentación das solicitudes (Artigo 7)

1. As solicitudes presentaranse, mediante os modelos normalizados que se determinen reglamentariamente polo Ministerio do Interior, na Delegación ou Subdelegación do Goberno correspondente á provincia en que se produciron os feitos causantes da solicitude, ou en calquera dos rexistros que recolle o artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte á data de terminación de tales feitos.

2. Ás solicitudes deberán acompañarse os documentos que, así mesmo, determínense reglamentariamente polo Ministerio do Interior, para cada tipo de axuda e de beneficiario. No caso de que trámites administrativos alleos aos solicitantes impedisen as achegas documentais previstas, estes deberán presentar a solicitude no prazo establecido para iso e acreditar instar a elaboración ou expedición dos documentos preceptivos, e estarán obrigados a achegalos no prazo de 10 días desde que finalmente fosen obtidos.

Axudas destinadas a paliar danos materiais en vivendas e aveños

Modelo de Solicitude

Artigo 15.  Danos en vivendas e aveños

1.Poderá concederse subvención nos seguintes supostos:

 • En caso de destrución total da vivenda habitual, sempre que un dos membros da unidade familiar ou de convivencia que residisen naquela sexa propietario da mesma.
 • Por danos que afecten á estrutura da vivenda habitual, con idénticas condicións ás esixidas no parágrafo anterior.
 • Por danos menos graves que non afecten á estrutura da vivenda habitual, sempre que un dos membros da unidade familiar ou de convivencia residente naquela estivese obrigado legalmente, en virtude do seu título xurídico de posesión sobre a devandita vivenda, a asumir o custo económico dos danos producidos.
 • Por destrución ou danos dos aveños domésticos de primeira necesidade que fosen afectados na vivenda habitual polos feitos causantes. A estes efectos, unicamente considéranse como aveños domésticos de primeira necesidade os mobles e elementos do equipamento doméstico básico para cubrir as necesidades esenciais de habitabilidade da vivenda.
 • Por danos que, impedindo o normal desenvolvemento das actividades domésticas ordinarias cunhas mínimas condicións de habitabilidade, afecten a elementos comúns de uso xeral pertencentes a unha Comunidade de Propietarios en réxime de propiedade horizontal. A estes efectos, será requisito imprescindible que esta teña contratada póliza de seguro en vigor no momento de producirse os feitos causantes, e que o dano se producise por algún risco non incluído no seguro de riscos extraordinarios ou na cobertura ordinaria da póliza de seguro.

2. A efectos das axudas previstas neste capítulo, unicamente poderán ser obxecto de subvención os danos que fosen causados de forma directa e determinante polo feito catastrófico ao que se imputen; a tales efectos, deberá quedar suficientemente acreditada dita relación de causalidade.

3. Por vivenda habitual entenderase exclusivamente a que constitúe o domicilio de residencia efectiva, continuada e permanente da unidade familiar ou de convivencia.

Artigo 16. Beneficiarios.

1. As unidades familiares ou de convivencia económica poderán ser beneficiarias das axudas económicas establecidas neste capítulo sempre que os seus ingresos anuais netos estean nos límites que a continuación se indican. A efectos do cálculo dos ingresos anuais netos, tomaranse os doce meses anteriores ao feito causante ou, na súa falta, os do último exercicio económico completo que facilite a Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Cando os ingresos anuais netos superen en dúas veces e media as seguintes cantidades, non haberá dereito á subvención:

 • para unidades cun ou dous membros: IPREM + 40%.
 • para unidades con tres ou catro membros: IPREM + 80%.
 • para unidades con máis de catro membros: IPREM + 120%.
 • O IPREM é o indicador público de renda de efectos múltiples.

Cando os ingresos anuais netos superen o IPREM incrementado coas porcentaxes anteriores (pero non no produto de multiplicar a suma por dúas e medio), concederase ata o 50% das axudas contempladas no artigo seguinte.

