Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

A corporación municipal celebra hoxe pleno ordinario

28/11/2019

A corporación municipal de Tui celebra hoxe xoves, 28 de novembro, ás 20 h pleno de carácter ordinario coa seguinte orde do día: 

ORDE DO DÍA

A) Parte resolutiva:

 1. Aprobación, se procede, de borrador da acta da sesión anterior extraordinaria no 14/2019, do 30 de outubro.
 2. Expediente 1419/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE-722 de data 18.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 3. Expediente 1420/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE-723 de data 18.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 4. Expediente 1491/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE-5182 de data 24.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 5. Expediente 1493/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE-5072 de data 21.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 6. Expediente 1489/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE- 5179 de data 24.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 7. Expediente 1496/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de Proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE-5259 de data 25.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 8. Expediente 1492/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta en sentido desfavorable da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención  con RE-8377 de data 24.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 9. Expediente 1673/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta en sentido desfavorable da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE-6003 de data 15.07.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 10. Expediente 1486/2019. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta en sentido desfavorable da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, sobre solicitude de subvención con RE-5169 de data 24.06.2019 para reparación de danos en vivendas da denominada "Zona Cero" na Torre, da parroquia de Paramos, afectadas pola explosión de material pirotécnico do 23/05/2018.
 11. Expediente 2987/2018. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 15/11/2019, de bonificación de ICIO correspondente a obras que realizan os afectados de Paramos.
 12. 12o.- Expediente 555/2018. Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 15/11/2019, de bonificación de ICIO correspondente a obras de "Recuperación de acceso peatonal y carros en rehabilitación de vivenda unifamiliar" na rúa San Telmo, 27.
 13. Expediente 1006/2018.Ditame da Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, de bonificación de ICIO por obras de "Rehabilitación de edificio-1a fase ejecución" na rúa Seijas, 4.
 14. Expediente 2556/2019. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais do 21/11/2019, de proposta da Alcaldía, de data 07/11/2019, de adhesión á Central de Contratación da FEMP.
 15. Expediente 2531/2019. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, de acordar cambio de uso de inmoble ubicado na Avda. da Condordia 47 con referencia catastral 9656022NG2595N0001TO, equipamento EQ 242A.
 16. Expediente 2618/2019. Ditame da Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais do 21/11/2019, de proposta da concelleira delegada de Urbanismo, Facenda e Parques e Xardíns, de data 18/11/2019, de acordar cambio de uso de inmoble ubicado no lugar de A Macoca - con referencia catastral 36055A051000010000UB, equipamento EQ 104.
 17. Mocións de Urxencia.

B).- Actividade de control:

18. Dación de conta das subvencións e disposicións de interese dos meses de outubro e novembro de 2019.

19. Dación de conta de resolucións de Alcaldía do no 1060 de data 23/09/2019 ata o no 1374 de data 22/11/2019.

C).- Rogos e preguntas:

20. Rogos e preguntas.

Convocatoria sesión 15/2019