Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube
 • Regulamento de Réxime Interior do Cemiterio Municipal

  30/07/1996

  Regulamento de Réxime Interior do Cemiterio Municipal "San Xoán" de Tui 

  Publicación aprobación BOP Nº 146 30 Xullo 1996

  Publicación modificación BOP Nº 94 18 Maio 2000

 • Ordenanza reguladora de Circulación e tráfico no Concello de Tui

  5/02/1999

  Ordenanza reguladora de Circulación e tráfico no Concello de Tui

  Foi publicada no BOP Nº 24 do 05 Febreiro 1999

 • Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos - Contaminación acústica

  8/09/2006

  Ordenanza Municipal sobre a Emisión de Ruidos

  Publicada no BOP Nº 173 do 8 Setembro 2006

 • Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)

  10/05/2008

  O Pleno da Corporación Municipal, con data 29 de novembro de 2007 aprobou inicialmente a “Ordenanza Reguladora do Estacionamento con Horario Limitado (Zona Azul)”, publicada no Boletín Oficial da provincia número 3, de data 4 de xaneiro de 2008, para súa exposición pública, polo prazo de trinta dias. O Terse presentado alegacións o texto, as cales foron resoltas no Pleno de data 27 de marzo de 2008, e de conformidade co disposto no arto 70.2 da lei de Bases de Réxime local, procedese publicación definitiva do texto íntegro no BOP Nº 92  do 14 de maio de 2008 Nº 92.

  O pleno da Corporación Municipal, con data 26 de Febreiro de 2009, aprobou incicialmente a modificación da Ordenanza Reguladora de Estacionamento Limitado (Zona Azul), publicada no Boletín Oficial da provincia número 66 de data 7 de abril de 2009, para súa exposición pública, polo prazo de trinta días, ó non terse presentado ningunha reclamación a mesma, procédese á publicación definitiva da modificación da actual Ordenanza Reguladora de Estacionamento limitado (zona azul) , dacordo co disposto no artigo 70 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, no que se modifican os artigos 4 e 5 referidos ás infraccións e sancións recollidas.

 • Ordenanza sobre a regulación do tráfico no conxunto historico de Tui

  2/07/2014

  Ordenanza sobre regulación do tráfico no Conxunto Historico de Tui

  Publicada no BOP Nº 126 do 02 Xullo 2014

   

  O Pleno da Corporación Municipal, aprobou inicialmente, con data 28 de novembro de 2013, a “ Ordenanza sobre regulación do tráfico no Conxunto Historico de Tui”, publicada no BOP, nº 243 de data 19 de decembro de 2013, para a súa exposición pública polo prazo de trinta días para a presentación de alegaciones .Durante o período de exposición ao público presentáronse alegacións, reclamacións e suxerencias, sendo estas resoltas polo concello Pleno, en sesión ordinaria de data 29 de maio de 2014 e de conformidade co artigo 49 da lei de Bases de Réxime local, procedese a publicación definitiva o texto íntegro e anexo I e II a mesma.

 • Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehículos

  11/11/2014

  Ordenanza fiscal - Taxa pola recollida e inmovilizado de vehiculos

 • Ordenanza fiscal - Taxa por licencias de autotaxis e demais vehículos de alugueiro

  11/11/2014

  Taxa por licencias de autotaxis e demais vehiculos de aquiler. Publicada no BOP o 28 de febreiro de 2008. 

 • Ordenanza fiscal - Imposto sobre vehículos de tracción mecánica, IVTM

  20/12/2021

  Imposto sobre vehículos de tracción mecánica

  Ordenanza publicada no BOPPO Núm. 244 Xoves 20 de decembro de 2021

  Xestión delegada no O.R.A.L agás altas

 • Regulamento da agrupación de voluntarios e voluntarias de Protección Civil de Tui

  22/11/2016

  Regulamento da agrupación de voluntarios e voluntarias de Protección Civil de Tui

  Publicado no BOPPO Nº 223 do 22 Novembro 2016

 • Anexo II Ordenanza reguladora do tráfico no conxunto histórico - Modelos distintitivos

  ORDENANZA SOBRE REGULACIÓN DO TRAFICO NO CONXUNTO HISTÓRICO DE TUI

  ANEXO I.- Modelos de distintivos.

  Situacións:

  • R.- Residentes.
  • E.- Titulares de establecementos.
  • RE.- Residentes nas rúas de estacionamento habilitadas exclusivamente para residentes
  • S.- Servizos
 • Anexo I Ordenanza reguladora do tráfico no conxunto histórico

  Anexo I Ordenanza reguladora do tráfico no conxunto histórico

  Plano de accesos, estacionamentos e direccións obrigatorias. 

 • Ordenanza Municipal de Protección Contra a Contaminación Acústica no Concello de Tui

  13/12/2017

  Ordenanza Municipal de Protección Contra a Contaminación Acústica no Concello de Tui publicada no Bop nº 237 de 13 de decembro de 2017.

   

 • Solicitude inscrición na Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil

  19/02/2018

  Solicitude de inscrición na Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil

 • Bando detectores de fume

  10/09/2018

  Bando disponibilidade de detectores de fume para persoas maiores de 65 anos