Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo
 • LICITACION CONTRATACIÓN OBRA "ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR COLEXIO Nº 2 DE TUI"

  1/03/2017

  Detalle licitación

  ANUNCIO 
  Licitación contratación obra "Acondicionamento e ampliación de edificación para uso de comedor escolar Colexio nº 2 de Tui”.

  Aprobada por Xunta de Goberno Local ,en sesión de 2 de febreiro 2016, o expediente de contratación da obra "Acondicionamento e ampliación de edificación para uso de comedor escolar Colexio nº 2 de Tui", por procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación, se expón ao público e se procede á apertura do prazo de presentación de propostas.
  1.- Entidade Adxudicataria: Concello de Tui.
  2.- Obxecto do contrato: "Acondicionamento e ampliación de edificación para uso de comedor escolar Colexio nº 2 de Tui". CPV: 45262800-9
  3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
  a) Tramitación: Ordinaria. 
  b) Procedemento: Aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación.
  4.- Prezo do contrato: Orzamento base: 82.526,50 €. IVE: 17.330,56 € . Orzamento total execución contrata: 99.857,06 €.
  5.- Prazo de execución: seis meses.
  6.-Garantías : Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído IVE. 
  7.- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello de TUI. Tfno: 986603625 - Fax:986604148. Data límite día anterior ó do remate de presentación de ofertas. Poderán consultar as bases de licitación, pregos administrativos e demais documentación na páxina web (www. concellotui.org).
  8.- Solvencia económica e financeira: Acreditarase pola cifra anual de negocios do licitador ou ben cifra anual de negocios no ámbiot ao que se refira o contrato, nos tres últimos ano e nos termos da cláusula 15A) do PCAP
  9.- Solvencia técnica e profesional: Acreditarase pola relación das obras executadas nos últimos 10 anos, nos termos da cláusula 15A) do PCAP. 
  O empresario poderá acreditar a solvencia económico-financeira mediante clasificación Grupo C, Subgrupo 2, Categoría 1.
  10.- Criterios de Adxudicación, cuantificables de forma automática:
  a) Oferta económica: Baixas ofertadas sobre o prezo total do contrato, ata un máximo de 50 puntos. 
  b) Valoración de melloras:
  - Redución do prazo de execución da obra, ata un máximo 26 puntos.
  - Incremento do prazo de garantía, ata un máximo de 24 puntos.

  11.- Presentación de ofertas:
  a) Data límite: 26 DÍAS NATURAIS a contar dende a publicación do anuncio de licitación no BOP e perfil do contratante (www.concellotui.org).
  b) Documentación a presentar: A que figura no PCAP.
  c).- Lugar de presentación: Rexistro xeral do Concello de Tui, en horario de 9,00h a 14,00 h. de luns a venres. 
  Tui, 3 de febreiro de 2017
  O Alcalde, Enrique Cabaleiro González.

 • LICITACIÓN SUMINISTRO DE VEHÍCULO PARA SERVIZOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE TUI

  1/02/2017

  Detalle licitación

  ACORDO DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DÍA 23 DE FEBREIRO 2017.-

  Empresa Adxudicataria: Talleres Robles, S.A., NIF A24023368
  Enderezo: Avda. Constitución, nº 60, cp 24210 Mansilla de las Mulas (LEON)
  Prezo de adxudicación: Total 61.576,90€ (Base: 50.890,00. IVE: 10.686,90€.
  Mellora ofertada: Maior capacidade de carga do vehículo: 425 kg. de carga útil.

  Inclúese no apartado de documentos arquivo no que se transcribe o referido acordo.

   

 • CONTRATO DE EXPLOTACION QUIOSCO PISCINAS MUNICIPAIS

  4/07/2016

  Detalle licitación

  EXPEDIENTE CONTRATACIÓN "EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO NAS PISCINAS MUNICIPAIS" .- 
  Por acodo de Xunta de Goberno Local de 19/05/2016 apróbase a contratación mediante contrato administrativo especial para explotación de quiosco en local sito nas instalacións das piscinas municipais, de conformidade cos informes técnicos emitidos e prego de cláusulas redactado ao efecto, que tamén se aproba, establecéndose un canon mínimo de 412,04€ IVE e impostos incluídos, publicándose no Pefil do Contratante e taboleiro de edictos a efectos de presentación de propostas polo prazo de quince días naturais.

