Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube
 • Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)

  10/05/2008

  O Pleno da Corporación Municipal, con data 29 de novembro de 2007 aprobou inicialmente a “Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)”, publicada no Boletín Oficial da provincia número 3, de data 4 de xaneiro de 2008, para súa exposición pública, polo prazo de trinta dias. O Terse presentado alegacións o texto, as cales foron resoltas no Pleno de data 27 de marzo de 2008, e de conformidade co disposto no arto 70.2 da lei de Bases de Réxime local, procedese publicación definitiva do texto íntegro no BOP Nº 92  do 14 de maio de 2008 Nº 92.

  O pleno da Corporación Municipal, con data 26 de Febreiro de 2009, aprobou incicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora de Estacionamento Limitado (Zona Azul), publicada no Boletín Oficial da provincia número 66 de data 7 de abril de 2009, para súa exposición pública, polo prazo de trinta días, ó non terse presentado ningunha reclamación a mesma, procédese á publicación definitiva da modificación da actual Ordenanza Reguladora de Estacionamento limitado (zona azul) , dacordo co disposto no artigo 70 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, no que se modifican os artigos 4 e 5 referidos ás infraccións e sancións recollidas.

 • Ordenanza fiscal taxa por instalación de quioscos na vía pública

  11/11/2014

  Taxa por instalación de quioscos na vía pública publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008

 • Ordenanza fiscal - Taxa por aproveitamento especial de instalacións municipais para exhibir propaganda en letreiros, carteleiras e similiares

  11/11/2014

  Taxa por aproveitamento especial de instalacions municipais para exhibir propaganda en letreiros, carteleiras e similiares

 • Ordenanza fiscal - Imposto sobre bens inmobles (IBI)

  27/12/2018

  Imposto sobre bens inmobles (IBI)

  Publicada no BOPPO 247 do xoves, 27 de decembro de 2018 

  Xestión delegada no O.R.A.L.

 • Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas, IAE

  11/11/2014

  Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas, IAE

  Publicada na páxina 13 do BOP do 19 de xaneiro de 2007

  ARTIGO 1º De acordo co establecido nos artigos 59.b do RDL 02/2004 do 05.03 (T.R.L.R.F.L.) texto refundido lei reguladora de facendas locais e disposicións regulamentarias que as desenvolven, este imposto será de esixencia obrigatoria neste municipio, sendo as cotas mínimas as establecidas pola Lei 22/1993, do 20.12, de medidas fiscais…, e as sucesivas leis do orzamento xeral do estado.

  ARTIGO 2º En aplicación do artigo 87 do RDL 2/2004 (T.R.L.R.F.L.) da Lei 39/88, as cotas ás que se refire o devandito artigo serán determinadas mediante aplicación sobre as mesmas dun coeficiente único do 0,8.

  ARTIGO 3º.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS Bonificación do 40% durante os 5 primeiros anos, da cota tributaria integrada pola cota de tarifa modificada, no seu caso, pola aplicación do coeficiente e do índice de situación, para aqueles que inicien calquera actividade empresarial e tributen por cota mínima municipal, e sempre que a actividade económica non se exercera anteriormente baixo outra titularidade. Ídem. anterior, e que obtiveran a cualificación de ILE expedida pola Xunta de Galicia, a bonificación da cota tributaria será do 50%. Carácter rogado da bonificación, que se tramitará a petición de parte interesada ante este concello e cun prazo mínimo de 15 días antes do inicio da actividade. DISPOSICIÓN FINAL A presente ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez transcorrido o prazo que sinala o artigo 17 do RDL 2/2004 TRLRFL, dende o día da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

  Xestión delegada no O.R.A.L

 • Ordenanza fiscal - Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

  11/11/2014

  Taxa de outorgamento das licencias urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e ordenación urbana

 • Ordenanza fiscal - Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

  11/11/2014

  Taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local.

 • Ordenanza fiscal - Taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mercadoíras, materias de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas

  11/11/2014

  Taxa por ocupación de terreos de uso público municipalcon mercadoíras, materias de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas

 • Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras do Concello de Tui

  5/11/2018

  O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística,se obtivese ou non a devandita licenza, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición da licenza ou actividade de control corresponda o concello da imposición. A ordenanza apareceu publicada no BOP o luns, 5 de novembro de 2018

 • Nº 01: Situación e Índice

  16/03/2017

  Nº 1: Situación e Índice 

 • Nº 02: Clasificación e Ordenación Xeral. Escala: 1/20000

  16/03/2017
 • Compatibilidades de Subvencion por Zonas

  22/03/2017
 • Resumo de subvencións para rehabilitación

  22/03/2017
 • Ordenanza reguladora de subvencións ARI 8º fase

  22/03/2017
 • ANEXO I Solicitude de visita técnica previa

  27/03/2018

  ANEXO I Solicitude de visita técnica previa

 • ANEXO II Solicitude de redacción de memoria técnica (no caso de obras menores)

  27/03/2018

  ANEXO II Solicitude de redacción de memoria técnica (no caso de obras menores)

Páxinas