Cando os ingresos anuais netos non superen o IPREM incrementado coas porcentaxes anteriores, concederase ata o 100% das axudas contempladas no artigo seguinte. (Modificado polo Real Decreto 477/2007, de 13 de abril)

2. En canto ao cómputo do número de integrantes da unidade familiar ou de convivencia económica, será de aplicación o establecido no artigo 4.3 da Lei 40/2003, de 18 de novembro, de protección ás familias numerosas, de tal forma que cada fillo discapacitado ou incapacitado para traballar computará como dous membros da devandita unidade.

3. Por outra banda, para os efectos do cómputo dos ingresos conxuntos da unidade familiar ou de convivencia, teranse en conta todos os percibidos, por calquera concepto, por todos os integrantes da unidade familiar ou de convivencia que residan na vivenda afectada.

4. Por unidade familiar ou de convivencia económica entenderase a persoa ou conxunto de persoas que residan nunha mesma vivenda de forma habitual e permanente, unidos por vínculos de consanguinidade ou afinidade ou por calquera outra relación que implique corresponsabilidade ou dependencia económica entre os seus membros, de tal forma que consuman e/ou compartan alimentos, gastos comúns da vivenda ou outros bens con cargo a un mesmo orzamento.

Artigo 17. Contía das axudas. (Modificado polo Real Decreto 477/2007, de 13 de abril)

As axudas ás unidades familiares ou de convivencia económica para paliar danos materiais concederanse nas circunstancias e contías que se enumeran a continuación:

 • Por destrución total da vivenda habitual, poderase conceder axuda, segundo o custo económico valorado dos danos, ata unha contía máxima de 15.120 euros.
 • Por danos que afecten á estrutura da vivenda habitual, referidos unicamente ás dependencias destinadas á vida familiar, concederase unha cantidade correspondente ao 50 por cento dos danos valorados, non podendo superar a axuda a cantidade de 10.320 euros.
 • Por danos que non afecten á estrutura da vivenda habitual, concederase unha cantidade correspondente ao 50 por cento dos devanditos danos segundo valoración técnica, non podendo superar a axuda a cantidade de 5.160 euros.
 • Por destrución ou danos nos aveños domésticos de primeira necesidade da vivenda habitual que resultasen afectados os feitos causantes da solicitude, concederase unha cantidade correspondente ao custo de reposición ou reparación dos aveños afectados, que non poderá ser en ningún caso superior a 2.580 euros.
 • Por danos en elementos comúns de uso xeral dunha Comunidade de Propietarios en réxime de propiedade horizontal, concederase unha cantidade correspondente ao 50 por cento dos devanditos danos, segundo a valoración técnica efectuada polo Consorcio de Compensación de Seguros, ata unha cantidade máxima de 8.000 euros.

Axudas destinadas a unidades familiares ou de convivencia para paliar danos persoais

Modelo de solicitude

Artigo 18. Modalidades (Modificado polo Real Decreto 477/2007, de 13 de abril)

 1. No caso de que se produza o falecemento de persoas a consecuencia dos feitos ou situacións de catástrofe pública aos que se refire este real decreto, por cada membro falecido da unidade familiar ou de convivencia concederase a cantidade de 18.000 euros, coas condicións e requisitos establecidos no artigo 19 deste real decreto.
 2. Idéntica cantidade concederase no suposto de incapacidade absoluta e permanente do membro da unidade familiar ou de convivencia, sendo o beneficiario a persoa declarada na devandita situación.
 3. Estas axudas só procederán cando a morte ou incapacidade fosen causadas directamente polos feitos que provocaron a situación de emerxencia ou catástrofe pública.