  Publicado edicto de convocatoria no Taboleiro de Edictos do Concello e Perfil do Contratante, se presenta unha única proposta de Santiago Alvarez Amoedo, con enderezo na rúa Oia, nº 8, baixo, 36700 Tui. 

  Procedida á apertura polo órgano de contratación de documentación administrativa e proposta económica presentada, o licitador Santiago Alvarez Amoedo ofrece un canon de 500,00 €, impostos incluídos. 

  Con data 16/06/2016 a Xunta de Goberno Local emite requirimento a Santiago Alvarez Amoedo aos efectos de presentación de garantía definitiva e documentación xustificativa relativa ao artigo 151 do TRLCSP.

  Con data 22/06/2016 D. Santiago Alvarez Amoedo presenta garantía definitiva aos efectos de adxudicación do contrato así como documentación xustificativa requirida.

  En base ao anterior e de conformidade co establecido no prego administrativo aprobado, a xunta de goberno local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

  1º.- Adxudicar a D. Santiago Alvarez Amoedo, DNI 35569846R, con enderezo en rúa Oia, nº 8-baixo, 36700 Tui, a concesión para explotación de quiosco nas piscinas municipais por un cánon de concesión correspondente á tempada de verán por importe de 500,00€, impostos incluídos, de conformidade coa proposta económica presentada. 

  2º.- A formalización do contrato, de conformidade co art. 156 do TRLCSP, realizarase no prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

  3º.- Dar conta da presente resolución ós departamentos de Secretaría, Intervención, Xunta de Goberno Local e Pleno da Corporación na vindeira sesión que éstes celebren.

  Tui, 30/07/2016.

 • Becas aos Deportistas Tudenses Alto nivel 2016

  21/03/2017
 • Listaxe Escola Deportiva Patinaxe 2016

  21/03/2017

  Faise pública a listaxe de admitidos na escola deportiva de patinaxe e as quendas nas que participarán no ano 2016

 • Concurso de Pintura Pinta Tui 2016

  21/03/2017

  O Concello de Tui convoca a 1ª edición do Concurso de pintura "Pinta Tui" que se celebrará o domingo día 6 de novembro de 2016

 • VI Festa Gastronómica 2016

  31/07/2016

  A Concellería de Ensino e Cultura organiza a VI Festa Gastronómica, que se realizará o sábado 13 de agosto de 2016 dentro das actividades da Festa do Miño 2016. Convócanse 10 postos dobres de venda directa para a promoción do produto natural, autóctono e artesá; así como a dinamización do día da Festa do Miño no centro da cidade e Centro Comercial Aberto.

 • Concurso de pintura mural 2016

  1/09/2016

  As concellerías de Turismo, Cultura e Limpeza e Medio Rural do Concello de Tui convocan o presente Concurso de Pintura Mural 2016 coa finalidade de prestixiar e difundir a obra de artistas creadores de pintura mural, ademais de promover a súa creatividade.

 • Concurso Fotográfico Literario Relación Home Muller 100% Positiva 2016

  5/10/2016

  Co gallo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero o Concello de Tui convoca o IX Concurso Fotográfico Literario Relación Home Muller 100% Positiva 2016

 • Compatibilidades de Subvencion por Zonas

  22/03/2017
 • Resumo de subvencións para rehabilitación

  22/03/2017
 • Ordenanza reguladora de subvencións ARI 8º fase

  22/03/2017
 • PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E RETORONO DO CONCELLO DE TUI

  26/03/2010
 • Revista Aprende a Escoital@s 2016

  22/06/2016

  Edición de xuño de 2016 da Revista Aprende a Escoital@s 

 • Revista Aprende a Escoital@s 2015

  15/06/2015

  Edición de xuñ de 2015 da revista Aprende a Escoitalos

 • Folleto A Historia en Pedra

  22/03/2017

  O folleto turístico A Historia en Pedra recolle os principais atractivos turísticos do municipio de Tui.

Páxinas