Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Aviso Legal

1. Información legal

En cumprimento do deber de información establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, comunicámoslle que o titular do sitio web www.tui.gal, é Concello de Tui.

Os datos identificativos e de contacto cos titulares do sitio web www.tui.gal, son os seguintes:

 
Razón Social: Concello de Tui

CIF: P3605500B

Dirección Postal: Praza do Concello, 1 - 36700 Tui (Pontevedra)

Teléfono: + 34 986603625

Email de contacto: rexistro@tui.gal

Contacto co noso delegado de protección de datos ou DPO: dpo@tui.gal

 

2. Obxecto e ámbito de aplicación

2.1.- Mediante este Aviso Legal establécense as condicións xerais de uso que regulan o acceso, navegación e uso do sitio web: www.tui.gal, (en diante, Sitio web), así como as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos. Adicionalmente, a prestación de determinados servizos ou actividades no marco do Sitio web poderán quedar así mesmo sometidas a outras condicións particulares que puidesen establecerse e que, no seu caso, substitúan, complementen e/ou modifiquen as condicións xerais de uso deste Aviso Legal. 

2.2.- Este Sitio web é un servizo que Concello de Tui pon a disposición dos usuarios de Internet con finalidade informativa, podendo efectuar en calquera momento e sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu deseño, configuración e contidos.

2.3.- O acceso e uso deste Sitio web atribúe ao visitante a condición de USUARIO e implica a súa aceptación de forma plena e sen reservas, desde devandito acceso e/ou uso, de todas e cada unha das condicións de uso que Concello de Tui inclúa neste Aviso Legal, na versión publicada no momento en que acceda ao mesmo. Neste sentido, entenderase por USUARIO á persoa que acceda, navegue, utilice ou participe nos servizos e actividades desenvolvidas no Sitio web.

2.4.- O USUARIO obrígase a facer un uso correcto do Sitio web, de conformidade coas leis aplicables, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal, respondendo fronte a Concello de Tui e fronte a terceiros de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento de devandita obrigación.

 

3. Acceso e utilización do Sitio web

3.1.- O acceso a este Sitio web é libre e gratuíto, salvo no relativo ao custo de conexión da rede de telecomunicacións fornecida polo operador contratado por cada USUARIO.

3.2.- O USUARIO asume a responsabilidade do uso do Sitio web. Por tanto, o USUARIO obrígase a utilizar os contidos de forma dilixente, responsable e lícita e, en particular, comprométese a non empregalos para, entre outros usos:

 

  • Utilizar identidades falsas, ou suplantar a identidade doutros usuarios na utilización do Sitio web ou dos seus servizos.
  • Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, danar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos de Concello de Tui  ou de terceiras persoas, así como obstaculizar o acceso doutros usuarios ao Sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales Concello de Tui presta os seus servizos.
  • Tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios.
    Reproducir, copiar, distribuír, pór a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos do Sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización previa e expresa do titular dos correspondentes dereitos.

Introducir ou incorporar como unha actividade empresarial ou profesional propia os contidos e/ou servizos presentados neste Sitio web.

  • Vulnerar calquera dereitos de propiedade intelectual ou industrial derivados dos contidos do Sitio web.
  • Utilizar os contidos e/ou a información de calquera clase obtida a través deste Sitio web para realizar actividades publicitarias ou promocionais, remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial, ou para recompilar, comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.
  • Utilizar este Sitio web, ou os contidos e/ou servizos nel obtidos, para a realización de actividades contrarias á Lei, á moral, aos bos costumes ou á orde pública, con fins ou efectos ilícitos, prohibidos ou lesivos de dereitos e intereses de terceiros.

3.3.- Concello de Tui resérvase o dereito a interromper en calquera momento e sen previo aviso o acceso ao Sitio web, así como a interromper a prestación de calquera ou de todos os servizos que se prestan a través deste, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, ou por calquera outra causa.

 

4. Protección de datos persoais

4.1.- Concello de Tui  comprométese ao tratamento dos datos persoais de maneira respectuosa cos dereitos dos seus titulares, e de conformidade á normativa de protección de datos que se atope en vigor en cada momento.

4.2.- Na sección "Avisos de privacidade" do Sitio web ponse a disposición permanente do USUARIO a información legal ou política de privacidade correspondente aos distintos tratamentos de datos levados a cabo por Concello de Tui  en relación á xestión de datos de usuarios da web, seguidores en redes sociais ou candidatos. 

4.3.- No caso de que o USUARIO cumprimente voluntariamente calquera dos formularios online de recollida de datos dispoñibles no Sitio web, para acceder a algúns dos seus servizos ou contidos, comprométese a proporcionar datos exactos e veraces, así como a comunicar a Concello de Tui calquera modificación destes. Salvo en caso de indicarse expresamente o contrario, os datos solicitados nos nosos formularios son necesarios para poder dar curso á súa solicitude.

En todo caso, no correspondente formulario online de recollida de datos persoais do USUARIO incluirase un enlace ao correspondente aviso de privacidade que será de aplicación ao tratamento dos datos persoais proporcionados. A aceptación expresa polo USUARIO do correspondente aviso de privacidade será necesaria para que se teña por cumprimentado o formulario e poder completar o proceso de envío. O contido de dita política de privacidade poderá ser obxecto de modificación para adaptalo a cambios lexislativos que poidan producirse, así como a criterios e posicións emitidas polas Autoridades de Protección de Datos competentes. 