Artigo 19. Beneficiarios. (Modificado polo Real Decreto 477/2007, de 13 de abril)

 1. Nos casos de falecemento a que se refire o artigo anterior, poderán ser beneficiarios destas axudas, a título de vítimas indirectas, e sempre con referencia á data daquel, as persoas que reúnan as condicións que se indican a continuación:
  • O cónxuxe da persoa falecida, non separada legalmente, ou a persoa que houber vindo convivindo co falecido de forma permanente, con análoga relación de afectividade á do cónxuxe, durante polo menos os dous anos anteriores á data do falecemento, salvo que tivesen descendencia en común, nese caso bastará con acreditar a convivencia.
  • Os fillos menores de idade da persoa falecida. Así mesmo, os fillos menores de idade que, non séndoo do falecido, fóseno dalgunha das persoas contempladas no parágrafo a), e convivan con ambos no momento do falecemento.
  • Os fillos maiores de idade do falecido, ou aqueles que non séndoo deste, fóseno dalgunha das persoas contempladas no parágrafo a), sempre que concorrese o requisito de dependencia económica respecto do falecido.
  • En defecto das persoas mencionadas nos parágrafos anteriores, serán beneficiarios da axuda os pais da persoa falecida, sempre que dependesen dos ingresos desta.
 2.  Para os efectos do contemplado nos parágrafos c) e d) do apartado 1 deste artigo, entenderase que unha persoa depende economicamente do falecido cando viva total ou parcialmente a expensas deste e non perciba, en cómputo anual, rendas ou ingresos de calquera natureza, superiores ao 150 por cento do IPREM vixente no devandito momento, tamén en cómputo anual.

Artigo 20. Concorrencia de beneficiarios.

De concorrer varios beneficiarios a título de vítimas indirectas, a distribución da cantidade a que ascenda a axuda efectuarase da seguinte forma:

Nos casos aludidos nos parágrafos a), b) e c) do artigo 19.1, e cando concorran como vítimas indirectas o cónxuxe e o fillo ou fillos da persoa falecida, a cantidade dividirase en dúas metades. Unha metade corresponderá ao cónxuxe ou persoa que viñese convivindo co falecido, nos termos do parágrafo a) do artigo 19.1, e a outra metade, ao fillo ou aos fillos mencionados nos parágrafos b) e c) do artigo 19.1, que se distribuirá entre todos eles, cando fosen varios, por partes iguais.
En caso de resultar beneficiarios os pais da persoa falecida, a cantidade correspondente á axuda repartirase entre eles por partes iguais.

Axudas a corporacións locais

Modelo de solicitude

Artigo 21. Modalidades.

Poderán concederse axudas ás corporacións locais para facer fronte a situacións de emerxencia ou catástrofe pública nas circunstancias que a continuación se relacionan:

 • Por subministración de auga potable, en situacións de emerxencia por seca, para garantir a atención das necesidades básicas da poboación, estimadas a tales efectos en 50 litros por habitante e día; a estes efectos, computarase a poboación de dereito censada no municipio afectado.
 • A axuda por gastos de subministración de auga para consumo da poboación en situación de emerxencia por seca non se prolongará máis aló de tres meses desde o comezo da devandita situación, e quedará a criterio da Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias, previo informe en tal sentido da Delegación ou Subdelegación do Goberno correspondente, ampliar devandito prazo, así como a duración da eventual prórroga.
 • Polos gastos realizados derivados de actuacións inaprazables en situación de emerxencia, levados a cabo no mesmo momento de producirse esta ou nos inmediatamente posteriores á finalización dos feitos causantes, sempre que o seu obxecto sexa o funcionamento dos servizos públicos esenciais e imprescindibles para garantir a vida e seguridade das persoas.
 • A estes efectos, exclúense do devandito concepto os traballos levados a cabo con medios propios da corporación local, xa sexan materiais, tales como maquinaria, ferramentas, etc., ou humanos, entendendo por tales o persoal contratado con anterioridade aos feitos causantes. En ningún caso serán subvencionables os gastos de persoal xerados por bombeiros, policía local, protección civil e outros de carácter análogo.

Artigo 22. Requisitos. (Modificado polo Real Decreto 477/2007, de 13 de abril) 

Para os efectos de acreditación de escaseza de recursos económicos, unicamente poderase obter a condición de beneficiario cando o importe dos gastos considerados de emerxencia en aplicación das disposicións deste real decreto, e efectivamente realizados pola Corporación Local solicitante, supere o tres por cento da contía consignada no seu capítulo orzamentario relativo a gastos correntes en bens e servizos do exercicio en que se produciron os feitos causantes dos gastos. 

Artigo 23. Contías.

Para os efectos previstos no artigo 22, concederase ata o 50 por cento do custo total da subministración de auga potable en caso de seca ou dos gastos que poidan cualificarse de emerxencia.

No entanto, cando os gastos susceptibles de subvención superen o 20 por cento do capítulo orzamentario relativo a gastos correntes en bens e servizos do exercicio en que se produciu o feito causante, poderá estenderse a axuda ata o 100 por cen dos gastos de emerxencia.

A porcentaxe de axuda aplicable en cada caso determinarase en atención á natureza dos gastos e á situación económica da entidad local.

Axudas a persoas físicas ou xurídicas que efectuasen prestación persoal ou de bens

Modelo de solicitude

Artigo 24. Modalidades.

Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas neste real decreto as persoas físicas ou xurídicas que, requiridas pola autoridade competente en materia de protección civil no ámbito da Administración Xeral do Estado, levasen a cabo a prestación persoal ou de bens con motivo de producirse unha situación de emerxencia.

Artigo 25. Requisitos.

A intervención da Administración Xeral do Estado neste suposto terá carácter complementario e subsidiario das actuacións que se haxan de desenvolver cos medios e recursos previstos nos plans de protección civil das comunidades autónomas e Cidades de Ceuta e Melilla ou das corporacións locais.

Dita intervención limitarase ás actuacións absolutamente imprescindibles e inaprazables, levadas a cabo no momento mesmo da emerxencia, para a protección de persoas e bens ou para evitar un perigo grave e inminente para a súa vida ou seguridade.

Artigo 26. Contías.

Para os efectos previstos no artigo 24, as persoas físicas ou xurídicas requiridas pola autoridade competente nunha situación de emerxencia para realizar unha prestación de bens ou servizos poderán obter o resarcimiento polo importe total dos gastos, danos ou prexuízos ocasionados pola devandita prestación.

Axudas destinadas a establecementos industriais, mercantís e de servizos

(Engadido polo Real Decreto 477/2007, de 13 de abril)

Modelo de Solicitude

Artigo 27. Beneficiarios e requisitos.

1. Poderán ser beneficiarios as persoas físicas ou xurídicas titulares dos establecementos industriais, comerciais e de servizos, debidamente rexistrados a efectos fiscais, en funcionamento, e cun número de empregados igual ou inferior a cincuenta, que sufrisen danos de calquera natureza nas edificacións, instalacións ou bens de equipamento afectos á actividade empresarial como consecuencia da situación de emerxencia ou de natureza catastrófica.

2. As axudas previstas neste real decreto destinaranse á reconstrución dos edificios e das instalacións industriais, comerciais e de servizos que sufrisen danos, á reposición da súa utillaje, do mobiliario e doutros elementos esenciais, así como as existencias e produtos propios da actividade empresarial.

3. Será requisito imprescindible que o titular do establecemento teña contratado póliza de seguro en vigor no momento de producirse os feitos causantes, e que o dano se producise por algún risco non incluído no seguro de riscos extraordinarios ou na cobertura ordinaria da póliza de seguro.

Artigo 28. Contía das axudas.

1. Para paliar os danos en establecementos industriais, comerciais e de servizos contemplados no artigo 27, concederase ata un importe máximo de 8.000 euros, sen que, en todo caso, a suma desta subvención e a indemnización que corresponda abonar en concepto de seguro, ou calquera outra subvención ou axuda pública ou privada, supere o valor do dano ou prexuízo producido.

 

No Centro de Atención aos Afectados en Guillarei tramitarase aos afectados a solicitude desta axuda que se debe presentar nos modelos normalizados, xunto coa documentación requirida en casa caso, contando cun prazo dun mes dende o día seguinte á catástrofe polo que se deberán cursar antes do 24 de xuño.

Na concesión destas subvencións terase en conta o nivel de ingresos da unidade familiar.

Real Decreto 307/2015

Modelos de solicitude