4.4.- Si un USUARIO facilitase datos persoais doutras persoas físicas, obrígase a cumprir, en relación a devanditos datos, cantas obrigacións deriven da normativa de protección de datos en vigor, e en particular o deber de informar e de obter o consentimento do titular dos datos persoais. 

4.5.- Non se permite que os menores de 14 anos faciliten os seus datos persoais a través do Sitio web, sendo necesaria a previa autorización expresa dos seus pais ou titores. En todo caso, este Sitio web non se dirixe a menores de idade.

 

5. Propiedade intelectual e industrial

5.1.- Concello de Tui  é titular ou licenciatario dos dereitos de explotación de propiedade intelectual e industrial deste Sitio web, así como dos contidos dispoñibles no mesmo. 

5.3.- En ningún caso entenderase que o acceso e navegación do USUARIO no Sitio web implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial de devanditos dereitos por parte de Concello de Tui, nin que confire ao USUARIO ningún dereito de utilización, tradución, adaptación, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, con fins comerciais, de devanditos contidos, sen a previa e expresa autorización de Concello de Tui ou do titular dos dereitos afectados. O incumprimento do anterior facultará a Concello de Tui ou aos titulares dos correspondentes dereitos para interpor as accións legais pertinentes.

5.4.- A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non sexa expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación, quedan prohibidos. 

6. Exclusión de garantías e responsabilidade

6.1.- O contido deste Sitio web ten finalidade informativa e de creación dunha canle de comunicación cos USUARIOS, sen que os seus contidos poidan considerarse como asesoramento exhaustivo sobre calquera materias. Concello de Tui non garante plenamente o acceso a todos os contidos, nin o seu complenitude, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. Concello de Tui exclúe, até onde permita a lei, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de, a título enunciativo e non limitativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do Sitio web, ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos. Non con todo, Concello de Tui declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do Sitio web e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos USUARIOS.

6.2.- Concello de Tui non se fai responsable pola utilización que o USUARIO realice dos servizos e contidos do Sitio web. O USUARIO recoñece e acepta que a utilización do Sitio web, así como dos seus servizos e contidos, realízase baixo o seu exclusivo risco e responsabilidade.

6.3.- O USUARIO será único responsable das achegas e comentarios que realice neste Sitio web, en especial a través do seu Blog, reservándose Concello de Tui, o dereito a retirar do mesmo , aqueles que, ao seu criterio, considere non apropiados e non facéndonos responsable dos comentarios nel verteduras polos USUARIOS.

 

7. Enlaces

7.1.- No caso de que no Sitio web dispuxésense enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, Concello de Tui non exercerá ningún control sobre devanditos sitios e contidos. En ningún caso Concello de Tui  asumirá responsabilidade algunha polos contidos dos sitios web alleos enlazados, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, legalidade ou validez de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Neste sentido, si os USUARIOS tivesen coñecemento efectivo da ilegalidade de actividades desenvolvidas a través destas páxinas web de terceiros enlazadas, deberán comunicalo inmediatamente a Concello de Tui  aos efectos de que se proceda a deshabilitar o enlace de acceso ás mesmas.

7.2.- Igualmente, a inclusión de calquera tipo de enlace por parte de Concello de Tui  a outros sitios de Internet non implica que exista ningún tipo de relación, asociación, colaboración ou dependencia entre Concello de Tui e o titular do sitio web alleo.

 

8. Dereito de exclusión

Concello de Tui resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso a este Sitio web e/ou aos contidos e servizos ofrecidos no mesmo, sen necesidade de preaviso, a aqueles USUARIOS que incumpran as presentes condicións xerais de uso ou as particulares que puidesen establecerse.

 

9. Xeneralidades

9.1.- En caso de existir discrepancia entre o establecido nestas condicións xerais de uso e as condicións particulares de cada servizo específico, prevalecerá o disposto nestas últimas.

9.2.- Si calquera disposición ou contido deste Aviso Legal fose declarado nulo ou inaplicable, en todo ou en parte, mediante resolución firme por un Xulgado ou Tribunal competente, dita nulidade ou inaplicación non afectará ás restantes disposicións das condicións de uso, que conservarán a súa validez para todos os efectos.

9.3.- O non exercicio ou execución por parte de Concello de Tui de calquera dereito ou disposición contida nestas condicións de uso non constituirá unha renuncia ao mesmo, salvo recoñecemento e acordo de leste por escrito.

9.4.- Concello de Tui poderá modificar en todo ou en parte e en calquera momento as condicións aquí determinadas, e ditas modificacións terán vixencia desde o mesmo momento da súa publicación neste Sitio web. 

 

10. Lei aplicable e xurisdición
As relacións establecidas entre Concello de Tui, como titular deste Sitio web, e o USUARIO, rexeranse polo disposto na normativa vixente relativa á lexislación aplicable e a xurisdición competente. Non con todo, para os casos en que a normativa prevexa a posibilidade de que as partes se sometan a un foro, Concello de Tui e o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao Xulgados e Tribunais aos que correspondan á cidade de Tui.